PL EN

Wsparcie dla Przedsiębiorczych

8 czerwca 2021

30.08.2021 r.

Ogłaszamy II Rundę naboru do projektu
„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

(nr RPDS.08.03.02-00-058/20)

II Runda naboru skierowana jest wyłącznie do osób zamieszkujących tereny wiejskie woj. dolnośląskiego (zgodnie z definicją)

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 14.09.2021 r. do 27.09.2021 r.

Maksymalna liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach II Rundy naboru: 66 Kandydatów/ek z terenów wiejskich

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników projektu w ramach danej Rundy naboru, DARR S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania II Rundy naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby Formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej liczbę Kandydatów/ek, zaplanowanych do wyłonienia w ramach II Rundy naboru, DARR S.A zastrzega sobie prawo do skrócenia długości trwania danej Rundy naboru. DARR S.A. poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu (do pobrania)
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie (do pobrania)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez DARR S. A.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

 1. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój,

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotacje@darr.pl.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) na adres: dotacje@darr.pl

!!! Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
Telefon

Zgłoszenie do projektu

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

 

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzorów umów oraz pozostałych załączników, gdyż uzupełnienia dokumentów w ramach danej Rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja niekompletna pozostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej Rundzie naboru.

Termin kolejnej Rundy naboru uzależniony jest od liczby zgłoszeń, które wpłyną w ramach II Rundy. O planowanym terminie kolejnej Rundy naboru poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

___________________________________________________________________

30.08.2021r

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 30.08.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną i merytoryczną  wniosków złożonych w ramach I Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych”. Lista kandydatów na uczestników projektu  tutaj.

Liczba otrzymanych punktów wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostanie przesłana do Państwa mailem na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym, który w najbliższych dniach będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie.

__________________________________________________________________

30.08.2021r

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

Usługa realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu  „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.02-00-058/20

Nr zamówienia: ZP/CPR/1/2021

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020r.”

 

Termin składania ofert: 09.09.2021 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 09.09.2021r. godz. 12:00

 

Dokumentacja dot. Zamówienia:

Ogłoszenie o Zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 -Formularz ofertowy Wykonawcy

Zał. nr 2 – Wykaz usług

Zał. nr 3 – Wykaz osób

Zał. nr 4 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Zał. nr 5 – Wzór umowy

Zał. Nr 6 – Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Zał. Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 8 – Zakres Zadań Wykonawcy

Zał. Nr 9 –  Wzór pisemnego zobowiązania „podmiotu trzeciego”

____________________________________________________________

04.08.2021r

Szanowni Państwo,

Z dniem 03.08.2021r., została zakończona I runda naboru do projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w projekcie i złożyli w terminie dokumenty rekrutacyjne.

W ramach I naboru wpłynęło 118 formularzy zgłoszeniowych.

Rozpoczynamy ocenę formalną i merytoryczną Państwa pomysłów na działalność gospodarczą, następnie będziemy zapraszać Państwa na spotkanie z doradcą zawodowym.

O wynikach oceny będziemy informować na naszej stronie internetowej www.darr.pl posługując się Indywidualnym Numerem Rekrutacyjnym, który otrzymali Państwo przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych. Każdy z Państwa otrzyma również pismo o wynikach, przesłane na adres wskazany w formularzu.

O terminie II rundy naboru będziemy informować na naszej stornie internetowej www.darr.pl

______________________________________________________________

19.07.2021r

Prezentacja ze spotkania w dniu 16.07.2021 dotycząca projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” w Szczawnie – Zdroju

______________________________________________________________

14.07.2021r

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Projekt wspiera osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej w dofinansowaniu wydatków niezbędnych do poniesienia w początkowym okresie prowadzenia firmy.

Termin spotkania: 20.07.2021 r. (wtorek)

Godziny rozpoczęcia spotkania (do wyboru): 12:00 i 16:00

Miejsce spotkania: T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno – Zdrój, sala nr A001 (parter)

______________________________________________________________

12.07.2021r

Szanowni Państwo,

Informujemy o modyfikacji ogłoszenia o I rundzie naboru:

było: „Planowana liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach I Rundy naboru: 50 Kandydatów/ek

jest: „Maksymalna liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach I Rundy naboru: 150 Kandydatów/ek

_______________________________________________________________

06.07.2021 r.

Ogłaszamy I Rundę naboru do projektu
„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 21.07.2021 r. do 03.08.2021 r.

Maksymalna liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach I Rundy naboru: 150 Kandydatów/ek

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników projektu w ramach danej Rundy naboru, DARR S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania I Rundy naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby Formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej liczbę Kandydatów/ek, zaplanowanych do wyłonienia w ramach I Rundy naboru, DARR S. A. zastrzega sobie prawo do skrócenia długości trwania danej Rundy naboru. DARR S. A. poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu (do pobrania)
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie (do pobrania)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez DARR S. A.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

 1. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój,

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotacje@darr.pl.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) na adres: dotacje@darr.pl

!!! Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
Telefon

Zgłoszenie do projektu

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

 

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzorów umów oraz pozostałych załączników, gdyż uzupełnienia dokumentów w ramach danej Rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja niekompletna pozostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej Rundzie naboru.

Termin kolejnej Rundy naboru uzależniony jest od liczby zgłoszeń, które wpłyną w ramach I Rundy. O planowanym terminie kolejnej Rundy naboru poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

_______________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn.: „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.02-00-058/20.

Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

W ofercie projektowej znajduje się 56 godzinne szkolenia podnoszącego kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe. Na szkoleniach podejmowana zostanie tematyka dot. m. in. organizacji firmy, planowania i ryzyka w biznesie, negocjacji, sprzedaży, marketingu, prawa pracy, prawa podatkowego, wykorzystania ICT w biznesie, innowacyjności. W trakcie szkoleń zapewnione zostanie wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży, noclegi dla osób dojeżdżających pow. 50 km w jedną stronę.

 • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 050,00 zł

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma minimalnie 200 uczestników projektu. Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane będzie wyłącznie w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł.

Z uwagi na pandemię i konieczność przeciwdziałania kryzysowi społeczno–gospodarczemu, wywołanemu COVID, projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy projektu, którzy utracili zatrudnienie po 01 marca 2020 roku, otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów dostępu i  pozytywnej oceny  wniosku o pozyskanie dotacji.)

 • przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości 1 570,00 zł miesięcznie (od 6 do 12 miesięcy)

Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się również o wsparcie pomostowe w wysokości 1 570,00 zł/miesięcznie na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia biznesu.

Osobami uprawnionymi do uzyskania wsparcia są osoby od 30 roku życia, zamieszkujące w województwie dolnośląskim oraz spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami;
 • ubogie osoby pracujące;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Rekrutacja do projektu odbywa się w cyklicznych rundach naboru ogłaszanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w Biurze projektu.

Zapraszamy do kontaktu z personelem projektu:

tel. 74-64 80 400, 665 119 123

05.07.2021 r.

Dokumenty obowiązujące w projekcie „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (typ projektów 8.3.A)
Nr konkursu: RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20
O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry