HARMONOGRAM WSPRACIA – październik 2021 r
HARMONOGRAM WSPRACIA – listopad 2021 r
HARMONOGRAM WSPRACIA – grudzień 2021 r
HARMONOGRAM WSPRACIA – styczeń 2022 r
HARMONOGRAM WSPRACIA – luty 2022 r

30.08.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza 9 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

od 01.09.2022 r. do 05.09.2022 r.

Zasady naboru Wniosków określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej: www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/

Kompletny Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego zawiera:

 1. Wypełniony, podpisany i parafowany na każdej stronie Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 12 do Regulaminu) zawierający zbiór niezbędnych oświadczeń, zestawienie wydatków, uzasadnienie itp.

 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

!!! W przypadku gdy Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie zostanie złożony w okresie 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oznacza to rezygnację Uczestnika z możliwości skorzystania z wsparcia pomostowego.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wyłącznie w terminach naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Wnioski, które wpłyną przed i po wyznaczonych terminach naboru nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez DARR S. A., zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

Biuro projektu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Elektronicznie można przesyłać dokumenty w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

DARR S. A. dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dotacje@darr.pl. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż jeden Wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub w przypadku wypełniania odręcznego drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do Wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. W przypadku osób, które nie dysponują pakietem Office i pobierają/wypełniają dokumenty w innym programie, proszone są o zweryfikowanie poprawności złożonych dokumentów (ologowanie, punkty we Wniosku, tabele itp.)

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki

Adres

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 1. Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe w projekcie udzielane jest w postaci finansowego wsparcia w wysokości do 1 570,00 zł miesięcznie na Uczestnika Projektu. Udzielane jest przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach.
 3. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków wyłącznie w kwocie netto (bez VAT) do wysokości 1 570,00 zł.
 4. Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Uczestnika we „Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego” potrzeb. Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
 5. Uczestnik przedkłada DARR S. A. miesięczne rozliczenia wsparcia pomostowego zawierające zestawienie poniesionych wydatków sporządzone w oparciu o dokumenty księgowe przy czym DARR S. A. ma prawo wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniach.
 6. Osoby, które skorzystają z możliwości wypłaty wsparcia pomostowego w projekcie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach instrumentów na ten sam cel. Jeśli Uczestnik w okresie otrzymywania wsparcia pomostowego pragnie równocześnie skorzystać z ulgi na składki ubezpieczeniowe, to jest to możliwe pod warunkiem, że nie uzyskuje wsparcia pomostowego na ten sam cel. Jeśli Uczestnik otrzymał wsparcie pomostowe na koszty składek ubezpieczeniowych nie może wnioskować do ZUS o ulgi w tym zakresie. Niezbędne będzie składanie Projektodawcy stosownych oświadczeń o braku podwójnego finansowania wsparcia EFS z innymi instrumentami w tym COVID -19.

Krótka instrukcja dot. wsparcia pomostowego (do pobrania)

___________________________________________________________

23.05.2022

Ogłaszamy wyniki VI Naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia pomostowego

______________________________________________________

19.05.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza 7 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

od 23.05.2022 r. do 03.06.2022 r.

Zasady naboru Wniosków określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/

Kompletny Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego zawiera:

 1. Wypełniony, podpisany i parafowany na każdej stronie Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 12 do Regulaminu) zawierający zbiór niezbędnych oświadczeń, zestawienie wydatków, uzasadnienie itp.
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

!!! W przypadku gdy Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie zostanie złożony w okresie 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oznacza to rezygnację Uczestnika z możliwości skorzystania z wsparcia pomostowego. 

27.05.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie DARR S. A. (ul. Szczawieńska 2, Szczawno – Zdrój) w sali nr A001 (parter) organizujemy spotkanie informacyjne dot. wsparcia pomostowego – udział w spotkaniu NIE JEST obowiązkowy.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wyłącznie w terminach naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Wnioski, które wpłyną przed i po wyznaczonych terminach naboru nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez DARR S. A., zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

Biuro projektu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Elektronicznie można przesyłać dokumenty w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

DARR S. A. dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dotacje@darr.pl. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż  jeden Wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub w przypadku wypełniania odręcznego drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do Wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. W przypadku osób, które nie dysponują pakietem Office i pobierają/wypełniają dokumenty w innym programie, proszone są o zweryfikowanie poprawności złożonych dokumentów (ologowanie, punkty we Wniosku, tabele itp.)

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki

Adres

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 1. Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe w projekcie udzielane jest w postaci finansowego wsparcia w wysokości do 1 570,00 zł miesięcznie na Uczestnika Udzielane jest przez okres od 6 do 12  miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach.
 3. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków wyłącznie w kwocie netto (bez VAT) do wysokości 1 570,00 zł.
 4. Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Uczestnika we „Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego” potrzeb. Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
 5. Uczestnik przedkłada DARR S. A. miesięczne rozliczenia wsparcia pomostowego zawierające zestawienie poniesionych wydatków sporządzone w oparciu o dokumenty księgowe przy czym DARR S. A. ma prawo wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniach.
 6. Osoby, które skorzystają z możliwości wypłaty wsparcia pomostowego w projekcie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach instrumentów na ten sam cel. Jeśli Uczestnik w okresie otrzymywania wsparcia pomostowego pragnie równocześnie skorzystać z ulgi na składki ubezpieczeniowe, to jest to możliwe pod warunkiem, że nie uzyskuje wsparcia pomostowego na ten sam cel. Jeśli Uczestnik otrzymał wsparcie pomostowe na koszty składek ubezpieczeniowych nie może wnioskować do ZUS o ulgi w tym zakresie. Niezbędne będzie składanie Projektodawcy stosownych oświadczeń o braku podwójnego finansowania wsparcia EFS z innymi instrumentami w tym COVID -19.

UWAGA!

O planowanych terminach kolejnych Rund naboru Wniosków poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

Krótka instrukcja dot. wsparcia pomostowego (do pobrania)

_______________________________________________________

16.05.2022 r.

Ogłaszamy wyniki V Naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia pomostowego

_______________________________________________________

02.05.2022

Korekta list rankingowych dot. IV Naboru Wniosków o przyznanie dofinansowania

W wyniku otrzymania zgody od Instytucji Pośredniczącej na wykorzystanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na dotacje, korekcie uległa Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia oraz Lista osób pozostających na rezerwie do uzyskania dofinansowania.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego – korekta

Lista rezerwowa – korekta

________________________________________________________

21.04.2022 r.

Ogłaszamy wyniki IV Naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia pomostowego

________________________________________________________

19.04.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza 5 i 6 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

Runda 5: od 21.04.2022 r. (godz. 7.30) do 29.04.2022 r. (godz. 15.30)

Runda 6: od 04.05.2022 r. (godz. 7.30) do 13.05.2022 r. (godz. 15.30)

Zasady naboru Wniosków określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/

Kompletny Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego zawiera:

 1. Wypełniony, podpisany i parafowany na każdej stronie Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 12 do Regulaminu) zawierający zbiór niezbędnych oświadczeń, zestawienie wydatków, uzasadnienie itp.
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

!!! W przypadku gdy Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie zostanie złożony w okresie 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oznacza to rezygnację Uczestnika z możliwości skorzystania z wsparcia pomostowego.

25.04.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie DARR S. A. (ul. Szczawieńska 2, Szczawno – Zdrój) w sali nr A001 (parter) organizujemy spotkanie informacyjne dot. wsparcia pomostowego – spotkanie NIE JEST obowiązkowe.

 

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wyłącznie w terminach naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Wnioski, które wpłyną przed i po wyznaczonych terminach naboru nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez DARR S. A., zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

Biuro projektu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Elektronicznie można przesyłać dokumenty w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

DARR S. A. dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dotacje@darr.pl. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż  jeden Wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub w przypadku wypełniania odręcznego drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do Wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. W przypadku osób, które nie dysponują pakietem Office i pobierają/wypełniają dokumenty w innym programie, proszone są o zweryfikowanie poprawności złożonych dokumentów (ologowanie, punkty we Wniosku, tabele itp.)

 

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki

Adres

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 1. Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe w projekcie udzielane jest w postaci finansowego wsparcia w wysokości do 1 570,00 zł miesięcznie na Uczestnika Udzielane jest przez okres od 6 do 12  miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach.
 3. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków wyłącznie w kwocie netto (bez VAT) do wysokości 1 570,00 zł.
 4. Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Uczestnika we „Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego” potrzeb. Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
 5. Uczestnik przedkłada DARR S. A. miesięczne rozliczenia wsparcia pomostowego zawierające zestawienie poniesionych wydatków sporządzone w oparciu o dokumenty księgowe przy czym DARR S. A. ma prawo wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniach.
 6. Osoby, które skorzystają z możliwości wypłaty wsparcia pomostowego w projekcie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach instrumentów na ten sam cel. Jeśli Uczestnik w okresie otrzymywania wsparcia pomostowego pragnie równocześnie skorzystać z ulgi na składki ubezpieczeniowe, to jest to możliwe pod warunkiem, że nie uzyskuje wsparcia pomostowego na ten sam cel. Jeśli Uczestnik otrzymał wsparcie pomostowe na koszty składek ubezpieczeniowych nie może wnioskować do ZUS o ulgi w tym zakresie. Niezbędne będzie składanie Projektodawcy stosownych oświadczeń o braku podwójnego finansowania wsparcia EFS z innymi instrumentami w tym COVID -19.

 

UWAGA!

O planowanych terminach kolejnych Rund naboru Wniosków poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

Krótka instrukcja dot. wsparcia pomostowego (do pobrania)

______________________________________________________

13.04.2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Komisji Oceny Wniosków dot. IV naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego

Lista osób rezerwowych

Lista osób odrzuconych z powodu nieuzyskania wymaganej liczby punktów

_____________________________________________________

01.04.2022 r.

Korekta list rankingowych dot. III Naboru Wniosków o przyznanie dofinansowania

W wyniku rezygnacji z dofinansowania przez jednego z Uczestników projektu, korekcie uległa Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia oraz Lista osób pozostających na rezerwie do uzyskania dofinansowania.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego – korekta

Lista rezerwowa – korekta

_____________________________________________________

28.03.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza 4 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”.

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

od 01.04.2022 r. do 08.04.2022 r.

Zasady naboru Wniosków określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/

Kompletny Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego zawiera:

 1. Wypełniony, podpisany i parafowany na każdej stronie Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 12 do Regulaminu) zawierający zbiór niezbędnych oświadczeń, zestawienie wydatków, uzasadnienie itp.
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

!!! W przypadku gdy Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie zostanie złożony w okresie 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oznacza to rezygnację Uczestnika z możliwości skorzystania z wsparcia pomostowego.

01.04.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie DARR S. A. (ul. Szczawieńska 2, Szczawno – Zdrój) w sali nr A001 (parter) organizujemy spotkanie informacyjne dot. wsparcia pomostowego – spotkanie NIE JEST obowiązkowe. 

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wyłącznie w terminach naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Wnioski, które wpłyną przed i po wyznaczonych terminach naboru nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez DARR S. A., zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

Biuro projektu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Elektronicznie można przesyłać dokumenty w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

DARR S. A. dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dotacje@darr.pl. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż  jeden Wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub w przypadku wypełniania odręcznego drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do Wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. W przypadku osób, które nie dysponują pakietem Office i pobierają/wypełniają dokumenty w innym programie, proszone są o zweryfikowanie poprawności złożonych dokumentów (ologowanie, punkty we Wniosku, tabele itp.)

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki

Adres

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 1. Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe w projekcie udzielane jest w postaci finansowego wsparcia w wysokości do 1 570,00 zł miesięcznie na Uczestnika Udzielane jest przez okres od 6 do 12  miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach.
 3. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków wyłącznie w kwocie netto (bez VAT) do wysokości 1 570,00 zł.
 4. Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Uczestnika we „Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego” potrzeb. Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
 5. Uczestnik przedkłada DARR S. A. miesięczne rozliczenia wsparcia pomostowego zawierające zestawienie poniesionych wydatków sporządzone w oparciu o dokumenty księgowe przy czym DARR S. A. ma prawo wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniach.
 6. Osoby, które skorzystają z możliwości wypłaty wsparcia pomostowego w projekcie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach instrumentów na ten sam cel. Jeśli Uczestnik w okresie otrzymywania wsparcia pomostowego pragnie równocześnie skorzystać z ulgi na składki ubezpieczeniowe, to jest to możliwe pod warunkiem, że nie uzyskuje wsparcia pomostowego na ten sam cel. Jeśli Uczestnik otrzymał wsparcie pomostowe na koszty składek ubezpieczeniowych nie może wnioskować do ZUS o ulgi w tym zakresie. Niezbędne będzie składanie Projektodawcy stosownych oświadczeń o braku podwójnego finansowania wsparcia EFS z innymi instrumentami w tym COVID -19.

UWAGA!

O planowanych terminach kolejnych Rund naboru Wniosków poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

Krótka instrukcja dot. wsparcia pomostowego (do pobrania)

Załączniki:

Zał. 12_wzór_Wniosek_wsparcie pomostowe_DARR

Zał. 12.1 Formularz_informacji_pomoc_de_minimis_DARR

Zał. 12.1_wzór_Oświadczenie_pomocy de minimis_DARR

_____________________________________________________

28.03.2022 r.

Ogłaszamy wyniki III Naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia pomostowego

____________________________________________________

18.03.2022 r.

Ogłaszamy wyniki III Naboru „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów”

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego

Lista rezerwowa

____________________________________________________

W związku z dużą liczbą „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów”, złożonych w ramach III Rundy naboru Wniosków (od 26.01.2022 r. do 09.02.2022 r.)  informujemy, że termin zakończenia ocen przez Ekspertów niezależnych planowany jest na 14.03.2022 r.

____________________________________________________

03.03.2022 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza 3 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

od 11.03.2022 r. do 18.03.2022 r.

Zasady naboru Wniosków określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/

Kompletny Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego zawiera:

 1. Wypełniony, podpisany i parafowany na każdej stronie Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 12 do Regulaminu) zawierający zbiór niezbędnych oświadczeń, zestawienie wydatków, uzasadnienie itp.
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

!!! W przypadku gdy Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie zostanie złożony w okresie 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oznacza to rezygnację Uczestnika z możliwości skorzystania z wsparcia pomostowego.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wyłącznie w terminach naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Wnioski, które wpłyną przed i po wyznaczonych terminach naboru nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez DARR S. A., zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

Biuro projektu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Elektronicznie można przesyłać dokumenty w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

DARR S. A. dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dotacje@darr.pl. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż  jeden Wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub w przypadku wypełniania odręcznego drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do Wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. W przypadku osób, które nie dysponują pakietem Office i pobierają/wypełniają dokumenty w innym programie, proszone są o zweryfikowanie poprawności złożonych dokumentów (ologowanie, punkty we Wniosku, tabele itp.)

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki

Adres

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 1. Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe w projekcie udzielane jest w postaci finansowego wsparcia w wysokości do 1 570,00 zł miesięcznie na Uczestnika Udzielane jest przez okres od 6 do 12  miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach.
 3. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków wyłącznie w kwocie netto (bez VAT) do wysokości 1 570,00 zł.
 4. Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Uczestnika we „Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego” potrzeb. Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
 5. Uczestnik przedkłada DARR S. A. miesięczne rozliczenia wsparcia pomostowego zawierające zestawienie poniesionych wydatków sporządzone w oparciu o dokumenty księgowe przy czym DARR S. A. ma prawo wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniach.
 6. Osoby, które skorzystają z możliwości wypłaty wsparcia pomostowego w projekcie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach instrumentów na ten sam cel. Jeśli Uczestnik w okresie otrzymywania wsparcia pomostowego pragnie równocześnie skorzystać z ulgi na składki ubezpieczeniowe, to jest to możliwe pod warunkiem, że nie uzyskuje wsparcia pomostowego na ten sam cel. Jeśli Uczestnik otrzymał wsparcie pomostowe na koszty składek ubezpieczeniowych nie może wnioskować do ZUS o ulgi w tym zakresie. Niezbędne będzie składanie Projektodawcy stosownych oświadczeń o braku podwójnego finansowania wsparcia EFS z innymi instrumentami w tym COVID -19.

UWAGA!

O planowanych terminach kolejnych Rund naboru Wniosków poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

Krótka instrukcja dot. wsparcia pomostowego (do pobrania)

_____________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami II Naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Lista (do pobrania)

_____________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami I Naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Lista (do pobrania)

____________________________________________________

27.01.2022 r

Uzupełnienie treści ogłoszenia z 11.01.2022 r. dot. 3 i 4 Naboru Wniosków o przyznanie Wsparcia finansowego i Biznesplanów:

Szanowni Państwo, w celu sprawiedliwego przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, osoby, które złożą Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w 3 Naborze Wniosków i ze względu na przyznaną im liczbę punktów w trakcie oceny oraz w związku z przekroczeniem limitu liczby dostępnych dotacji, znajdą się na liście rezerwowej, zostaną uwzględnione przy tworzeniu listy rankingowej po ocenie Wniosków złożonych w 4 Naborze.

Oznacza to, że osoby z listy rezerwowej, utworzonej po ocenie Wniosków złożonych w 3 Naborze, z przyznaną im liczba punktów zostaną umieszczone na liście rankingowej,  utworzonej po ocenie Wniosków złożonych w 4 Naborze Wniosków.

Dofinansowanie zostanie przydzielone w ramach dostępnego limitu  środków osobom, które otrzymały najwyższą liczbę punktów po ocenie, przy uwzględnieniu priorytetu przyznawania środków osobom, które zostały zwolnione po 1 marca 2020 r. i złożyły do DARR stosowne zaświadczenia z ZUS, dokumenty potwierdzające ww. status.

___________________________________________________

19.01.2022 r

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
w ramach projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza 1 i 2 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego”

Terminy składania Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego:

Runda 1: od 24.01.2022 r. do 28.01.2022 r.

Runda 2: od 31.01.2022 r. do 04.02.2022 r.

Zasady naboru Wniosków określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/

Kompletny Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego zawiera:

 1. Wypełniony, podpisany i parafowany na każdej stronie Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 12 do Regulaminu) zawierający zbiór niezbędnych oświadczeń, zestawienie wydatków, uzasadnienie itp.
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe na założenie działalności oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach projektu ma możliwość  ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego tj. złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego.

!!! W przypadku gdy Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego nie zostanie złożony w okresie 5 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oznacza to rezygnację Uczestnika z możliwości skorzystania z wsparcia pomostowego.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego należy składać wyłącznie w terminach naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Wnioski, które wpłyną przed i po wyznaczonych terminach naboru nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, zgodnie z wymogami opisanymi w ogłoszeniu o naborze, w terminie wyznaczonym przez DARR S. A., zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

Biuro projektu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem sobót i niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Elektronicznie można przesyłać dokumenty w drodze elektronicznej przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

DARR S. A. dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dotacje@darr.pl. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Jeden Uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie pomostowe wyłącznie na podstawie jednego złożonego Wniosku. W przypadku, gdy Uczestnik projektu złoży więcej niż  jeden Wniosek, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego wniosku i złożenie nowego w terminie trwania naboru.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub w przypadku wypełniania odręcznego drukowanymi literami). Przed złożeniem, wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Pola, które danego Uczestnika nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Kopie wymaganych załączników do Wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść składanych wzorów Wniosków oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów. W przypadku osób, które nie dysponują pakietem Office i pobierają/wypełniają dokumenty w innym programie, proszone są o zweryfikowanie poprawności złożonych dokumentów (ologowanie, punkty we Wniosku, tabele itp.)

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami jeżeli jest składany w formie papierowej należy złożyć do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki

Adres

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 1. Wsparcie pomostowe ma na celu ułatwienie początkującemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie pomostowe w projekcie udzielane jest w postaci finansowego wsparcia w wysokości do 1 570,00 zł miesięcznie na Uczestnika Udzielane jest przez okres od 6 do 12  miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane, co do zasady w miesięcznych ratach.
 3. Finansowe wsparcie pomostowe jest przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków wyłącznie w kwocie netto (bez VAT) do wysokości 1 570,00 zł.
 4. Ostateczna wysokość przyznanego wsparcia uzależniona jest od wykazanych przez Uczestnika we „Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego” potrzeb. Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego.
 5. Uczestnik przedkłada DARR S. A. miesięczne rozliczenia wsparcia pomostowego zawierające zestawienie poniesionych wydatków sporządzone w oparciu o dokumenty księgowe przy czym DARR S. A. ma prawo wglądu w dokumenty księgowe ujęte w rozliczeniach.
 6. Osoby, które skorzystają z możliwości wypłaty wsparcia pomostowego w projekcie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach instrumentów na ten sam cel. Jeśli Uczestnik w okresie otrzymywania wsparcia pomostowego pragnie równocześnie skorzystać z ulgi na składki ubezpieczeniowe, to jest to możliwe pod warunkiem, że nie uzyskuje wsparcia pomostowego na ten sam cel. Jeśli Uczestnik otrzymał wsparcie pomostowe na koszty składek ubezpieczeniowych nie może wnioskować do ZUS o ulgi w tym zakresie. Niezbędne będzie składanie Projektodawcy stosownych oświadczeń o braku podwójnego finansowania wsparcia EFS z innymi instrumentami w tym COVID -19.

 

UWAGA!

Terminy kolejnych Rund naboru Wniosków uzależnione są od liczby Wniosków, które wpłyną w ramach I i II Rundy. O planowanych terminach kolejnych Rund naboru Wniosków poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

Krótka instrukcja dot. wsparcia pomostowego (do pobrania)

__________________________________________________________

14.01.2022 r

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 12.01.2022r.. zakończono działania rekrutacyjne w ramach V Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
znajduje się  tutaj.

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem  rekrutacji i przyznawania  środków  finansowych  na rozwój Przedsiębiorczości paragraf 9 pkt.8 :

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu, dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego uczestnika do udziału w projekcie  przed pierwszym dniem rozpoczęcia  szkolenia  (harmonogramy planowanych szkoleń zostały przesłane drogą e-mailową do każdego Uczestnika)

*Zaświadczenia niezbędne do potwierdzenia statusu uczestnika projektu ważne są 30 dni od daty ich wystawienia –zaświadczenie  musi być aktualne w dniu  rozpoczęcia szkolenia

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są.:

 1. w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne – urzędowe zaświadczenie z PUP;
 2. w przypadku osób pracujących (umowa o prace/umowa zlecenie) – umowa poświadczająca zatrudnienie lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o wysokości zarobków za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu;
 3. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek

__________________________________________________

11.01.2022 r

NABÓR BIZNESPLANÓW
do projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza III i IV Rundę naboru „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów”.

Zasady naboru i oceny Wniosków określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/* Aktualnie w ramach projektu (po rozpatrzeniu Wniosków złożonych w ramach I i II Rundy Naboru Wniosków) możliwe jest przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie 92 Uczestnikom/czkom projektu.

Wniosek może złożyć Uczestnik, który zakończył wsparcie szkoleniowe w ramach projektu lub był zwolniony z obowiązku uczestniczenia w szkoleniu przez Beneficjenta.

Kompletny „Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan” zawiera:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan (zał. nr 8 do Regulaminu).
 2. Zaświadczenie ukończenia szkoleń w ramach projektu lub zaświadczenie będące podstawą zwolnienia przez Beneficjenta uczestnika ze wsparcia szkoleniowego (jeśli dotyczy).
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. nr 8b do Regulaminu).
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 8c do Regulaminu).
 5. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT (zał. nr 8d do Regulaminu).
 6. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji – jeśli dotyczy (zał. nr 8e do Regulaminu).
 7. Zbiór oświadczeń (zał. nr 8f do Regulaminu).:
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.

„Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplany ” należy składać wyłącznie w terminach naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Wnioski, które wpłyną przed i po wyznaczonych terminach naboru nie będą rozpatrywane.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub odręcznie, ale drukowanymi literami). Przed złożeniem, Wniosek wraz z biznesplanem, załącznikami i oświadczeniami należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we Wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

W przypadku składania kopii dokumentów  powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Wniosku oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

 1. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

Biuro projektu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku składania Wniosku w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki

Adres

Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

 

DARR S. A.  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dotacje@darr.pl. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

_______________________________________________________

31.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 31.12.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną i merytoryczną  wniosków złożonych w ramach V Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych”. Lista kandydatów na uczestników projektu  tutaj.

Liczba otrzymanych punktów wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostanie przesłana do Państwa mailem na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym, który w najbliższych dniach będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie.

_______________________________________________________

29.12.2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Komisji Oceny Wniosków dot. II naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego

Lista osób odrzuconych z powodu nieuzyskania wymaganej liczby punktów

____________________________________________________

21.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 20.12.2021r. zakończono działania rekrutacyjne w ramach IV Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się  tutaj.

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem  rekrutacji i przyznawania  środków  finansowych  na rozwój Przedsiębiorczości paragraf 9 pkt.8 :

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu, dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego uczestnika do udziału w projekcie  – co najmniej 2 dni robocze przed pierwszym dniem rozpoczęcia  szkolenia  (harmonogramy szkoleń prześlemy drogą e-mailową do każdego Uczestnika  w dniu 22.12.2021r.)

*Zaświadczenia niezbędne do potwierdzenia statusu uczestnika projektu ważne są 30 dni od daty ich wystawienia –zaświadczenie  musi być aktualne w dniu  rozpoczęcia szkolenia

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są.:

 1. w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne – urzędowe zaświadczenie z PUP;
 2. w przypadku osób pracujących (umowa o prace/umowa zlecenie) – umowa poświadczająca zatrudnienie lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o wysokości zarobków za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu;
 3. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek

Informacja z terminami szkoleń (podział na grupy szkoleniowe) zostanie wysłana na Państwa adres mailowy w dniu 22.12.2021 r.  Po zapoznaniu się z proponowanym harmonogramem szkoleń należy do dnia 23.12.2021, zgłosić wybrany termin szkolenia. Informację należy przesłać mailem na adres: jowita.banas@darr.pl

_________________________________________________

16.12.2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Komisji Oceny Wniosków dot. I naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego

Lista osób odrzuconych z powodu nieuzyskania wymaganej liczby punktów

________________________________________________

14.12.2021 r.

Dotyczy: zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych  w ramach V rundy naboru do projektu nr RPDS.08.03.00-02-0058/20 „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Szanowni Państwo,

Z dniem 09.12.2021r., została zakończona V runda naboru formularzy rekrutacyjnych  do projektu nr RPDS.08.03.00-02-0058/20

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

realizowanego w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w projekcie i złożyli w terminie V naboru dokumenty rekrutacyjne .

W ramach V rundy naboru wpłynęło 40 formularzy rekrutacyjnych.

Rozpoczynamy ocenę formalną formularzy oraz  ocenę merytoryczną pomysłów na działalność gospodarczą , po ocenie formalnej i merytorycznej będziemy zapraszać Państwa na spotkanie z doradcą zawodowym. Zakończeniem etapu  będzie  ogłoszenie listy Uczestników Projektu.

Informacje po każdym  etapie  będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.darr.pl w „Aktualnościach” oraz w zakładce projektu  „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”. W zamieszczonych  informacjach  posługujemy się  tylko „Indywidualnym Numerem Rekrutacyjnym”, który otrzymali Państwo przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych. Dodatkowo każdy z Państwa otrzyma również pismo o wynikach, przesłane na adres e-milowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

_____________________________________________________

13.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 13.12.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną i merytoryczną  wniosków złożonych w ramach IV Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych”. Lista kandydatów na uczestników projektu  tutaj.

Liczba otrzymanych punktów wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostanie przesłana do Państwa mailem na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym, który w najbliższych dniach będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie.

__________________________________________________

08.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 06.12.2021r. zakończono działania rekrutacyjne w ramach III Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się  tutaj.

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem  rekrutacji i przyznawania  środków  finansowych  na rozwój Przedsiębiorczości paragraf 9 pkt.8 :

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu, dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego uczestnika do udziału w projekcie  – co najmniej 2 dni robocze przed pierwszym dniem rozpoczęcia  szkolenia  (harmonogramy szkoleń prześlemy drogą e-mailową do każdego Uczestnika  w dniu 08.12.2021r.)

*Zaświadczenia niezbędne do potwierdzenia statusu uczestnika projektu ważne są 30 dni od daty ich wystawienia –zaświadczenie  musi być aktualne w dniu  rozpoczęcia szkolenia

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są.:

 1. w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne – urzędowe zaświadczenie z PUP;
 2. w przypadku osób pracujących (umowa o prace/umowa zlecenie) – umowa poświadczająca zatrudnienie lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o wysokości zarobków za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu;
 3. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek

Informacja z terminami szkoleń (podział na grupy szkoleniowe) zostanie wysłana na Państwa adres mailowy w dniu 08.12.2021 r.  Po zapoznaniu się z proponowanym harmonogramem szkoleń należy do dnia 09.12.2021, zgłosić wybrany termin szkolenia. Informację należy przesłać mailem na adres: jowita.banas@darr.pl

___________________________________________________

30.11.2021 r.

Dotyczy: zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych  w ramach IV rundy naboru do projektu nr RPDS.08.03.00-02-0058/20 „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Szanowni Państwo,

Z dniem 26.11.2021r., została zakończona IV runda naboru formularzy rekrutacyjnych  do projektu nr RPDS.08.03.00-02-0058/20

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

realizowanego w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w projekcie i złożyli w terminie IV naboru dokumenty rekrutacyjne .

W ramach IV rundy naboru wpłynęło 20 formularzy rekrutacyjnych.

Rozpoczynamy ocenę formalną formularzy oraz  ocenę merytoryczną pomysłów na działalność gospodarczą , po ocenie formalnej i merytorycznej będziemy zapraszać Państwa na spotkanie z doradcą zawodowym. Zakończeniem etapu  będzie  ogłoszenie listy Uczestników Projektu.

Informacje po każdym  etapie  będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.darr.pl w „Aktualnościach” oraz w zakładce projektu  „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”. W zamieszczonych  informacjach  posługujemy się  tylko „Indywidualnym Numerem Rekrutacyjnym”, który otrzymali Państwo przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych. Dodatkowo każdy z Państwa otrzyma również pismo o wynikach, przesłane na adres e-milowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

Uwaga: dla osób zainteresowanych udziałem w  projekcie nowy  termin składania dokumentów rekrutacyjnych  w ramach V rundy naboru –    26.11.2021r. – 09.12.2021r.

______________________________________________________

22.11.2021 r

Ważna informacja dla Kandydatów na uczestników projektu III Naboru, których formularze zgłoszeniowe przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Szanowni Państwo,

Prosimy, aby osoby, których formularze zgłoszeniowe otrzymały ocenę pozytywną, przyniosły na spotkanie z doradcą zawodowym dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego uczestnika do udziału w projekcie.

*Zaświadczenia niezbędne do potwierdzenia statusu uczestnika projektu ważne są 30 dni od daty ich wystawienia

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są.:

 1. w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne – urzędowe zaświadczenie z PUP;
 2. w przypadku osób pracujących (umowa o prace/umowa zlecenie) – umowa poświadczająca zatrudnienie lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o wysokości zarobków za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu;
 3. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek

_______________________________________________

19.11.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 19.111.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną
i merytoryczną  wniosków złożonych w ramach III Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20”.

Lista kandydatów na uczestników projektu  tutaj.

Liczba otrzymanych punktów wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostanie przesłana do Państwa mailem na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym, który w najbliższych dniach będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie.

___________________________________________

17.11.2021 r.

Z dniem 16.11.2021r., została zakończona I runda naboru wniosków  o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów do projektu nr RPDS.08.03.00-02-0058/20 „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” realizowanego w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w projekcie i złożyli w terminie I naboru wnioski i biznesplany .

W ramach I rundy naboru wpłynęły 62 Wnioski  o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów .

Rozpoczynamy ocenę formalną wniosków oraz  ocenę merytoryczną pomysłów na działalność gospodarczą. Po zakończeniu oceny merytorycznej Wniosków oraz rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od oceny, DARR sporządza listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowaną w kolejności malejącej liczby punktów, listę rezerwową (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków), listę osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów.

O sposobach i warunkach odwołania możecie  Państwo dowiedzieć się z REGULAMINU REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU do pobrania.

Podstawą przekazania środków na założenie własnej działalności gospodarczej  jest Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego zawarta pomiędzy DARR S. A., a Uczestnikiem Projektu  w terminie określonym przez DARR S. A.

Do momentu otrzymania od DARR S.A. pozytywnej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości proszę nie rejestrować planowanej działalności gospodarczej.

O dalszych etapach udziału w projekcie będziemy Państwa informować, zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej poświęconej projektowi: www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/

_________________________________________________

10.11.2021 r.

Ogłaszamy V Rundę naboru do projektu
„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

(nr RPDS.08.03.02-00-058/20)

V Runda naboru skierowana jest wyłącznie do osób zamieszkujących tereny
woj. dolnośląskiego

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 26.11.2021 r. do 09.12.2021 r.

Maksymalna liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach V Rundy naboru: 30 Kandydatów/ek

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników projektu w ramach danej Rundy naboru, DARR S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania V Rundy naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby Formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej liczbę Kandydatów/ek, zaplanowanych do wyłonienia w ramach V Rundy naboru, DARR S.A zastrzega sobie prawo do skrócenia długości trwania danej Rundy naboru. DARR S.A. poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu (do pobrania)
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie (do pobrania)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez DARR S. A.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

 1. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój,

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotacje@darr.pl.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) na adres: dotacje@darr.pl

!!! Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki
Adres
Telefon
Zgłoszenie do projektu
„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzorów umów oraz pozostałych załączników, gdyż uzupełnienia dokumentów w ramach danej Rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja niekompletna pozostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej Rundzie naboru.

Termin kolejnej Rundy naboru uzależniony jest od liczby zgłoszeń, które wpłyną w ramach V Rundy. O planowanym terminie kolejnej Rundy naboru poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

_________________________________________________________

29.10.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 29.10.2021r. zakończono działania rekrutacyjne w ramach II Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się  tutaj.

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem  rekrutacji i przyznawania  środków  finansowych  na rozwój Przedsiębiorczości paragraf 9 pkt.8 :

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu, dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego uczestnika do udziału w projekcie  – co najmniej 2 dni robocze przed pierwszym dniem rozpoczęcia  szkolenia  (harmonogramy szkoleń prześlemy drogą e-mailową do każdego Uczestnika  w dniu 02.11.2021r.)

*Zaświadczenia niezbędne do potwierdzenia statusu uczestnika projektu ważne są 30 dni od daty ich wystawienia –zaświadczenie  musi być aktualne w dniu  rozpoczęcia szkolenia

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są.:

 1. w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne – urzędowe zaświadczenie z PUP;
 2. w przypadku osób pracujących (umowa o prace/umowa zlecenie) – umowa poświadczająca zatrudnienie lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o wysokości zarobków za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu;
 3. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek

Informacja z terminami szkoleń (podział na grupy szkoleniowe) zostanie wysłana na Państwa adres mailowy w dniu 02.11.2021 r.  Po zapoznaniu się z proponowanym harmonogramem szkoleń należy do dnia 04.11.2021, zgłosić do opiekuna wybrany termin szkolenia. Dane kontaktowe opiekuna będą podane przy każdym ze szkoleń.

___________________________________________________

27.10.2021r.

Ogłaszamy IV Rundę naboru do projektu
„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

(nr RPDS.08.03.02-00-058/20)

IV Runda naboru skierowana jest wyłącznie do osób zamieszkujących tereny wiejskie woj. dolnośląskiego (zgodnie z definicją)

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 15.11.2021 r. do 26.11.2021 r.

Maksymalna liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach IV Rundy naboru: 20 Kandydatów/ek z terenów wiejskich

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników projektu w ramach danej Rundy naboru, DARR S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania IV Rundy naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby Formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej liczbę Kandydatów/ek, zaplanowanych do wyłonienia w ramach IV Rundy naboru, DARR S.A zastrzega sobie prawo do skrócenia długości trwania danej Rundy naboru. DARR S.A. poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu (do pobrania)
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie (do pobrania)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez DARR S. A.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

 1. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój,

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotacje@darr.pl.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) na adres: dotacje@darr.pl

!!! Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
Telefon

Zgłoszenie do projektu

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzorów umów oraz pozostałych załączników, gdyż uzupełnienia dokumentów w ramach danej Rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja niekompletna pozostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej Rundzie naboru.

Termin kolejnej Rundy naboru uzależniony jest od liczby zgłoszeń, które wpłyną w ramach IV Rundy. O planowanym terminie kolejnej Rundy naboru poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

________________________________________________________

25.10.2021 r.

Dotyczy: zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych  w ramach III runda naboru do projektu nr RPDS.08.03.00-02-0058/20 „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Szanowni Państwo,

Z dniem 21.10.2021r., została zakończona III runda naboru formularzy rekrutacyjnych  do projektu nr RPDS.08.03.00-02-0058/20

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

realizowanego w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w projekcie i złożyli w terminie III naboru dokumenty rekrutacyjne .

W ramach III rundy naboru wpłynęły 74 formularze rekrutacyjne.

Rozpoczynamy ocenę formalną formularzy oraz  ocenę merytoryczną pomysłów na działalność gospodarczą , po ocenie formalnej i merytorycznej będziemy zapraszać Państwa na spotkanie z doradcą zawodowym. Zakończeniem etapu  będzie  ogłoszenie listy Uczestników Projektu.

Informacje po każdym  etapie  będą zamieszczane na naszej stronie internetowej www.darr.pl w „Aktualnościach” oraz w zakładce projektu  „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”. W zamieszczonych  informacjach  posługujemy się  tylko „Indywidualnym Numerem Rekrutacyjnym”, który otrzymali Państwo przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych. Dodatkowo każdy z Państwa otrzyma również pismo o wynikach, przesłane na adres e-milowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym.

Uwaga: dla osób zainteresowanych udziałem w  projekcie nowy  termin składania dokumentów rekrutacyjnych  – IV runda naboru –    zostanie  ogłoszony  na naszej stronie internetowej www.darr.pl. Proszę śledzić Aktualności.

_____________________________________________________

19.10.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 19.10.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną
i merytoryczną  wniosków złożonych w ramach II Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20”.

Lista kandydatów na uczestników projektu  tutaj.

Liczba otrzymanych punktów wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostanie przesłana do Państwa mailem na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym, który w najbliższych dniach będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie.

_______________________________________________________

15.10.2021 r.

NABÓR BIZNESPLANÓW
do projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza I i II Rundę naboru „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów”

Terminy składania „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów”:

 • I Runda Naboru: od 02.11.2021 r. do 16.11.2021 r.
 • II Runda naboru: od 17.11.2021 r. do 30.11.2021 r.

Zasady naboru Wniosków określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu (pok. 211) oraz na stronie internetowej:   www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/

Kompletny „Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan” zawiera:

 1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplan (zał. nr 8 do Regulaminu).
 2. Zaświadczenie ukończenia szkoleń w ramach projektu lub zaświadczenie będące podstawą zwolnienia przez Beneficjenta uczestnika ze wsparcia szkoleniowego (jeśli dotyczy).
 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. nr 8b do Regulaminu).
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 8c do Regulaminu).
 5. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT (zał. nr 8d do Regulaminu).
 6. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji – jeśli dotyczy (zał. nr 8e do Regulaminu).
 7. Zbiór oświadczeń (zał. nr 8f do Regulaminu).:
 • oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
 • oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, oraz środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
 • oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą uczestnik projektu otrzymuje środki nie była prowadzona wcześniej przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.

„Wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplany ” należy składać wyłącznie w terminach naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Wnioski, które wpłyną przed i po wyznaczonych terminach naboru nie będą rozpatrywane.

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, Wniosek wraz z biznesplanem, załącznikami i oświadczeniami należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego Uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  we Wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

W przypadku składania kopii dokumentów  powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Wniosku oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

 1. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

Biuro projektu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

W przypadku składania Wniosku w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/czki

Adres

Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

 

DARR S. A.  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dotacje@darr.pl. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

UWAGA!

Terminy kolejnych Rund naboru Wniosków uzależnione są od liczby Wniosków, które wpłyną w ramach I i II Rundy. O planowanych terminach kolejnych Rund naboru Wniosków poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

__________________________________________________________

23.09.2021 r.

Ogłaszamy III Rundę naboru do projektu
„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

(nr RPDS.08.03.02-00-058/20) 

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 08.10.2021 r. do 21.10.2021 r.

Maksymalna liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach III Rundy naboru: 50 kandydatów/ek z obszaru Dolnego Śląska w tym min. 25 kandydatów/ek z obszarów wiejskich (zgodnie z definicją)

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników projektu w ramach danej Rundy naboru, DARR S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania III Rundy naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby Formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej liczbę Kandydatów/ek, zaplanowanych do wyłonienia w ramach III Rundy naboru, DARR S.A zastrzega sobie prawo do skrócenia długości trwania danej Rundy naboru. DARR S.A. poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu (do pobrania)
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie (do pobrania)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez DARR S. A.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

 1. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój,

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotacje@darr.pl.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) na adres: dotacje@darr.pl

!!! Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
Telefon

Zgłoszenie do projektu

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzorów umów oraz pozostałych załączników, gdyż uzupełnienia dokumentów w ramach danej Rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja niekompletna pozostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej Rundzie naboru.

Termin kolejnej Rundy naboru uzależniony jest od liczby zgłoszeń, które wpłyną w ramach III Rundy. O planowanym terminie kolejnej Rundy naboru poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

_______________________________________________________________

30.09.2021 r

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 30.09.2021r. zakończono działania rekrutacyjne w ramach I Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się tutaj.

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój Przedsiębiorczości paragraf 9 pkt.8 :

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu, dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego uczestnika do udziału w projekcie – co najmniej 2 dni robocze przed pierwszym dniem rozpoczęcia szkolenia (harmonogramy szkoleń prześlemy drogą e-mailową do każdego Uczestnika w dniu 01.10.2021r.)

*Zaświadczenia niezbędne do potwierdzenia statusu uczestnika projektu ważne są 30 dni od daty ich wystawienia –zaświadczenie musi być aktualne w dniu rozpoczęcia szkolenia

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są.:

  1. w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne – urzędowe zaświadczenie z PUP;

  2. w przypadku osób pracujących (umowa o prace/umowa zlecenie) – umowa poświadczająca zatrudnienie lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o wysokości zarobków za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu;

  3. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek

Informacja z terminami szkoleń (podział na grupy szkoleniowe) zostanie wysłana na Państwa adres mailowy w dniu 01.10.2021 r. Po zapoznaniu się z proponowanym harmonogramem szkoleń należy zgłosić do opiekuna szkoleń wybrany termin szkolenia najpóźniej do dnia 04.10.2021. Dane kontaktowe opiekuna będą podane przy każdym ze szkoleń.

_______________________________________________________________

28.09.2021 r

Szanowni Państwo,

Z dniem 27.09.2021r., została zakończona II runda naboru do projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w projekcie i złożyli w terminie dokumenty rekrutacyjne.

W ramach II naboru wpłynęły 34 formularze zgłoszeniowe.

Rozpoczynamy ocenę formalną i merytoryczną Państwa pomysłów na działalność gospodarczą, następnie będziemy zapraszać Państwa na spotkanie z doradcą zawodowym.

O wynikach oceny będziemy informować na naszej stronie internetowej www.darr.pl posługując się Indywidualnym Numerem Rekrutacyjnym, który otrzymali Państwo przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych. Każdy z Państwa otrzyma również pismo o wynikach, przesłane na adres wskazany w formularzu.

Termin składania dokumentów w ramach III rundy naboru dostępny na naszej stornie internetowej www.darr.pl

________________________________________________________

27.09.2021 r

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

Usługa cateringu (przerwy kawowe + obiad) podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu  „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20

Nr zamówienia: ZP/CPR/2/2021

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020r.”

Termin składania ofert: 06.10.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.10.2021r. godz. 10:30

Dokumentacja dot. Zamówienia:

Ogłoszenie o Zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 -Formularz ofertowy Wykonawcy

Zał. nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Zał. nr 4 – Wzór umowy

_________________________

Protokół z otwarcia ofert

_________________________

Zawiadomienie o wyborze oferty

_____________________________________________________________________

30.08.2021 r.

Ogłaszamy II Rundę naboru do projektu
„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

(nr RPDS.08.03.02-00-058/20)

II Runda naboru skierowana jest wyłącznie do osób zamieszkujących tereny wiejskie woj. dolnośląskiego (zgodnie z definicją)

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 14.09.2021 r. do 27.09.2021 r.

Maksymalna liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach II Rundy naboru: 66 Kandydatów/ek z terenów wiejskich

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników projektu w ramach danej Rundy naboru, DARR S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania II Rundy naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby Formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej liczbę Kandydatów/ek, zaplanowanych do wyłonienia w ramach II Rundy naboru, DARR S.A zastrzega sobie prawo do skrócenia długości trwania danej Rundy naboru. DARR S.A. poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu (do pobrania)
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie (do pobrania)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez DARR S. A.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulaminu rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

 1. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój,

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotacje@darr.pl.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) na adres: dotacje@darr.pl

!!! Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
Telefon

Zgłoszenie do projektu

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzorów umów oraz pozostałych załączników, gdyż uzupełnienia dokumentów w ramach danej Rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja niekompletna pozostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej Rundzie naboru.

Termin kolejnej Rundy naboru uzależniony jest od liczby zgłoszeń, które wpłyną w ramach II Rundy. O planowanym terminie kolejnej Rundy naboru poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

___________________________________________________________________

30.08.2021r

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 30.08.2021r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną i merytoryczną  wniosków złożonych w ramach I Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych”. Lista kandydatów na uczestników projektu  tutaj.

Liczba otrzymanych punktów wraz z kartami oceny merytorycznej dwóch oceniających zostanie przesłana do Państwa mailem na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym, który w najbliższych dniach będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie.

__________________________________________________________________

30.08.2021r

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

Usługa realizacji szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu  „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.02-00-058/20

Nr zamówienia: ZP/CPR/1/2021

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020r.”

Termin składania ofert: 09.09.2021 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 09.09.2021r. godz. 12:00

Dokumentacja dot. Zamówienia:

Ogłoszenie o Zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 -Formularz ofertowy Wykonawcy

Zał. nr 2 – Wykaz usług

Zał. nr 3 – Wykaz osób

Zał. nr 4 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Zał. nr 5 – Wzór umowy

Zał. Nr 6 – Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Zał. Nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 8 – Zakres Zadań Wykonawcy

Zał. Nr 9 –  Wzór pisemnego zobowiązania „podmiotu trzeciego”

____________________________________________________________

04.08.2021r

Szanowni Państwo,

Z dniem 03.08.2021r., została zakończona I runda naboru do projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w projekcie i złożyli w terminie dokumenty rekrutacyjne.

W ramach I naboru wpłynęło 118 formularzy zgłoszeniowych.

Rozpoczynamy ocenę formalną i merytoryczną Państwa pomysłów na działalność gospodarczą, następnie będziemy zapraszać Państwa na spotkanie z doradcą zawodowym.

O wynikach oceny będziemy informować na naszej stronie internetowej www.darr.pl posługując się Indywidualnym Numerem Rekrutacyjnym, który otrzymali Państwo przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych. Każdy z Państwa otrzyma również pismo o wynikach, przesłane na adres wskazany w formularzu.

O terminie II rundy naboru będziemy informować na naszej stornie internetowej www.darr.pl

______________________________________________________________

19.07.2021r

Prezentacja ze spotkania w dniu 16.07.2021 dotycząca projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” w Szczawnie – Zdroju

______________________________________________________________

14.07.2021r

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Projekt wspiera osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej w dofinansowaniu wydatków niezbędnych do poniesienia w początkowym okresie prowadzenia firmy.

Termin spotkania: 20.07.2021 r. (wtorek)

Godziny rozpoczęcia spotkania (do wyboru): 12:00 i 16:00

Miejsce spotkania: T-Park, ul. Szczawieńska 2, Szczawno – Zdrój, sala nr A001 (parter)

______________________________________________________________

12.07.2021r

Szanowni Państwo,

Informujemy o modyfikacji ogłoszenia o I rundzie naboru:

było: „Planowana liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach I Rundy naboru: 50 Kandydatów/ek

jest: „Maksymalna liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach I Rundy naboru: 150 Kandydatów/ek

_______________________________________________________________

06.07.2021 r.

Ogłaszamy I Rundę naboru do projektu
„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 21.07.2021 r. do 03.08.2021 r.

Maksymalna liczba zgłoszeń objętych rekrutacją w ramach I Rundy naboru: 150 Kandydatów/ek

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników projektu w ramach danej Rundy naboru, DARR S. A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu trwania I Rundy naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby Formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej liczbę Kandydatów/ek, zaplanowanych do wyłonienia w ramach I Rundy naboru, DARR S. A. zastrzega sobie prawo do skrócenia długości trwania danej Rundy naboru. DARR S. A. poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru Formularzy.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych nr RPDS.08.03.00-02-0058/20” wraz z załącznikami

Komplet dokumentów rekrutacyjnych, niezbędnych do zgłoszenia się do projektu:

 1. Formularz rekrutacyjny (do pobrania)
 2. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych do celów projektu (do pobrania)
 3. Oświadczenie dot. uczestnictwa w innym projekcie (do pobrania)

Dokumenty rekrutacyjne należy składać wyłącznie w terminie naboru (liczy się data dostarczenia dokumentów do DARR S. A.).

Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia – o terminie dostarczenia dokumentów Kandydat/ka zostanie poinformowany przez DARR S. A.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia wskazaną w § 1 „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

 1. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój,

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotacje@darr.pl.

Dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) na adres: dotacje@darr.pl

!!! Oryginały dokumentów przesłanych w wersji elektronicznej, należy dostarczyć do Biura projektu w ciągu 5 dni roboczych od daty przesłania dokumentów w wersji elektronicznej (liczy się data wpływu dokumentów do Biura projektu).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej powinny być dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki

Adres
Telefon

Zgłoszenie do projektu

„Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

 

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy Kandydata/ki, należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte  oraz podpisane w wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

UWAGA!

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzorów umów oraz pozostałych załączników, gdyż uzupełnienia dokumentów w ramach danej Rundy naboru nie będą możliwe. Dokumentacja niekompletna pozostaje bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej Rundzie naboru.

Termin kolejnej Rundy naboru uzależniony jest od liczby zgłoszeń, które wpłyną w ramach I Rundy. O planowanym terminie kolejnej Rundy naboru poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.

_______________________________________________________________

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn.: „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.02-00-058/20.

Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

W ofercie projektowej znajduje się 56 godzinne szkolenia podnoszącego kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe. Na szkoleniach podejmowana zostanie tematyka dot. m. in. organizacji firmy, planowania i ryzyka w biznesie, negocjacji, sprzedaży, marketingu, prawa pracy, prawa podatkowego, wykorzystania ICT w biznesie, innowacyjności. W trakcie szkoleń zapewnione zostanie wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży, noclegi dla osób dojeżdżających pow. 50 km w jedną stronę.

 • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 050,00 zł

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma minimalnie 200 uczestników projektu. Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane będzie wyłącznie w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł.

Z uwagi na pandemię i konieczność przeciwdziałania kryzysowi społeczno–gospodarczemu, wywołanemu COVID, projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy projektu, którzy utracili zatrudnienie po 01 marca 2020 roku, otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów dostępu i  pozytywnej oceny  wniosku o pozyskanie dotacji.)

 • przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości 1 570,00 zł miesięcznie (od 6 do 12 miesięcy)

Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się również o wsparcie pomostowe w wysokości 1 570,00 zł/miesięcznie na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia biznesu.

Osobami uprawnionymi do uzyskania wsparcia są osoby od 30 roku życia, zamieszkujące w województwie dolnośląskim oraz spełniające następujące warunki:

 • pozostające bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami;
 • ubogie osoby pracujące;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Rekrutacja do projektu odbywa się w cyklicznych rundach naboru ogłaszanych za pośrednictwem strony internetowej oraz w Biurze projektu.

Zapraszamy do kontaktu z personelem projektu:

tel. 74-64 80 400, 665 119 123

05.07.2021 r.

Dokumenty obowiązujące w projekcie „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (typ projektów 8.3.A)
Nr konkursu: RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20