Kodeks postępowania etycznego

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Kodeks postępowania etycznego

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będąc w pełni świadomą znaczenia etyki w codziennej działalności gospodarczej, na zasadzie dobrowolności przyjmuje niniejszy kodeks etyczny i deklaruje, że we wszelkich działaniach rynkowych będzie kierować się jego postanowieniami.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjmuje, że reputacja firmy, jej wizerunek oraz zaufanie Klientów jest jednym z najbardziej istotnych czynników. Ochrona tych wartości ma fundamentalne znaczenie dla Spółki.

Postanowienia ogólne

Niniejszy kodeks etyczny stanowi zbiór norm postępowania, którymi Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA i jej pracownicy kierują się w stosunkach wewnątrz firmy a także w relacjach zewnętrznych wynikających z prowadzonej działalności i wykonywanej pracy.

Spółka i jej pracownicy są zobowiązani kierować się w szczególności zasadami:

 • profesjonalizmu
 • rzetelności I staranności
 • uczciwej konkurencji
 • rzeczowości
 • dbałości o interesy klientów
 • poufności informacji o klientach
 • równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, powszechnie akceptowanymi zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zasady szczegółowe

Pracownicy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. :

 • postępują zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji
 • są bezstronni i obiektywni
 • starają się być zaufanym partnerem
 • działają zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego
 • dbają o dobro Klienta
 • opierają swoje usługi o doświadczenie i profesjonalizm osiągnięty solidną pracą
 • zapewniają poufność informacji o klientach
 • przestrzegają praw autorskich i praw do dorobku intelektualnego
 • zapewniają jednoznaczność zawieranych umów i ich przestrzegają
 • nie przyjmują zleceń, z których nie są w stanie się wywiązać lub też, które nie przyniosą wymiernych korzyści klientom
 • przed przyjęciem zlecenia, ściśle współpracują z klientem w celu dokładnego zrozumienia jego problemów i potrzeb
 • są elastyczni, do każdego zlecenia podchodzą indywidualnie i korzystając ze swojego doświadczenia wnoszą nowy, świeży pogląd
 • zapewniają kompletność i wiarygodność informacji
 • stosują obiektywną ocenę wyników pracy
 • dążą do polubownego załatwiania sporów
 • dążą do podwyższania kwalifikacji zawodowych

Postanowienia końcowe

Każdy z pracowników DARR S.A. ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami niniejszego kodeksu kierując się przekonaniem, że powodzenie firmy w znacznej mierze zależy od jej wiarygodności, reputacji, prestiżu i zaufania klientów, którym oferuje swoje usługi.

Szczawno Zdrój, dnia 30.12.2022 r.

Michał Bobowiec

Prezes Zarządu