W ramach projektu SWO oferowane jest wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe o wartości 18 500 zł netto.

DLA KOGO?

Oferta udziału w projekcie skierowana jest do mikro, małych i średnich firm które doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

ZAKRES USŁUG

Celem projektu SWO jest wsparcie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Oferujemy możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi rozwojowe realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

Projekt SWO ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się w podziale geograficznym, przy czym Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA odpowiada za obsługę przedsiębiorców z województw dolnośląskiego i opolskiego.

Rekrutacja do projektu ma postać badania kondycji przedsiębiorstwa poprzez ankietę rekrutacyjną. Przedsiębiorca, który chce przystąpić do projektu zgłasza chęć udziału poprzez formularz dostępny na stronie internetowej PARP (link poniżej) załączając wypełnioną i podpisaną ankietę rekrutacyjną oraz informację o statusie MŚP do zgłoszenia. W przypadku wątpliwości w zakresie wypełniania ankiety rekrutacyjnej, przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego lub opolskiego mogą skontaktować się z konsultantami DARR SA pod numerem 74 64 80 450.

Ważne: wypełnienie ankiety rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z przystąpieniem i zakwalifikowaniem do projektu. W sytuacji, gdy dane przedstawione w ankiecie wskazują na okresowe trudności przedsiębiorca może ubiegać się o udział w projekcie. Składa wówczas wymagane dokumenty i przechodzi kwalifikację do projektu, która w przypadku pozytywnego wyniku kończy się podpisaniem umowy.

JAK UZUSKAĆ WSPARCIE

Wsparcie w ramach projektu polega na finansowaniu:

– doradztwa w celu opracowania przez podmiot rekrutujący diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz rekomendacji ścieżki dalszego rozwoju przedsiębiorstwa;

– szkoleń zgodnych z wynikiem diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR;

– doradztwa/mentoringu zgodnych z wynikiem diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR.

Wszystkie powyższe usługi współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Całkowity koszt netto udziału przedsiębiorcy i jego pracowników w usługach rozwojowych ponosi PARP. Przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT za te usługi (najczęściej są one zwolnione z VAT). Dodatkowo przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT od przeprowadzonej przed podmiot rekrutujący diagnozy kondycji przedsiębiorstwa – wysokość tego podatku to 230 złotych.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo