Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

w SZCZAWNIE-ZDROJU

DARR S.A jest instytucją wspierającą rozwój gospodarczy Dolnego Śląska

poprzez realizowanie najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz usług wsparcia finansowego oferowanych przedsiębiorcom, samorządowi terytorialnemu

i rynkowi pracy. Nasze działania nieustannie doskonalimy, staramy się spełniać wszystkie wymagania i oczekiwania naszych klientów oraz stron zainteresowanych. Systematycznie analizujemy efekty naszej pracy, usuwamy niedociągnięcia, dążymy do perfekcji w realizowaniu powierzonych nam zadań.

W relacjach z klientami zawsze pamiętamy, że nasze działania musi cechować profesjonalizm, rzetelność i terminowość. Budujemy zaufanie klienta, co wymaga naszej otwartości na jego problemy oraz szczerości postępowania i zdolności do zaoferowania kompleksowej obsługi.

To klient określa miarę jakości naszych usług. Jego ocena jest rozstrzygająca.

Jesteśmy przekonani, że konsekwentne i systematyczne stosowanie

Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015

z włączeniem procesów doskonalenia pracy i zapobiegania niezgodnościom sprzyja rozwojowi naszej spółki i jej aktywności na rynku krajowym i europejskim.

W zakresie polityki jakości naszym strategicznym celem jest zapewnienie trwałej zdolności naszej spółki do konkurowania na europejskim rynku usług doradczych ogólnych i doradczych o charakterze proinnowacyjnym, szkoleniowych oraz informacyjnych i finansowych osiągniętej dzięki umiejętności realizowania usług na najwyższym poziomie jakościowym.

Zarząd i pracownicy DARR S.A zamierzają osiągnąć ten cel poprzez:

 • utrzymanie, rozwój i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001-2015;
 • systematyczne badanie potrzeb rynku i wymagań klientów oraz stron zainteresowanych;
 • budowanie wizerunku DARR S.A jako wiarygodnego partnera poprzez profesjonalne, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych umów oraz poprzez dostarczanie klientom usług o wysokim poziomie jakości przy zachowaniu konkurencyjnych cen;
 • współpracę wyłącznie z kwalifikowanymi dostawcami usług;
 • akceptację dla zasad konkurencyjności opartych na doskonaleniu jakości usług;
 • przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych, wymagań klienta i stron zainteresowanych oraz wszelkich innych wymagań w celu zapewnienia zgodności wykonywanych działań oraz zwiększania zadowolenia klienta,
 • monitorowanie efektów i systematyczne przeglądy sposobów osiągania celów jakości oraz zapewnienie dostępności zasobów niezbędnych do ich stosowania;
 • doskonalenie organizacji pracy; systematyczną weryfikację stosowanych metod pracy, podnoszenie kwalifikacji personelu i wyrabianie w nim wrażliwości na jakość pracy na każdym stanowisku, zwiększanie świadomości całego zespołu w zakresie osiągania celów jakościowych;
 • zespołowe analizowanie problemów i przyczyn niezgodności oraz podejmowanie działań korygujących;
 • terminową realizację zamówień Klientów;
 • okresowe ankietowanie użytkowników naszych usług;
 • cykliczne szkolenie personelu naszej firmy w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd DARR S.A deklaruje,

że pracownicy Spółki zostali zapoznani z treścią Polityki Jakości, identyfikują się z nią

i podczas wykonywania swoich obowiązków realizują jej postanowienia.

Szczawno Zdrój, dnia 30.12.2022 r.

Michał Bobowiec

Prezes Zarządu