Zapraszamy osoby pracujące w podmiotach ochrony zdrowia na bezpłatne, wysokiej jakości szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz na szkolenia z zakresu Hospital Based Health Technology Assessment.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Nr projektu: WND-POWR.05.02.00-00-0027/18

„ZDROWE ZARZĄDZANIE”

Zapraszamy osoby pracujące w podmiotach ochrony zdrowia na bezpłatne, wysokiej jakości szkolenia z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz na szkolenia z zakresu Hospital Based Health Technology Assessment.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Oferowane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i OTREK Training and Consulting Sp. z o. o. szkolenia adresowane są do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również do przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących.
Szkolenia przeznaczone są dla szerokiego kręgu pracowników administracyjnych ochrony zdrowia. W szkoleniach mogą także uczestniczyć pracownicy, którzy łączą funkcje stricte zdrowotne z funkcjami administracyjnymi i zarządczymi, np. ordynator oddziału czy też pielęgniarka oddziałowa, pod warunkiem ,że na danym stanowisku rzeczywiście realizowane są funkcje administracyjne, zarządcze, organizacyjne lub kierownicze.

Uczestnikami projektu mogą być jedynie osoby pracujące w podmiotach systemu ochrony zdrowia z województw: dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego lub małopolskiego.

CO OFERUJEMY?

W ramach projektu zapewniamy udział w dwóch szkoleniach:

I. Efektywne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia – 64 godziny.

Blok szkoleniowy składa się z 5 modułów o następujących zagadnieniach tematycznych:
1. Nowoczesne systemy i metody zarządzania finansowego i operacyjnego podmiotami opieki zdrowotnej. Rozwiązania europejskie i branżowe (16 godzin).
2. Nowoczesne zarządzanie personelem w podmiocie leczniczym (8 godzin).
3. Komunikacja z pacjentem w podmiocie leczniczym (8 godziny).
4. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w podmiotach (8 godzin).
5. Program MS Excel jako zaawansowane narzędzie analizy podmiotu leczniczego podnoszące kompetencje cyfrowe (16 godzin).
6. Seminarium uzupełniające i egzamin końcowy (8 godzin).

II. Szkolenie z zakresu HB – HTA – Hospital Based Health Technology Assessment – 16 godzin.

1. Ocena technologii medycznej jako metoda nakierowana na osiągnięcie określonych rezultatów. finansowych i organizacyjnych w zarządzaniu podmiotem leczniczym.
2. Technologie medyczne w ujęciu materialnym i niematerialnym.
3. Rola i zadania NFZ w ocenie technologii medycznych.
4. Formy, metody i procedury oceny technologii medycznych.
5. Analiza efektywności klinicznej w systemie świadczeń gwarantowanych i w systemie refundacji.
6. Analizy farmakologiczne, analiza koszty – efektywność, analiza minimalizacji kosztów, analiza koszty – użyteczność, analiza koszty – konsekwencje.
7. Interpretacja wyników analizy i oceny technologii medycznych.
8. Wpływ oceny technologii medycznych na system ochrony Zdrowia.
9. Ocena wpływu na budżet, ocena konsekwencji organizacyjnych, ocena możliwych implikacji etycznych i społecznych.

Szkolenia z zakresu HB – HTA dedykowane są osobą zainteresowanych ww. tematyką, które uczestniczyły w szkoleniach z zakresu efektywnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia. Uczestnictwo w projekcie jest szansą rozwoju zawodowego. Udział w szkoleniach pozwoli na zdobycie kompetencji oraz wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami systemu ochrony zdrowia oraz HB – HTA, co przyczyni się do wzmocnienia potencjału własnego Uczestnika/czki projektu, jak również instytucji, dla której pracuje.

Warto podkreślić, że po zakończeniu szkoleń Uczestnicy/czki uzyskają stosowane zaświadczenia.

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.

W celu zapewnienia skuteczności procesu nauczania oraz komfortu w czasie realizowanych zajęć Organizator zapewnia uczestnikom doświadczonych trenerów, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zwrot kosztów dojazdu do/z miejsca szkolenia dla części Uczestników/czek mieszkających poza miejscem realizacji szkoleń (lub organizację transportu specjalnego w przypadku osób z niepełnosprawnością). Dla osób, które będą dojeżdżały na szkolenia pow. 50 km od miejsca zamieszkania oferujemy możliwość zakwaterowania w pokojach jedno lub dwuosobowych.

 

JAK MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z zasadami udziału, wypełnić i dostarczyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

Regulamin udziału w projekcie – do pobrania
Formularz zgłoszeniowy – do pobrania
Kwestionariusz badania luki kompetencyjnej – do pobrania

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z personelem realizującym projekt, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji o projekcie, zasadach udziału:

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Harmonogram szkoleń znajduje sie na stronie internetowej Organizatora szkoleń i jest na bieżąco aktualizowany.

www.otrek.com.pl

Materiały dot. dostępności i kwestii równościowych