W dniu 17 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A z kwoty 9.790.000,00 zł do kwoty 9.470.000,00 zł, to jest obniżenia kapitału zakładowego o wartość nominalną umorzonych 320 akcji Spółki, które DARR S.A nabyła celem ich umorzenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia DARR S.A nr 16/2016 z dnia 31 maja 2016r.

Umorzenie akcji oraz odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie przepisów art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych, w trybie wynikającym z tych przepisów.

W związku z powyższym zmianie ulega treść §8 Statutu DARR S.A, który przyjmuje następujące brzmienie:

§8

Kapitał zakładowy spółki wynosi dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych (9.470.000,00 zł) i dzieli się na dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt (9 470 ) akcji imiennych podzielonych następująco :

  • 915 akcji imiennych serii A po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 153 akcje imienne serii B po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 460 akcji imiennych serii C po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 677 akcji imiennych serii D po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 500 akcji imiennych serii E po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 1000 akcji imiennych serii F po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 200 akcji imiennych serii G po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 400 akcji imiennych serii H po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 5 165 akcji imiennych serii I po jeden tysiąc złotych każda akcja

Jednolity tekst statutu DARR S.A po zmianie zarejestrowanej w KRS w dniu 17 stycznia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce STATUT SPÓŁKI.