projekt nr RPDS.10.04.01-02-0020/17

Od 5 sierpnia 2019 roku w związku z dużym zainteresowaniem

projektem „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” zgodnie z zapisami

w Regulaminie projektu zawieszamy rekrutację do projektu tj. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych,

w celu realizacji dotychczas zaplanowanych wsparć doradczo – szkoleniowych.

 

Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. „Edukacja”, Działanie 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Wsparcie skierowane jest do 3000 osób (1650 kobiet i 1350 mężczyzn) dorosłych – w wieku 18 lat i więcej – w chwili przystąpienia do projektu nie uczących się, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia (tzw. osoby 50+), zamieszkałych (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w województwie dolnośląskim na Obszarach Strategicznej Interwencji, które zgłoszą się z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji/kwalifikacji w formach pozaszkolnych.

Projekt jest realizowany na Obszarze Strategicznej Interwencji województwa dolnośląskiego tj. na terenie:

 • Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji,
 • Obszaru Interwencji Doliny Baryczy,
 • Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej,
 • Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej,
 • Zachodniego Obszaru Interwencji.

Głównym rezultatem działań projektowych jest uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez 2100 osób (w tym 1150 kobiet i 950 mężczyzn) spośród 3000 osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu. W ramach projektu Uczestnicy/czki objęci wsparciem wybiorą przy pomocy doradcy zawodowego jeden lub więcej z kursów zawodowych, który będzie zgodny z ich indywidualnymi potrzebami na rynku pracy oraz będzie się wpisywała w zapotrzebowanie dolnośląskiego rynku pracy.

Operatorami projektu są:

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa jako LIDER PROJEKTU
 • MDDP Sp. z o.o. AKADEMIA BIZNESU S.k. z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa jako PARTNER PROJEKTU
 • DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. z siedzibą: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój jako PARTNER PROJEKTU.

Wsparciem w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” zostaną objęte osoby, które spełniają w chwili przystąpienia do ww. projektu łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria grupy docelowej:

 • ukończyły 18 lat,
 • zgłaszają z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia poziomu kompetencji/kwalifikacji w formach pozaszkolnych,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • nie uczą się (nie uczestniczą w kształceniu w zorganizowanych formach edukacji),
 • zamieszkują, w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego na jednym z Obszarów Strategicznej Interwencji tj.: Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, Obszaru Interwencji Doliny Baryczy, Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej, Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej, Zachodniego Obszaru Interwencji

>> Wykaz obszaru realizacji Projektu

Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w zakresie:

 • Doradztwa w zakresie analizy potrzeb edukacyjnych:
  • średnio 3 godziny spotkań z doradcą zawodowym,
  • wypracowanie i akceptacja Indywidualnego Planu Działania,
  • diagnoza zasobów, deficytów i potrzeb Uczestnika/czki projektu,
  • wspólny z doradcą zawodowym wybór zgodnych z potrzebami Uczestnika form wsparcia tj. kursów wśród dostępnych w projekcie,
  • Uczestnik/czka otrzyma aktualną informację na temat sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zapotrzebowaniu na kwalifikacje.
 • Dofinansowania kursów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj.:
  • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  • kursów umiejętności zawodowych,
  • kursów innych niż wyżej wymienione, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Z form wsparcia w ramach projektu Uczestnik/czka może skorzystać poprzez:

 1. udział, w miejscu i terminie wskazanym przez Operatora, w usłudze kształcenia prowadzonej bezpośrednio przez Operatora, w sytuacji gdy Operator może we własnym zakresie wykonać/zorganizować usługę zgodną z potrzebami Uczestnika/czki,
 2. udział w usłudze kształcenia wybranej przez Operatora, w porozumieniu z Uczestnikiem/czką, z Bazy Usług Rozwojowych,
 3. udział, w miejscu i terminie wskazanym przez Operatora, w usłudze kształcenia prowadzonej przez podmiot wybrany przez Operatora z rynku – w sytuacji gdy Operator nie ma możliwości samodzielnej realizacji danej usługi i jednocześnie wynikająca z potrzeb Uczestnika/czki projektu usługa nie znajduje się w ofercie Bazy Usług Szkoleniowych (takie rozwiązanie jest możliwe do końca 2018 r.).

Maksymalny koszt usług kształcenia (szkoleń/kursów zakończonych egzaminem) przypadający na Uczestnika/-czkę projektu wynosi 7 000,00 zł brutto.

Poziom dofinansowania kosztów usług kształcenia wynosi maksymalnie 92,5% kosztów usług.

Uczestnik/czka ma obowiązek wniesienia, przed rozpoczęciem udziału w usłudze, wkładu własnego w wysokości 7,5% kosztów usługi kształcenia zaplanowanej do realizacji.

W ramach projektu nie będą dofinansowane kursy m.in.:

 • kursy kompetencji ogólnych, o których mowa w § 3 pkt 3 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 • turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 • kursy/szkolenia, których obowiązek przeprowadzania na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bhp, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy);
 • kursy prawa jazdy kat. A i B;
 • kursy z zakresu kwalifikacji językowych i kwalifikacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, zgodnych z ramą DIGCOMP.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem projektu:

>>Regulamin Projektu

Zapraszamy do pobierania Formularzy zgłoszeniowych, które można składać m. in. w Biurze projektu.

Możliwe jest również przesłanie skanu poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: nowekwalifikacje-dolnyslask@kig.pl

>>Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
http://nowekwalifikacje-dolnyslask.pl

Biuro projektu:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
osoba do kontaktu: Małgorzata Rogoża
tel. 665 119 123, e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl