Z dniem 16.11.2021r., została zakończona I runda naboru wniosków  o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów do projektu nr RPDS.08.03.00-02-0058/20 „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” realizowanego w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy wykazali zainteresowanie udziałem w projekcie i złożyli w terminie I naboru wnioski i biznesplany .

W ramach I rundy naboru wpłynęły 62 Wnioski  o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów .

Rozpoczynamy ocenę formalną wniosków oraz  ocenę merytoryczną pomysłów na działalność gospodarczą. Po zakończeniu oceny merytorycznej Wniosków oraz rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od oceny, DARR sporządza listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej uszeregowaną w kolejności malejącej liczby punktów, listę rezerwową (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków), listę osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów.

O sposobach i warunkach odwołania możecie  Państwo dowiedzieć się z REGULAMINU REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROJEKTU do pobrania.

Podstawą przekazania środków na założenie własnej działalności gospodarczej  jest Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego zawarta pomiędzy DARR S. A., a Uczestnikiem Projektu  w terminie określonym przez DARR S. A.

Do momentu otrzymania od DARR S.A. pozytywnej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości proszę nie rejestrować planowanej działalności gospodarczej.

O dalszych etapach udziału w projekcie będziemy Państwa informować, zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej poświęconej projektowi: www.darr.pl/wsparcie-dla-przedsiebiorczych/