Informacje o projekcie

Projekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego” nr POWR.02.21.00-00-R112/21 realizowany jest na terenie całej Polski przez Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego oraz Dolnośląskimi Pracodawcami. Opracowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem w ramach konkursu „Kompetencje dla sektorów 2”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Termin realizacji projektu: 1 października 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 6 772 876,88 , z czego 5 694 368,72 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Cel projektu

Podniesienie w okresie realizacji projektu, zgodnie z potrzebami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w Budownictwie przez 612 osób (minimum 31 kobiet) spośród 678 objętych wsparciem pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Sektora Budowlanego z obszaru całej Polski.

Grupa docelowa

Odbiorcami projektu są pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działający w Sektorze Budowlanym (Dział F: Budownictwo od kodu 41.1 do 43.99). Wsparciem zostanie objętych minimum 678 pracowników (w tym minimum 34 kobiety) z około 226 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Sektora Budowlanego z obszaru całej Polski.

Wsparcie w ramach projektu

Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów szkoleń zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Budownictwie.

Oferujemy wsparcie do 7 953,60 zł na jednego pracownika.

Przedsiębiorca z branży budowlanej wybiera szkolenia, na które kieruje pracowników oraz firmę szkoleniową, realizującą kursy (firma szkoleniowa musi działać w Bazie Usług Rozwojowych). Operator wsparcia refunduje udział w szkoleniach do 80% wartości usługi.

Szkolenia objęte dofinansowaniem mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

 • Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane.
 • Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli.
 • Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia.
 • Montowanie i demontowanie szalunków systemowych.
 • Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych.
 • Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi.
 • Użytkowanie rusztowań.
 • Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie.
 • Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych.
 • Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych.
 • Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach.
 • Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań.
 • Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
 • Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu.
 • Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej.
 • Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie.
 • Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano – montażowych powyżej 1 KV – uprawnienia SEP.
 • Umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki.
 • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych – egzamin UDT.
 • Umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy uprawnień (koparko – ładowarki klasa III – wszystkie, koparki jednonaczyniowe – klasa III do 25 ton, ładowarki jednonaczyniowe – klasa III do 20 ton).
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa.
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń (kursy kształcenia ustawicznego).
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej (kursy kształcenia ustawicznego).
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych (kursy kształcenia ustawicznego).
 • Betoniarz – zbrojarz.
 • Wykonywanie wybranych robót budowlanych wykończeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik.
 • Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych.
 • Wykorzystywanie dronów w budownictwie.
 • Wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie.
 • Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie technicznofinansowym.
 • Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
 • Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling).

_______________________________________________________

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w cyklicznych rundach naboru do kwietnia 2023 r., do momentu zrekrutowania 814 uczestników lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych.

Schemat rekrutacji

Jak skorzystać z dofinansowania do szkoleń dla pracowników z branży budowalnej?

 1. Złóż formularz rejestracyjny przez stronę internetową PARP

Formularz zgłoszeniowy – Kompetencje dla sektorów 2 

Z przedsiębiorcą, który prawidłowo wypełnił wstępne zgłoszenie do projektu skontaktuje się pracownik operatora.

 1. Zarejestruj się do systemu projekty.frw.pl

Na etapie rejestracji do systemu podają Państwo numer zgłoszenia z PARP (otrzymany z adresu rekomendacje-rs@parp.gov.pl), wskazują podstawowe informacje o firmie oraz dane kontaktowe.

Logują się Państwo do Systemu na podstawie adresu e-mail podanego podczas rejestracji poprzez utworzone przez Państwo hasło.

 1. Złóż przy wykorzystaniu systemu informatycznego dokumenty rekrutacyjne

Po zalogowaniu się do Systemu mogą Państwo pobrać i wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Aby móc wypełniać dokumenty aplikacyjne i załączać skany w pierwszej kolejności należy uzupełnić w systemie informatycznym formularz zgłoszeniowy – Z01 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa. Dopiero po zapisaniu danych w formularzu zgłoszeniowym możliwe jest wypełnianie i załączanie pozostałych plików.

Na etapie rekrutacji wymagane jest również dołączenie zaświadczeń o niezaleganiu w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego. Dodatkowo firmy, które są zobowiązane do wypełniania sprawozdań finansowych oraz składania do GUS formularza Z06, powinny złożyć przedmiotowe sprawozdania oraz formularz Z06 za 3 ostatnie lata (2021, 2020, 2019).

Swoje zgłoszenie mogą Państwo wysłać wyłącznie w trakcie trwającej rundy naboru.

 1. Czekaj na weryfikację formalną złożonych dokumentów

Informacja o zakwalifikowaniu się lub braku możliwości objęcia wsparciem w ramach projektu przesyłana jest do przedsiębiorcy elektronicznie na adres e-mail wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej oraz przez system informatyczny.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie – zadzwoń – tel. 665 119 123

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailingowego:

 • firm/pracowników z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., tel. 665 119 123, 607 755 900, e-mail budowlany@darr.pl, www.darr.pl

 • firm/pracowników z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego:

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, tel. 665 877 665, 661 808 079, e-mail budowlany@frw.pl, www.frw.pl

 • firm/pracowników z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego:

Dolnośląscy Pracodawcy, tel. 527 991 888, 530 828 511, e-mail budowlany@dp.org.pl, www.dolnoslascypracodawcy.pl

_______________________________________________________

II Runda naboru – od 09 03 2022 do wyczerpania alokacji

_______________________________________________________

I Runda naboru – od 17 02 2022 do 03.03.2022

_______________________________________________________

Dokumenty obowiązujące w projekcie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załączniki do ww. Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do projektu.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie przedsiębiorstwa określenie przynależności do danej kategorii przedsiębiorstwa.

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych   osobowych.

Załącznik nr 5.1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Załącznik nr 5.2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis.

Załącznik nr 7 –  Schemat rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 8 – Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze budowlanym

Załącznik nr 9 – Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowych.

Załącznik nr 9.1 – Załącznik do umowy

Załącznik nr 10 – Ankieta oceniająca usługę rozwojową.

Załącznik nr 11 – Oświadczenie pracownika dot. udziału w usługach rozwojowych u pozostałych Operatorów.

Załącznik nr 12 – Karta wykonania usługi doradczej.

Załącznik nr 13 – Limity kwotowe dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika

Załącznik nr 14 – Oświadczenie dotyczące utrzymania statusu MMŚP i statusu pracownika

dokumenty w wersji kolorowej

Strona projektu zawierająca Aktualne informacje dot. projektu, naboru itp.: www.frw.pl/budowlany

ARCHIWUM