W dniu 17 marca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w treści statutu Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A uchwalonych przez Walne Zgromadzenie DARR S.A w dniu 20 grudnia 2019r. (uchwała nr 03/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r., zaprotokołowana w Akcie Notarialnym Repertorium A nr 5818/2019 sporządzonym przez Notariusza Marię Dębską-Gnat prowadzącą Kancelarię Notarialną w Wałbrzychu przy ul.Konopnickiej 14)

W związku z powyższym zmianie ulega treść niżej wymienionych postanowień Statutu DARR S.A :

  • §5, §6, §10, §15 ust.2, §17, §20, §23 ust.1, §23 ust.2, §23 ust.4, §25, §26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §36, §38, §39

Jednolity tekst Statutu DARR S.A uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 20 grudnia 2020 r. został opublikowany w strefie Bip (Biuletyn Informacji Publicznej) witryny www.darr.pl w zakładce: Statut DARR S.A.