Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) zawiadamia o wynikach naboru na Partnera projektu do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pilotażowego w ramach inicjatywy „Catching – Up Regions” („Lagging Regions”) pn.: „Catching-up regions – uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu”, wdrażanego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) zawiadamia o wynikach naboru na Partnera projektu do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pilotażowego w ramach inicjatywy „Catching – Up Regions” („Lagging Regions”) pn.: „Catching-up regions – uczelnie w odpowiedzi na wyzwania biznesu”, wdrażanego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Nabór był prowadzony na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 tzw. ustawy wdrożeniowej (Dz. U. 2014 poz. 1146).

W naborze uczestniczył 1 Oferent.

Komisja Konkursowa oceniła ofertę, złożoną przez Oferenta pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o naborze Partnera projektu oraz Załącznikach nr 1 i 2 do ogłoszenia o naborze na Partnera projektu.

Oferta została sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w ogłoszeniu o naborze Partnerów oraz odpowiednich załączeniach do ogłoszenia.

Oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert, otrzymała 99,00 punktów w ramach oceny merytorycznej.

DARR S.A. dokonał wyboru następującego Oferenta, który złożył ofertę nr 1 na Partnera projektu:

Województwo dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
(Lider konsorcjum)

Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
(Członek Konsorcjum)

Dolnośląscy Pracodawcy
ul. Wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych
(Członek Konsorcjum)

Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu
Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych
(Członek Konsorcjum)

Do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty na Partnera