Dofinansowanie szkoleń oraz doradztwa 80% – TELEKOMUNIKACJA, CYBERBEZPIECZEŃSTWO

WSPARCIE DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACJI i CYBERBESPIECZEŃSTWA

Projekt realizowany w ramach działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego finansowany w ramach Konkursu „KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW 2”

Główny cel projektu: Podniesienie do końca 2023r.  zgodnie z potrzebami MMSP, kompetencji w zakresie zgodnym z rekomendacjami sektorowych rad ds. kompetencji  przez minimum 153  (min.80K) spośród 170 objętych wsparciem pracowników z około 85  MMSP z sektora telekomunikacji działających wg PKD J61.1; J61.2;J61.3;J61.9

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NA STRONIE POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2

**********************

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, będąca OPERATOREM w projekcie „Kompetencje dla sektora telekomunikacji” zachęca MMŚP z całego kraju – działające w sektorze TELEKOMUNIKACJA I CYBERBEZPIECZEŃSTWOPKD: Informacja i komunikacja o kodach J61.1, J61.2, J61.3 oraz J61.9  do zgłaszania wstępnych aplikacji celem  POZYSKANIA DOFINASOWANIA NA SZKOLENIA

******

Zgłoszenia/ wstępne zainteresowanie do projektu należy kierować do Operatora poprzez system rejestracyjny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wybierając „sektor telekomunikacja” i wypełniając FORMULARZ REJESTRACYJNY

Po zarejestrowaniu i otrzymaniu od Państwa wstępnego zainteresowanie – OPERTOR (DARR S.A.) skontaktuje się z Państwem niezwłocznie celem omówienia szczegółów procesu wsparcia oferowanych w Projekcie „Kompetencje dla sektora telekomunikacji”

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2

******

Wstępne informacje:

  • Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów netto szkoleń/doradztwa zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Telekomunikacji.

  • Kwota wsparcia średnio 7 685,80 PLN na 1 Uczestnika/Pracownika MMSP

  • dofinansowanie w ramach Projektu na poziomie 80% wartości netto usługi,
  • wkład własny ze środków Przedsiębiorstwa 20% wartości netto usługi,

Kwota całkowita przeznaczona w ramach Projektu na usługi rozwojowe dla 170 Uczestników to 1 360 600,00 zł

  • Szkolenia (usługi rozwojowe) objęte dofinansowaniem:

Przedsiębiorca z branży telekomunikacyjnej samodzielnie wybiera temat/zakres usługi rozwojowej dla swoich pracowników oraz wykonawcę usługi z bazy BUR.

Szkolenia (usługi rozwojowe) objęte dofinansowaniem mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

1. Instalowanie i konfigurowanie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
2. Zarządzanie i monitorowanie infrastruktury sieciowej
3. Zarządzanie mobilnymi sieciami IP
4. Konfigurowanie i zarządzanie routingiem sieciowym
5. Administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi
6. Analiza danych w branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
7. Obsługa klienta
8. Zarządzanie projektami
9. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – specjalista
10. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – menedżer
11. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem – ekspert
12. Zabezpieczanie danych w sieciach teleinformatycznych
13. Zabezpieczanie systemów operacyjnych
14. Radzenie sobie ze stresem
15. Budowanie i zarządzanie zespołem
16. Praca w zespole
17. Efektywna komunikacja
18. Język branżowy – angielski
19. Język branżowy – niemiecki
20. Język branżowy – francuski
21. Język branżowy – rosyjski

W/w szkolenia (usługi rozwojowe) objęte wsparciem projektu (refundacja kosztów netto w wysokości 80% ) mogą być tylko wybierane z Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl , w której firmy szkoleniowe rejestrują swoja ofertę usług rozwojowych (w przypadku gdy tematu szkolenia wskazanego na liście objętej dofinansowaniem firma szkoleniowa nie ma w swojej aktualnej ofercie wpisanej w Bazie Usług Rozwojowych może ją uzupełnić na bieżąco pod potrzeby przedsiębiorcy).

Operator wsparcia refunduje koszt udział w szkoleniach do 80% wartości usługi netto – REFUNDACJA następuje w ciągu 10 dni kalendarzowych po otrzymaniu prawidłowej dokumentacji rozliczeniowej

Więcej na temat minimalnego zakresu szkoleń i liczby godzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowani osobogodziny:

https://srtcb.radasektorowa.pl/images/rekomendacje/srtcb-rekomendacja-2-2020-z-dnia-25_11_2020_docx-1.pdf

Limity kwotowe dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika obowiązujące w projekcie „KOMPETENCJE DLA SEKTORA TELKOMUNIKACJI”

  • Rekrutacja do projektu prowadzona jest w cyklicznych rundach (10 dniowych) naboru od MAJA 2023 r., do momentu zrekrutowania 170 uczestników lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych (zamknięcie naboru przy zainteresowaniu na poziomie 150% alokacji).

UWAGA: Nabór formularzy zgłoszeniowych rozpoczynamy od 20 maja 2023 roku

W związku z tym, że dokumentacja zgłoszeniowa do projektu jest w trakcie przygotowania

PROSIMY o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO na stronie PARP

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2

Każdego zainteresowanego indywidualnie powiadomimy o rozpoczęciu naboru – skontaktujemy się bezpośrednio

******

Z00 – Regulamin rekrutacji

Z01 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa

Z02 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Z03 – Formularz zgłoszeniowy właściciela pracownika

Z04 – Oświadczenie uczestnika projektu dane osób

Z05.1 – Formularz pomoc inna niż pomoc de minimis

Z05.2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Z06 – Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

Z07 – Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze telekomunikacji

Z08 – Umowa o refundację usług rozwojowych

Z08.1 – Wykaz usług rozwojowych RS

Z08.2 – Oświadczenie poświadczające wysokość wkładu własnego wynagrodzenia

Z09 – Ankieta poza BUR

Z10 – Oświadczenie szkolenia

Z11 – Karta wykonania usługi doradczej

Z12 – Limity kwotowe dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika

******

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej operatora: www.darr.pl  

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.

Kontakt:

Mariola Stanisławczyk – Koordynator Projektu: 607 755 900; (74) 64 80 411

Tomasz Pająk – Koordynator ds. Rekrutacji i Promocji (74) 64 80 445

e-mail: telekomunikacja@darr.pl 

Informacja dotyczy Projektu realizowanego przez DOLNOŚLĄSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A., UL .SZCZAWIEŃSKA 2, 58- 310 SZCZAWNO -ZDRÓJ NIP: 886-000-34-33, REGON 890004750 (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy  dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000043944, o kapitale zakładowym  9 470 000,00, wpłaconym w wysokości  9 790 000,00 zł) zwaną Operatorem, umowa z PARP dla  projektu: POWR.02.21.00-00-RW96/21 na przyznanie dofinansowania na realizację Projektu została podpisana 24 marca 2023 roku.

„Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.     

Dofinansowanie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.