W imieniu Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja zapraszamy na spotkanie konsultacyjno-informacyjne dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

zaproszenie spotkanie w sprawie FST Stara Kopalnia 27 07 2020-nowy

Celem konferencji jest włączenie różnych grup społecznych Aglomeracji Wałbrzyskiej, to jest przedsiębiorców, pracodawców, związków zawodowych, podmiotów prywatnych, IOB, organizacji społecznych i samych mieszkańców w proces tworzenia projektów do Terytorialnego Planu Transformacji dla Subregionu Wałbrzyskiego.

Brzmi bardzo mądrze ….. a co to takiego ? Kilka słów wyjaśnienia …

Pod koniec 2019 roku Komisja Europejska zaprezentowała założenia sztandarowego projektu – Europejskiego Zielonego Ładu, w którym opisała plan działań zapoczątkowujących nową politykę wzrostu dla Europy. Opiera się ona na ambitnych celach klimatycznych i środowiskowych oraz na procesach partycypacyjnych, w ramach których obywatele miasta i regiony wspólnie angażują się w walkę ze zmianą klimatu i w ochronę środowiska. Zgodnie z głównym celem, jakim jest osiągnięcie do 2050 r. neutralności klimatycznej, Komisja Europejska przedstawiła w styczniu 2020 r. projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ustanawiającego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Umożliwi on wspieranie finansowe terytoriów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i zapobieganie narastaniu dysproporcji regionalnych w poziomie życia społeczno-gospodarczego. Subregion wałbrzyski jest jednym z trzech, poza Śląskiem i wschodnią częścią województwa wielkopolskiego obszarów, rekomendowanych do wsparcia przez Komisję Europejską. W przeszłości subregion wałbrzyski był bardzo uzależniony od przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, zaś obecnie z powodu niedokończonej transformacji gospodarczej:

  • notuje niższy poziom rozwoju gospodarczego,
  • wyższą w stosunku do pozostałej części województwa dolnośląskiego stopę bezrobocia,
  • problemy społeczne
  • degradację infrastruktury
  • niższy poziom zamożności mierzony PKB na mieszkańca,
  • wysoki poziom migracji zarobkowej,
  • wykluczenie komunikacyjne,
  • szybkie starzenie się społeczeństwa,
  • problemy geologiczne i hydrologiczne, związane z podziemnymi obiektami górniczymi, uniemożliwiają efektywny i szybki rozwój tego obszaru.

Aby sprostać tym wyzwaniom, określono priorytetowe potrzeby inwestycyjne, mające na celu złagodzenie społeczno-ekonomicznych skutków transformacji subregionu wałbrzyskiego. Na ich podstawie zostanie przygotowany Terytorialny Plan Transformacji, a zapisane w nim projekty, zostaną sfinansowane przez FST.

Termin konferencji: 27 lipca o godz. 10.30

Miejsce konferencji: Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (ul. Wysockiego 29, Wałbrzych).

pmw

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie swojego udziału w spotkaniu do dnia 24 lipca , godz. 12.00 na adres: m.augustyniak@um.walbrzych.pl

Opracowano w DARR S.A. na podstawie materiałów źródłowych UM Wałbrzych