Operatorzy projektu ogłaszają I Rundę naboru zgłoszeń do projektu „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego”.

Termin trwania I Rundy naboru zgłoszeń: od 17.02.2022 r. (od godz. 0:01) do 03.03.2022 r. (do godz. 23:59)

Kwota alokacji przewidzianej w ramach I Rundy naboru zgłoszeń: 1 288 483,20 zł

Limit kwotowy na Przedsiębiorstwo: 23 860,80 zł (z wkładem własnym)

Limit kwotowy na Pracownika: 7 953,60 zł (z wkładem własnym)

Zasięg terytorialny: cała Polska

Zasady naboru zgłoszeń określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego” nr POWR.02.21.00-00-R112/21 wraz z załącznikami, dostępny w Biurze projektu oraz na stronie internetowej:   www.frw.pl/budowlany

Operator ma prawo czasowo zawiesić rundę naboru w chwili, gdy łączna wartość dofinansowań wnioskowana w zgłoszeniach złożonych w danej rundzie naboru przekroczy 150% kwoty alokacji przewidzianej na daną rundę naboru. W takim przypadku po zawieszeniu danej rundy naboru złożenie Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu nie będzie możliwe. Operator zastrzega możliwość anulowania rundy naboru w przypadku zaistnienia problemów technicznych mogących mieć wpływ na proces składania Wniosków, w szczególności w przypadku zewnętrznej nieautoryzowanej ingerencji w działanie systemu obsługi wniosków lub w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą skutkować nieprawidłowościami w procesie naboru Formularzy zgłoszeniowych.

W przypadku zakończeniu rundy naboru, informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Operatora https://www.frw.pl/budowlany/

Podstawowe informacje dot. rekrutacji

  1. Wstępne zgłoszenie do Projektu następuje poprzez Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-kompetencje-dla-sektorow-2

Potwierdzeniem prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego jest otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w formularzu.

Dane z formularza są przekazywane do Operatora, który kontaktuje się z Przedsiębiorcą w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia z PARP, w celu prowadzania dalszego procesu rekrutacji do projektu.

  1. Przedsiębiorca, który prawidłowo wypełnił wstępne zgłoszenie do Projektu otrzymuje e-mail od Operatora, zawierający m. in. login do Systemu informatycznego, wspierającego rekrutację i udział w projekcie. Po zalogowaniu do systemu Przedsiębiorca może zapoznać się i pobrać dokumenty obowiązujące w projekcie, w tym Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa wraz z załącznikami.
  2. Wymaganym dokumentem zgłoszeniowym, poza Formularzem rejestracyjnym, jest Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa wraz z załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa dostarczony do Operatora przed lub po trwającej rundzie naboru nie będzie rozpatrywany (schemat rekrutacji i udziału w projekcie stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu).
  4. Przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wraz z Formularzem zgłoszeniowym, po rygorem pozostawienia zgłoszenia bez dalszej oceny, w postaci elektronicznej, kopii dokumentów źródłowych potwierdzających przedstawiane w Formularzu zgłoszeniowym informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa, wielkości zatrudnienia, obrotów ze sprzedaży netto oraz sumy aktywów bilansu, tj.:
  • sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych (a w przypadku firm działających krócej, za okres ostatnich zamkniętych lat obrotowych), sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości – jeśli przedsiębiorstwo ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Należy pamiętać, że badanie kwalifikowalności udziału Przedsiębiorstwa odnosi się nie do zatwierdzonych, ale do zamkniętych okresów obrachunkowych, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości (art. 12 ust. 2) zamyka się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia powodującego zamknięcie ksiąg rachunkowych (przykładowo, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy). Zamknięcie okresu sprawozdawczego dokonywane jest poprzez sam upływ tego okresu i nie jest ono tożsame z zatwierdzeniem tego sprawozdania przez odpowiedni organ przedsiębiorstwa; oraz
  • formularzy Z06 za okres 3 ostatnich zamkniętych lat – jeśli przedsiębiorstwo ma obowiązek składania formularzy do GUS oraz
  • aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa (zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed składaniem dokumentów) oraz
  • aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek (zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed składaniem dokumentów).

UWAGA!

Terminy kolejnych Rund naboru zgłoszeń do projektu uzależnione są od liczby zgłoszeń, które wpłyną w ramach I Rundy naboru zgłoszeń. O planowanych terminach kolejnych Rund naboru poinformujemy Państwa na stronie www oraz w Biurze projektu.