W dniu 25 czerwca 2020 r., stosownie do przepisu Art. 1 pkt.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798, ze zmianami z Dz.U z 2020 r. poz. 875), w celu wykonania dyspozycji zawartej w Art.3281 § 5 znowelizowanego Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie-Zdroju powzięło uchwałę nr 15/2020, w której wybrało Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną – Biuro Maklerskie jako podmiot, któremu DARR S.A powierzy zadanie utworzenia oraz prowadzenia rejestru Akcjonariuszy DARR S.A.