Pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach.

W związku z zakończeniem działań realizowanych w ramach Projektu pt. „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE –pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach„, oddajemy w Państwa ręce wyniki pilotażu, zebrane i opublikowane w formie raportu.
Zachęcamy z zapoznania się z treścią publikacji oraz praktycznego wykorzystania zawartej w niej wiedzy i doświadczeń.

Raport z pilotażowego wdrożenia praktyk zawodowych jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodów.

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4: Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3: Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe

Projekt „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach” to projekt realizowany pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W ramach projektu planujemy opracowanie i wdrożenie, we współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodach związanych z handlem i reklamą, pilotażowych programów praktyk w przedsiębiorstwach dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu.

Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli/ek i instruktorów/ek kształcących w zawodach sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik cyfrowych procesów graficznych poprzez praktyki w przedsiębiorstwach.

Praktyki będą odbywały się w kraju i zagranicą (Niemcy) w renomowanych przedsiębiorstwach związanych z handlem i reklamą. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele/ki i instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodów zapoznają się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem i reklamą.

W szczególności zależy nam na:

  • aktualizacji wiedzy nauczycieli/ek i instruktorów/ek na temat rozwiązań technologiczno – organizacyjnych stosowanych w branży handel i reklama,
  • zwiększeniu umiejętności nauczycieli/ek i instruktorów/ek w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody ćwiczeń/warsztatów praktycznych,
  • zwiększeniu świadomości nauczycieli/ek i instruktorów/ek w zakresie potrzeby ustawicznego samokształcenia w zakresie najnowszych rozwiązań techniczno – organizacyjnych stosowanych w branży handel i reklama.

Okres realizacji projektu: 02.10.2011 r. – 31.10.2014 r.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej www.handelireklama.darr.pl