Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) ogłasza otwarty nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) na Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotuje wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt dot. podniesienia kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej dolnośląskich instytucji VET, w zakresie efektywnej współpracy szkolnictwa zawodowego ze środowiskiem pracodawców, budowaniu warsztatu pracy doradcy zawodowego i edukacji zdalnej, wpisujący się w Program Edukacja, Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego. Konkurs został ogłoszony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja w ramach II Naboru.

Konkurs na wyłonienie Partnera dotyczy:

  • podmiotów prowadzących nieprzerwanie od 12 miesięcy przed złożeniem oferty działalność w sektorze edukacji formalnej i/lub pozaformalnej i dodatkowo działające w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego i zawodowego kształcenia ustawicznego;
  • podmiotów posiadających doświadczenie w zakresie działań dot. podnoszenia wiedzy
    i kompetencji uczniów szkół branżowych, działań dot. promocji szkolnictwa branżowego wśród uczniów oraz dostosowania szkolnictwa branżowego do potrzeb lokalnego rynku pracy;
  • podmiotów posiadających siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

Przewiduje się wybór tylko jednej instytucji, która będzie Partnerem projektu.

Termin realizacji naboru: 19 marca 2021 roku – 09 kwietnia 2021 roku.

Dokumentacja dotycząca naboru:

Osoba wyznaczone do kontaktów roboczych:
Jowita Banaś
Tel. +48 74 64 80 414,
E-mail: jowita.banas@darr.pl