W dniu 24 września 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany treści §10 Statutu DARR S.A, zgodnie z uchwałą nr 19/2020 Walnego Zgromadzenia DARR S.A z dnia 25 czerwca 2020 r. Aktualna treść statutu znajduje się w sekcji Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce pn. Statut DARR S.A.