Zapraszamy osoby dorosłe, pracujące na Dolnym Śląsku na bezpłatne szkolenia, dzięki którym podniosą Państwo swoje kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania projektami

W ramach projektu oferujemy udział w pięciu poziomach szkoleń z zakresu zarządzania projektami metodą Project Cycle Managemant. Każdy z poziomów to dwudniowe szkolenie wyjazdowe. Pierwsze trzy etapy szkoleniowe poświęcone są zdobyciu kompleksowej wiedzy z Project Cycle Managemant w odniesieniu do planowania, organizowania, realizacji i rozliczania projektów. Czwarty i piąty etap szkoleniowy prowadzony w formie warsztatowej to zapoznanie uczestników ze specjalnie do tego celu przygotowaną aplikacją informatyczną do zarządzania projektami. Na tym etapie wcześniej zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w rozwoju i doskonaleniu umiejętności pracy z narzędziem. Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie czasową licencje na użytkowanie programu.

„Dobre zarządzanie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Zapraszamy osoby dorosłe, pracujące na Dolnym Śląsku na bezpłatne szkolenia, dzięki którym podniosą Państwo swoje kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania projektami

Europejski Fundusz Społeczny daje duże możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizacje przedsięwzięć podejmowanych w interesie regionalnych bądź lokalnych społeczności. Rosnąca świadomość społeczna w zakresie możliwości korzystania ze szkoleń (lub innego rodzaju wsparcia), dofinansowanych przez Unię Europejską, wymaga coraz lepszej jakości realizowanych projektów. Stawia to przed kadrą realizującą projekty konieczność podnoszenia swoich umiejętności w tym zakresie. Realizacja projektów finansowanych przez Unię wymaga specyficznej wiedzy i umiejętności zarządczych. To nie tylko znajomość obowiązujących przepisów czy dokumentów programowych oraz pełnienie funkcji urzędniczo – kontrolnej, ale przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami począwszy od fazy identyfikacji, programowania, oceny wstępnej, finansowania poprzez wdrażanie i ewaluację – czyli wszystkie kluczowe elementy gwarantujące powodzenie projektu. Działania podejmowane w projekcie umożliwiają rozwój umiejętności, które zwiększają kompetencje pracownika/pracownicy i są niezależne od aktualnie wykonywanej pracy. Beneficjenci/beneficjentki projektu będą mogli/mogły pełnić funkcję Project menagera/menagerki, nie tylko projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, ponieważ znajomość metodyki PCM to uniwersalna wiedza z zakresu zarządzania, a projektem może być każde z planowanych przedsięwzięć.

Wsparciem zostaną objęte dorosłe osoby pracujące na Dolnym Śląsku, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności poza godzinami pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. – 15.07.2012 r.

W ramach projektu oferujemy udział w pięciu poziomach szkoleń z zakresu zarządzania projektami metodą PCM. Każdy z poziomów to dwudniowe szkolenie wyjazdowe. Pierwsze trzy etapy szkoleniowe poświęcone są zdobyciu kompleksowej wiedzy z Project Cycle Managemant w odniesieniu do planowania, organizowania, realizacji i rozliczania projektów.

Podczas pierwszych trzech etapów przekazana zostanie wiedza z zakresu:

 • podstawowych informacji o Europejskim Funduszu Społecznym w Polsce,
 • zarządzania projektem, w tym zarządzanie zasobami kadrowymi, finansowymi i technicznymi zgodnie z metodyką PCM,
 • procesu zarządzania projektem (potrzeby, wybór projektu, planowanie projektu, realizacja projektu, kontrola, ocena, zakończenie) zgodnie z metodyką PCM,
 • dostępnych na polskim rynku narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami, zgodnie z metodyką PCM,
 • sposobu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL – kwalifikowalność wydatków, aspekty merytoryczne i techniczne, dodatkowo w trakcie szkoleń omówione zostaną zagadnienia dotyczące:
 • stosowanych formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów,
 • ewidencji i kwalifikacji poniesionych kosztów,
 • audytu wewnętrznego i jego roli,
 • istoty i znaczenia przygotowania harmonogramu płatności,
 • konieczności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, zasady konkurencyjności,
 • przygotowania sprawozdań finansowych i merytorycznych,
 • dobrych i złych praktyki dotyczące realizacji projektów.

Czwarty i piąty etap szkoleniowy prowadzony w formie warsztatowej to zapoznanie uczestników ze specjalnie do tego celu przygotowaną aplikacją informatyczną do zarządzania projektami. Na tym etapie wcześniej zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w rozwoju i doskonaleniu umiejętności pracy z narzędziem. Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie czasową licencje na użytkowanie programu.

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, skorzystają z bezpłatnych noclegów i wyżywienia.

Planujemy organizację weekendowych szkoleń wyjazdowych (z noclegiem) w miejscu umożliwiającym sprawny dojazd. W ramach działania zaplanowaliśmy zwrot kosztów podróży. Zwrot kosztów podróży odbędzie się na podstawie oświadczenia dot. kosztu dojazdu, powrotu komunikacją publiczną z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia (na podstawie ceny biletu PKS lub PKP/II klasa).

Uważamy, iż konieczna jest popularyzacja wiedzy na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn zwłaszcza u osób realizujących projekty współfinansowane przez Unię Europejską. W ramach projektu planujemy organizację warsztatów wzrostu motywacji do zarządzania (łącznie 5 warsztatów dla beneficjentem projektu). Warsztaty pozwolą wywrzeć wpływ na przeobrażenie wśród uczestniczek stereotypu kobiety – pracownicy. Dwudniowe warsztaty organizowane będą w formie wyjazdowej z zagwarantowaniem wyżywienia, noclegów, materiałów warsztatowych. Beneficjentki będą mogły otrzymać zwrot kosztów dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji warsztatów (podobnie jak w przypadku szkoleń).

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej projektu, która zostanie wkrótce przygotowana.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami, udziałem w projekcie prosimy o kontakt z P. Małgorzatą Rogożą – tel.: 74-64 80 412, e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

 

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, skorzystają z bezpłatnych noclegów i wyżywienia.

W ramach działania zaplanowaliśmy zwrot kosztów podróży.

Ramy czasowe: 01.01.2011r. -15.07.2012r.

Informacji o Projekcie udziela:
Małgorzata Rogoża
tel: 74 64 80 412
e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Więcej szczegółów oraz dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo na stronie internetowej Projektu
www.dobrezarzadzanie.darr.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw