Ośrodek EEN działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Komisją Europejską zwraca się do Państwa o opinię na temat ewentualnego nowego prawodawstwa europejskiego. Wymagałoby ono od wszystkich przedsiębiorstw, które produkują, przetwarzają, transportują i przechowują granulaty z tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej przyjęcia dobrych praktyk w celu zapobiegania wydostawania się granulatu z tworzyw sztucznych do środowiska (gleby, wody, powietrza) oraz ograniczania strat granulatu. 

Celem niniejszego kwestionariusza jest lepsze zrozumienie możliwego wpływu tego nowego prawodawstwa europejskiego na przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa.

1) Czym są granulaty z tworzyw sztucznych?
Granulaty z tworzyw sztucznych zostały zdefiniowane w normie ISO 472:2013 jako „mała masa preformowanego materiału do formowania, o stosunkowo jednolitych wymiarach w danej partii, stosowana jako substrat w procesach formowania i wytłaczania”. Do celów tego badania granulat z tworzyw sztucznych obejmuje płatki i proszki pochodzące z materiałów pierwotnych lub pochodzących z recyklingu.

2) Co oznacza „wydostawanie się i straty” granulatu z tworzyw sztucznych?

„Wydostawanie się” ma miejsce wtedy, gdy granulat z tworzyw sztucznych wydostaje się z pierwotnego zabezpieczenia, np. wydostaje się z opakowania lub podczas procesu przetwarzania. Wydostanie się granulatu nie musi prowadzić do straty do środowiska, np. w przypadku, gdy teren zostanie natychmiastowo oczyszczony.

„Strata” granulatu do środowiska jest konsekwencją nieograniczonego wydostawania się granulatu do środowiska: granulat przedostaje się do gleby, wody lub powietrza i nie zostaje odzyskany.

Komisja oszacowała, że co roku w UE od 134 tys. do 198 tys. ton granulatu z tworzyw sztucznych zostaje straconych do środowiska.

3) Jakie są dobre praktyki, które mogą pomóc ograniczyć wydostawanie się granulatu i jego strat do środowiska?
Przedsiębiorstwa mogą stosować dobre praktyki w celu ograniczenia wydostawania się i strat granulatu, takie jak poniższe przykłady:
– Ustanawianie procedury mającej na celu zapobieganie i ograniczanie wydostawania się i strat granulatu. Obowiązki i role pracowników są wyraźnie zdefiniowane.


– Ustanowienie systemu monitorowania w celu corocznego oszacowania i zgłaszania wszelkich przypadków wydostawania się i strat granulatu.


– Identyfikacja wszystkich lokalizacji i procesów, w przypadku których istnieje ryzyko wydostawania się i strat granulatu.


– Przyjęcie procedur dotyczących wydostawania się i strat granulatu podlegają regularnym audytom / certyfikacjom zewnętrznym.


– Umieszczenie przejrzystych materiałów wizualnych (np. oznakowanie, plakaty) i instrukcji (np. instrukcje szkoleniowe, protokoły w przypadku wydostania się granulatu) w miejscu pracy.


– Regularne szkolenie całego personelu.


– Codzienne rutynowe czyszczenie. Sprzęt do czyszczenia jest dostępny we wszystkich odpowiednich miejscach.


– Zainstalowanie specjalnych urządzeń (np. urządzenia do usuwania kurzu, odkurzacze, filtry).


– Sprawdzanie i czyszczenie wszystkich samochodów ciężarowych opuszczających obiektu lub wjeżdżające do niego.


– Sprawdzanie wszystkich opakowań stosowanych do transportu lub przechowywania granulatu w celu uniknięcia uszkodzeń i rozerwania.


– Użycie jedynie hermetycznych, odpornych na przebicie i szczelnie zamkniętych opakowań (np. zaplombowanych pojemników, sztywnych ośmiokątnych pojemników z tektury wielokrotnego użytku, grubszych plastikowych worków).

Ankieta do pobrania

Termin udzielania odpowiedzi: 22.02.2023r

Ankietę proszę przesłać na adres: een@darr.pl