Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn: Usługa cateringu (przerwy kawowe + obiad) podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu  „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20 Nr zamówienia: ZP/CPR/2/2021

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020r.”

 

Termin składania ofert: 06.10.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 06.10.2021r. godz. 10:30

 

Dokumentacja dot. Zamówienia:

Ogłoszenie o Zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 -Formularz ofertowy Wykonawcy

Zał. nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Zał. nr 4 – Wzór umowy

____________________________________

Protokół z otwarcia ofert

____________________________________

Zawiadomienie o wyborze oferty