Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 30.09.2021r. zakończono działania rekrutacyjne w ramach I Rundy naboru do projektu „Wsparcie dla przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie znajduje się tutaj.

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój Przedsiębiorczości paragraf 9 pkt.8 :

Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie są zobowiązane dostarczyć do Biura Projektu, dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu kwalifikującego uczestnika do udziału w projekcie – co najmniej 2 dni robocze przed pierwszym dniem rozpoczęcia szkolenia (harmonogramy szkoleń prześlemy drogą e-mailową do każdego Uczestnika w dniu 01.10.2021r.)

*Zaświadczenia niezbędne do potwierdzenia statusu uczestnika projektu ważne są 30 dni od daty ich wystawienia –zaświadczenie musi być aktualne w dniu rozpoczęcia szkolenia

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w projekcie są.:

    1. w przypadku osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne – urzędowe zaświadczenie z PUP;

    2. w przypadku osób pracujących (umowa o prace/umowa zlecenie) – umowa poświadczająca zatrudnienie lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie o wysokości zarobków za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu;

    3. w przypadku pozostałych osób, np. osób biernych zawodowo, bezrobotnych które nie figurują w publicznych rejestrach (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) – zaświadczenie z ZUS w zakresie braku odprowadzenia składek

Informacja z terminami szkoleń (podział na grupy szkoleniowe) zostanie wysłana na Państwa adres mailowy w dniu 01.10.2021 r. Po zapoznaniu się z proponowanym harmonogramem szkoleń należy zgłosić do opiekuna szkoleń wybrany termin szkolenia najpóźniej do dnia 04.10.2021. Dane kontaktowe opiekuna będą podane przy każdym ze szkoleń.