Współpraca z nauką

Stymulowanie współpracy nauki biznesu jest jednym z filarów procesu budowy gospodarki opartej na wiedzy. Wraz z powołaniem do życia Dolnośląskiego Parku

Technologicznego T-Park postawiliśmy sobie za cel aktywny udział w tym procesie poprzez aktywne animowanie działań mających za zadanie zbliżenie świata nauki z biznesem.

Nasze cele realizujemy poprzez bardzo szeroki wachlarz kompleksowych działań, wśród których istotne miejsce zajmują:

 1. Staże dla pracowników naukowych w przesiębiorstwach.Celem zadania jest rozwinięcie efektywnej współpracy między nauką a biznesem poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w latach 2013/2014 staży dla 20 pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego Obszary tematyczne staży dotyczyą takich dziedzin jak: nauki medyczne, technologie środowiskowe, technologie pomiarowe i technologie informacyjne i komunikacyjne.
 2. Wizyty w innowacyjnych firmach.DARR S.A. działając w partnerstwie z firmą DOZAMEL Sp. Z o.o. jest organizatorem wizyt studyjnych w innowacyjnych firmach Dolnego Śląska. Do udziału w wizytach zapraszamy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych szkół wyższych, doktorantów, studentów oraz absolwentów. W latach 2013 – 2015 zorganizowanych zostanie 10 wizyt studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach działających w branżach, wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji jako potencjalne obszary innowacji i nowoczesnych technologii.
 3. Szkolenia dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych.Zakres realizowanych szkoleń obejmuje następujące tematy:
  • Pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka
  • Prowadzenie działalności gospodarczej, Zarządzanie własnością intelektualną
  • Autoprezentacja / Wystąpienia publiczne

  Szkolenia skierowane są do studentów, absolwentów (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktorantów, pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

 4. Granty na badania i rozwój.DARR S.A. działając w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Badań EIT + udziela bezzwrotnych grantów dla firm z regionu Dolnego Śląska, które prowadzą innowacyjną działalność pomagającą w walce ze zmianami klimatu. Grant w wysokości do 20 000 euro może zostać przeznaczony na badania i rozwój produktów / usług m.in. służących minimalizacji skutków zachodzących zmian klimatycznych, zapobieganiu dalszej degradacji środowiska czy podnoszących świadomość negatywnych skutków, jakie niesie niewłaściwa polityka energetyczna.
 5. Obozy Innowacji.Program Obozów Innowacji powstał w oparciu Campguide – przewodnik metodologiczny duńskiego instytutu IDEA. Obozy Innowacji realizowane przez instytut IDEA nagrodzone zostały przez Generalną Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorczości, jako Best Practice w dziedzinie wspierania Przedsiębiorczości Akademickiej.

  Do udziału w Obozach Innowacji zapraszamy indywidualnych uczestników, a także 5-osobowe zespoły projektowe posiadające innowacyjne pomysły biznesowe, które rozwijane będą w trakcie Obozów Innowacji. Zgłaszane pomysły biznesowe muszą wpisywać się w założenia/branże Dolnośląskiej Strategii Innowacji.

 6. Otwarte wykłady i Dni Młodej PrzedsiębiorczościDziałając w porozumieniu z naszymi partnerami organizujemy otwarte wykłady, a także Dni Młodej Przedsiębiorczości. Spotkania poświęcone przedsiębiorczości akademickiej odbywają się w dolnośląskich uczelniach wyższych.
 7. Współpraca z Kołem Robotyki.Działając w porozumieniu z Zespołem Szkół Nr 8 w Wałbrzychu organizujemy Zawodów Robotów „T-BOT”. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, których pasją jest robotyka a w szczególności do mieszkańców regionu wałbrzyskiego. Wydarzenie to jest innowacyjnym i prekursorskim działaniem, pierwszym w naszym regionie promującym robotykę jako jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin techniki zarówno tej przemysłowej, jak i do użytku domowego oraz wojskowego. Zarówno tematyka jak i cel Zawodów Robotów dobrze wpisują się w profil działalności Dolnośląskiego Parku Technologicznego którego jednym z celów jest komercjalizacja osiągnięć naukowych i propagowanie nowoczesnych technologii.
 8. Wspieranie przełomowych rozwiązań:
  1. Ochrona klimatu:Działając w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ realizujemy program CLEAN LAUNCHPAD COMPETITION – to największy w europie konkurs przeznaczony dla pomysłów biznesowych związanych z tematyką przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W konkursie biorą udział uczestnicy z następujących Państw: Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia, Dania, Niemcy, Austria, Węgry, Włochy, Grecja, Cypr oraz Polska. Konkurs skierowany jest do start-upów, studentów, pracowników naukowych oraz osób fizycznych.
  2. Wspieranie inicjatyw typu spin-off:Działając w partnerstwie z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu wspólnie realizujemy przedsięwzięcia proinnowacyjne, inicjujemy projekty badawczo-rozwojowe, których celem jest wspieranie procesu komercjalizacji i transferu technologii. Kreujemy wspólne przedsięwzięcia biznesowe bazując na innowacyjnych pomysłach wytworzonych w ramach działalności INTiBS PAN oraz wiedzy i doświadczeniu specjalistów DARR S.A.

   W ramach dotychczasowej współpracy oraz dzięki wsparciu kapitałowemu DARR S.A. powołana została spółka typu spin-off, której zadaniem jest komercjalizacja technologii wytwarzania pianosilikatów, czyli porowatych, ogniotrwałych i ekologicznych materiałów termoizolacyjnych. Wspierana przez DARR S.A. technologia ukoronowana została dwoma złotymi medalami na targach Brussels Innova.

  3. Wsparcie dla innowatorów:Celem wsparcia dla innowatorów jest przygotowanie studentów, absolwentów, pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out w branżach kluczowych dla gospodarki Województwa Dolnośląskiego. Udzielane wsparcie polega na indywidualnych sesjach coachingowych oraz doradczych w trakcie których przygotowywane są dokumenty umożliwiające uczestnikom doradztwa ubiegać się o wsparcie biznesowe planowanego przedsięwzięcia. Doświadczeni doradcy pomagają w przygotowaniu: wniosków do funduszy Venture Capital, banków, funduszy pożyczkowych, programów dotacyjnych itp.