Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna w maju br. realizację projektu pn.: „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  • szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

W ofercie projektowej znajduje się 56 godzinne szkolenia podnoszącego kompetencje przedsiębiorcze i cyfrowe. Na szkoleniach podejmowana zostanie tematyka dot. m. in. organizacji firmy, planowania i ryzyka w biznesie, negocjacji, sprzedaży, marketingu, prawa pracy, prawa podatkowego, wykorzystania ICT w biznesie, innowacyjności. W trakcie szkoleń zapewnione zostanie wyżywienie, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży, noclegi dla osób dojeżdżających pow. 50 km w jedną stronę.

  • przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 050,00 zł

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma minimalnie 200 uczestników projektu. Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane będzie wyłącznie w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł.

Z uwagi na pandemię i konieczność przeciwdziałania kryzysowi społeczno–gospodarczemu, wywołanemu COVID, projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy projektu, którzy utracili zatrudnienie po 01 marca 2020 roku, otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów dostępu i  pozytywnej oceny  wniosku o pozyskanie dotacji.)

  • przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości 1 570,00 zł miesięcznie (od 6 do 12 miesięcy)

Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się również o wsparcie pomostowe w wysokości 1 570,00 zł/miesięcznie na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia biznesu.

Osobami uprawnionymi do uzyskania wsparcia będą osoby od 30 roku życia, zamieszkujące w województwie dolnośląskim oraz spełniające następujące warunki:

” pozostające bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami;

” ubogie osoby pracujące;

” osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Nabór pierwszej tury uczestników będzie ogłoszony pod koniec czerwca br.

Informacje dotyczące projektu będą wkrótce dostępne na witrynie internetowej: www.darr.pl

 

Dokumenty projektowe – „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją obowiązującą w projekcie „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” nr RPDS.08.03.00-02-0058/20

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Dolnego Śląska na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (typ projektów 8.3.A)
Nr konkursu: RPDS.08.03.00-IP.02-02-407/20