Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) ogłasza otwarty nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) na Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Cel konkursu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs w celu wyłonienia Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotuje wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt dot. dofinansowania usług rozwojowych dla podmiotów sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, wpisujący się w Działanie 2.21. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, objęty konkursem nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 (IV Runda konkursowa) organizowanym przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości (IOK).

Warunki udziału w konkursie:

 1. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty:
 2. przedsiębiorcy,
 3. podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 4. podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 5. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.);
 6. organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 2019 poz. 1809, z późn. zm.);
 7. organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.);
 8. organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.).

 

 1. Podmioty, które będą ubiegać się o udział w konkursie muszą spełniać każdy z niżej wymienionych warunków:
 1. Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca lub partner nie więcej niż dwa razy we wnioskach o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr 02.21.00-IP.09-00-004/20 (IV Runda konkursowa), pod warunkiem, że złożone przez podmiot wnioski będą dotyczyły dwóch różnych sektorów. Oznacza to, że podmiot biorący udział w niniejszym konkursie może być partnerem lub wnioskodawcą tylko w jednym projekcie innym, niż projekt składany wspólnie z DARR S. A. i projekt ten nie może dot. sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Uwaga! Podmiot posiadający aktywną/e umowę/y o dofinansowanie projektu/ów w ramach PO WER zawartą/e z PARP może wystąpić jako Wnioskodawca lub partner we wniosku o dofinansowanie projektu złożonym w ramach rundy konkursowej pod warunkiem, że zrealizował co najmniej 30% pierwotnej wartości każdej umowy, o której mowa w kryterium.

Kryterium dotyczy podmiotów, które w dniu planowanego złożenia wniosku w ramach rundy konkursowej (runda naboru trwa od 09.09.2021 do 14.09.2021) mają aktywną/e umowę/y o dofinansowanie projektu/ów zawartą/e z PARP w ramach działania 2.2 lub 2.21 PO WER w terminie poprzedzającym 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia danej rundy konkursowej.

 1. Podmiot zapoznał się z warunkami konkursu nr 02.21.00-IP.09-00-004/20 (IV Runda konkursowa) ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego i zobowiązuje się stosować jego zapisy.
 2. Podmiot ubiegający się o funkcje partnera udokumentuje posiadanie niezbędnego doświadczenia – podmiot w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizował co najmniej jeden projekt finansowany ze środków UE lub innych środków publicznych na rzecz przedsiębiorców lub ich pracowników, w ramach którego realizowane były działania spełniające łącznie poniższe warunki:
 • udzielono pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 • wsparcie skierowane zostało do minimum 160 przedsiębiorców lub ich pracowników.
 1. Partnerem nie może być podmiot, który jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania:
 1. na podstawie art. 6b ust. 3 ustawy o PARP,
 2. na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 3. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) lub art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358),
 4. na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym,
 5. na podstawie art. 1 rozporządzenia KE nr 1407/2013.

Przewiduje się wybór tylko jednej instytucji, która będzie Partnerem projektu.

Termin realizacji naboru: 17 sierpnia 2021 r. – 08 września 2021 r. (do godz. 9.00).

Dokumentacja dotycząca naboru:

Osoba wyznaczone do kontaktów roboczych:

Mariola Stanisławczyk, tel. 665 119 123, mariola.stanislawczyk@darr.pl