Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Administratorem danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój NIP: 886-000-34-33, REGON: P-890004750, KRS: 0000043944 („Administrator”).

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, elektronicznie poprzez adres e-mail iod@bajan.com.pl, tel. 601822371 lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej.

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy.

Źródło danych

Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa w momencie, kiedy wypełniacie Państwo formularz kontaktowy.

Cel przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. udzielenie informacji  na zadany temat, przedstawienie szczegółów oferty  uczestnictwa w projektach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).
 3. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie  będą  przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Państwa dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • uzyskania kopii Państwa danych,
 • przeniesienia danych osobowych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że Administrator podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszył przepisy RODO.

W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres
e-mail: iod@bajan.com.pl  lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Brak podania tych danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przesłania wiadomości za pomocą formularza.

Polityka prywatności

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas innych usług, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób/usług, zostały określone w naszej Polityce prywatności.