PL EN

CZESKO-POLSKI PORTAL INNOWACYJNY

31 stycznia 2012

Celem projektu jest stworzenie platformy komunikacji skierowanej na zwiększenie wiedzy na temat otoczenia innowacyjnego w regionach przygranicznych. Przedsiębiorczość innowacyjna stanowi obecnie kluczową dziedzinę gospodarki, za pośrednictwem której wzmacniana jest konkurencyjność.

Grupa docelowa: przedsiębiorstwa, szkoły średnie, szkoły wyższe

Obszar realizacji: po stronie polskiej subregion jeleniogórsko-wałbrzyski, po stronie czeskiej Královéhradecký kraj

Ramy czasowe: 01.07.2009r. -31.01.2012r.

Informacji o Projekcie udziela:
Anna Izbińska
tel: 74 64 80 441
e-mail: anna.izbinska@darr.pl

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA – RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013

Więcej informacji: www.czeplinn.eu

Akademicki Przedsiębiorca

30 kwietnia 2011

Cel Projektu: Zmotywowanie studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni i jednostek naukowych na Dolnym Śląsku do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w której wykorzystywać będą wiedzę nabytą w trakcie nauki lub pracy zawodowej.

Grupa docelowa i obszar realizacji: Wsparciem w ramach projektu objęte zostały osoby zainteresowane nabyciem wiedzy w zakresie funkcjonowania firm typu spin off i spin out, które były: studentkami lub studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, absolwentkami lub absolwentami (do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów), doktorantami i pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi dolnośląskich uczelni oraz jednostek naukowych.

Ramy czasowe: 01.12.2009r. – 30.04.2011r.

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr projektu: POKL.08.02.01-02- 004/09 / Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki / Działanie: 8.2 Transfer wiedzy / Podziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)

Budżet projektu: 1 618 470,98 PLN

Osoba do kontaktu: Tomasz Pająk (tel.: 74 64 80 445)

Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej

31 stycznia 2011

Projekt ma na celu dostarczenie instytucjom pomocy i integracji społecznej wiedzy w zakresie możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług Pomocy Społecznej (PS) i Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), a poprzez to podniesienie skuteczności, efektywności i lepszego skoordynowania działań służb w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obszar realizacji: Projekt badawczy realizowane na terenie woj. dolnośląskiego

Ramy czasowe Projektu: 01.02. 2009r.- 31.01.2011r.

Informacji o Projekcie udziela:

Anna Pielich

Tel. 74 64 80 428

e-mail anna.pielich@darr.pl

Projekt realizowany jest w partnerstwie, ktorego Liderem jest WYG International Sp. z o.o.
Zadaniem projektu jest scharakteryzowanie populacji osób będących wspólną grupą klientów służb PS i PSZ – określenie wielkości populacji wraz z określeniem przyczyn kwalifikowania ich jako klientów obydwu tych służb, opracowanie „mapy” ścieżek migracji wspólnej grupy klientów PS i PSZ w ramach tych służb i pomiędzy nimi: określenie typowych ścieżek przebiegu dla poszczególnych typów wspólnych klientów oraz powodów migracji i motywacji klientów, określenie praktycznych aspektów skoordynowania działań PS i PSZ w zakresie zintegrowanej aktywizacji wspólnych klientów tych służb.

Więcej informacji

Projekt „Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej” ma na celu dostarczenie instytucjom pomocy i integracji społecznej wiedzy w zakresie możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług Pomocy Społecznej (PS) i Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ), a poprzez to podniesienie skuteczności, efektywności i lepszego skoordynowania działań służb w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe obejmują:

  • scharakteryzowanie populacji osób będących wspólną grupą klientów służb PS i PSZ – określenie wielkości populacji wraz z określeniem przyczyn kwalifikowania ich jako klientów obydwu tych służb,
  • opracowanie „mapy” ścieżek migracji wspólnej grupy klientów PS i PSZ w ramach tych służb i pomiędzy nimi: określenie typowych ścieżek przebiegu dla poszczególnych typów wspólnych klientów oraz powodów migracji i motywacji klientów,
  • ocenę skuteczności form wsparcia (finansowych i usług) kierowanych do tych klientów ze strony PS i PSZ, wskazanie najbardziej skutecznych i nieskutecznych kombinacji form pomocy jakie otrzymują wspólni klienci PS i PSZ z punktu widzenia ich aktywizacji społecznej i zawodowej,
  • określenie praktycznych aspektów skoordynowania działań PS i PSZ w zakresie zintegrowanej aktywizacji wspólnych klientów tych służb.

Niniejszy projekt zakłada realizację badań i uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

Jaki jest udział populacji klientów PS i PSZ, którzy migrują pomiędzy służbami w woj. dolnośląskim? Jaka jest skala zjawiska?

Jakie są powody formalne migracji pomiędzy służbami PS i PSZ? Na ile jest to wymuszone?

Jakie są nieformalne powody migracji pomiędzy służbami PS i PSZ? Na ile jest to wynikiem wykorzystywania przez klientów tych służb luk prawnych i organizacyjnych?

Jakie są typowe ścieżki migracyjne klientów służb PS i PSZ?

Które z form wsparcia lub/i które kombinacje form wsparcia (w obrębie jednej służby i obydwu służb) są skuteczne w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym?

Jakie są przeszkody i bariery (prawne, organizacyjne, inne) w integracji danych na temat klientów i świadczeń/usług w województwie?

Jakie dane o populacji osób zagrożonych wykluczeniem lub inne powinny być wymieniane pomiędzy służbami, jakich danych brakuje i jakie są metody (ew. koszty) uzyskania brakujących danych w kontekście skutecznej integracji zawodowej i społecznej?

Jakie są możliwości w obrębie województwa (powiatów, gmin) wprowadzenia zintegrowanej obsługi klientów PS i PSZ w kontekście ich integracji zawodowej i społecznej?

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących zadań i metod badawczych:

Wewnętrzne spotkanie realizatorów badania (również wykonawców) i badaczy zaangażowanych w projekt oraz przedstawiciela(i) PUP/OPS – spotkanie zostało zrealizowane. Miało ono zapewnić jednolite podejście do badania, rozumienie problematyki, metod i technik badawczych. Konceptualizacja problemu, zaplanowanie procesu badawczego, podział na zespoły badawcze i przydzielenie odpowiedzialności zakończyło proces przygotowania do wdrażania projektu.

Badanie IDI – pogłębione wywiady indywidualne (instytucjonalne), miały na celu identyfikacje rozwiązań formalno – prawnych i organizacyjnych służb PS oraz PSZ, wyodrębnienia wspólnych grup klientów: ich wielkości i cech, barier w dysponowaniu danymi i ich wymiany pomiędzy tymi instytucjami, jak również określenie warunków realizacji zintegrowanych usług tych służb w odniesieniu do wspólnych klientów. Wywiady IDI z ośmioma opiniotwórczymi przedstawicielami PS i PSZ: DWUP,ROPS,3xPUP,3xOPS zostały zrealizowane.

Badanie desk research – to analiza przepisów prawa obowiązującego w służbach PS i PSZ, definicja klientów, zakresu usług i świadczeń tych służb oraz sposobu rejestracji klientów i usług/świadczeń. Analiza została przeprowadzona pod kątem identyfikacji wspólnych obszarów w zakresie klientów (grup klientów) jak i usług/świadczeń i powodów, dla których są realizowane. Źródłem informacji były dane zlokalizowane w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ośrodkach Pomocy Społecznej oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i Powiatowych Urzędach Pracy. Badanie pozwoliło na opis formalno-prawnych barier i możliwości integracji działań pomocy społecznej i urzędów pracy, określenie formalnych cech i wielkości populacji klientów obydwu służb. Pozwoliło również na przygotowanie opisu próby respondentów do badania rejestracji ścieżek migracyjnych

Badanie ilościowe – rejestracja ścieżek migracyjnych klientów służb PS i PSZ, którą rozpoczęto po fazie desk research i wytypowaniu do badania 3 następujących powiatów: wałbrzyskiego, kamiennogórskiego i dzierżoniowskiego. Wybór objął powiaty o możliwie zróżnicowanych cechach, tak aby uzyskać charakterystykę bliską średniej wojewódzkiej. Zorganizowano w dniu 28 kwietnia 2009r. spotkanie informacyjne dla 3 x PUP i OPS (tyle, ile jest 3 powiatach), podczas którego wyjaśniono założenia i zasady realizacji badania. Badanie przeprowadzono z udziałem PUP i OPS i ponad 1000 respondentów, a ich dobór nastąpił zgodnie z wymogami doboru losowego z zachowaniem zasady reprezentatywności. Operat losowania został określony podczas pierwszej fazy badania (desk research i IDI instytucjonalne) na podstawie danych systematyzowanych przez PUP i OPS – z OPS obecni klienci obydwu służb; z PUP potencjalni klienci obydwu służb; o zidentyfikowanych cechach socjodemograficznych takich jak: płeć, wiek i specyficznych: typy i powody otrzymywanej pomocy itp. Przy czym założono stosunek respondentów 4:6 na korzyść klientów PS (wielkość populacji zagrożonych wykluczeniem społecznym, kierunki migracji). Respondentom przypisano karty usług i świadczeń (w tym pierwszą kartę zerową), gdzie odnotowywano świadczenia i usługi, jakie otrzymywali klienci w okresie badania. W zerowej karcie odnotowane zostało to, co klienci otrzymali przed przystąpieniem do badania w celu stworzenia opisu historycznego. Karty stanowiły źródło danych o ścieżkach migracyjnych i kombinacjach otrzymanych usług/świadczeń i podlegały wypełnianiu co miesiąc. Natomiast czterokrotna analiza zawartości(1 zerowa + 3 z wpisów bieżących) następowała co pół roku w okresie realizacji badania.

Badaniem techniką pogłębionego wywiadu indywidualnego (IDI) – 4-krotnie objętych zostało 20 respondentów wylosowanych z grupy ponad 1000 badanych klientów PUP i OPS(na początku i w odstępach kilkumiesięcznych). Dla uzyskania jak najlepszego materiału badawczego, wywiady IDI przeprowadzane były z respondentami o możliwie najróżnorodniejszych cechach socjodemograficznych i specyficznych. Badanie obejmowało wszystkie aspekty identyfikacji ścieżek migracyjnych, ocenę dotychczas otrzymanych świadczeń i usług aktywizacji zawodowej, ustalenie powodów formalnych i nieformalnych migracji i korzystania z pomocy obydwu służb, określenie barier i możliwości aktywizacji zawodowej w kontekście zestawu świadczeń i usług PS i PSZ.

Ostateczne wyniki przeprowadzonych badań zostały zebrane i opublikowane w formie raportu (pobierz). Były one zaprezentowane również na konferencji podsumowującej Projekt, która odbyła się 24 stycznia br. we Wrocławiu, w Hotelu Mercure Panorama Wrocław Pl. Dominikański 1. Mamy nadzieję, że wykorzystanie przez instytucje zajmujące się aktywizacją społeczną i zawodową wiedzy zebranej w raporcie, umożliwi nie tylko przygotowanie lepszych jakościowo działań w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale także przełoży się na bardziej efektywne wydatkowanie środków publicznych.

Aktualizowano: 19.01.2011; 01.03.2011

EIC – EURO INFO CENTRE

31 grudnia 2007

Celem Projektu bylo propagowanie polityki i inicjatyw europejskich wspierających firmy małe i średnie (MŚP) poprzez udzielanie informacji, świadczenie usług doradczych, uczestniczenie w kampaniach promocyjnych, organizowanych przez Komisję Europejską oraz rozwijanie współpracy z lokalnymi partnerami i mediami.

Grupa docelowa i obszar realizacji: małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. dolnośląskiego

Ramy czasowe: 01.08.1999r. – 31.12.2007r.

Przedsięwzięcie było finansowane odpowiednio na mocy
* decyzji Rady 97/15/WE z dnia 9 grudnia 1996 w sprawie Trzeciego Wieloletniego programu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Unii Europejskiej (1997-2000)
* decyzji 2000/819/EC Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 2000 roku dotyczącej Wieloletniego Programu dla Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości, w szczególności Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 2001~2005

ISKRA – INTERNETOWY SYSTEM KREOWANIA AKTYWNOŚCI W INNOWACJI ZDOLNEGO ŚLĄSKA

31 grudnia 2007

Celem Projektu było utworzenie i powszechne udostępnienie on-line platformy informacyjnej (portalu internetowego), będącego formą META INFORMACJI, który będzie usystematyzowaniem i prezentacją działań innowacyjnych w regionie oraz poprzez jej połączenie z podobnymi systemami w kraju i za granicą, jak na przykład Innovating Regions in Europe – ułatwi dostęp do informacji na temat najlepszych praktyk we wdrażaniu RSI – Regionalnych Strategii Innowacyjnych w Unii Europejskiej.

Grupa docelowa i obszar realizacji: małe i średnie przedsiębiorstwa, szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe z woj. dolnośląskiego

Ramy czasowe 01.07.2005r. – 31.12.2007r.

DARR S.A. była koordynatorem projektu. Partner w projekcie to Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.6. REGIONALNE STRATEGIE INNOWACYJNE I TRANSFER WIEDZY

www.dolnyslask-innowacje.eu

INWESTYCJA W KADRY

30 września 2006

Cel Projektu: organizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla pracowników działów kadr z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Dolnego Śląska.

Grupa docelowa i obszar realizacji: pracownicy działów kadr z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Dolnego Śląska

Ramy czasowe: 01.07.2006r. – 30.09.2006r.

Celem szkoleń było przeanalizowanie wspólnie z uczestnikami kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, uświadomienie konieczności transformacji zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście potrzeb biznesowych, przygotowanie kadry do zaprojektowania i wdrożenia funkcji personalnej na poziomie strategicznym i operacyjnym. Szkolenie objęły swoim zakresem przegląd wszystkich podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Projekt realizowany był na zlecenie WYG International

O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry