PL EN

Bilet na staż

1 sierpnia 2020

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu pn.: „Bilet na staż”.

Projekt skierowany do osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących województwo opolskie, bezrobotnych lub długotrwale bezrobotnych (nie zarejestrowanych w PUP), nieuczących się w trybie stacjonarnym, posiadających lub nie orzeczenie o niepełnosprawności. Uczestnicy projektu maja zagwarantowane: stypendium pieniężne za udział w szkoleniach zawodowych, stypendium pieniężne za uczestnictwo w stażu zawodowym, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż, możliwość zatrudnienia po zakończonym stażu.

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PRZEWIDZIANE SĄ NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA:

 • opracowanie IPD (Indywidualnego Planu Działania) przygotowanego przez doradcę zawodowego
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • indywidualne pośrednictwo pracy
 • darmowe szkolenia zawodowe
 • kilkumiesięczne staże zawodowe

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z zasadami udziału, wypełnić i dostarczyć wymagane dokumenty aplikacyjne.

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy – do pobrania
 • podpisać oświadczenie uczestnika – do pobrania
 • zapoznać się z regulaminem uczestnictwa w projekcie – do pobrania

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 os. w wieku 15 – 29 l. z kategorii NEET z terenu woj. opolskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej.

Efektem projektu będzie skuteczne przezwyciężenie stanu bierności zawodowej uczestników. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w indywidualnych sesjach z doradcą zawodowym, w których ważne będzie opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania. Ponadto dla uczestników projektu zaplanowano poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem na adres e-mail: marta.switenka@darr.plmonika.ambroziak@darr.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
„Bilet na staż”

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z personelem realizującym projekt, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji o projekcie, zasadach udziału:

Monika Ambroziak – Baranowska
tel. (074) 64 80 426, 607 694 800
e-mail: monika.ambroziak@darr.pl
Marta Świteńka
tel. (074) 64 80 413, 607 731 800
e-mail: marta.switenka@darr.pl

nr WND – POWR.01.02.01-16-1K13/18

CLIMATE KIC – INCLUSIVEEV

31 grudnia 2015

Wypracowanie technologii i rozwiązań wspierających powszechne użycie samochodów elektrycznych.

Według dostępnych badań transport drogowy jest odpowiedzialny za produkcje około 20% emisji dwutlenku węgla w UE. Z uwagi na to spora część sródków UE przeznaczona jest na wypracowanie technologii i rozwiązań wspierających redukcje negatywnego oddziaływania na środowisko. W wielu europejskich państwach dowiedziono również, że dostęp do wypożyczalni samochodów elektrycznych zmniejsza zależność od samochodów zasilanych paliwem ropopochodnym. Do zalet samochodów elektrycznych należy także dodać łatwość w dostępie w zatłoczonych miasta oraz nie generowanie szkodliwych dla środowiska spalin. Opisane wyżej zalety samochodów elektrycznych dostrzegli twórcy projektu InclusivEV- Inclusive use of electric cars in social housing neighbourhoods, którego głównym celem jest wypracowanie technologii i rozwiązań wspierających ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, właśnie w oparciu o samochody elektryczne. Opisany projekt realizowany jest ramach szerokiego zakresu działań wspierających innowacje w dziedzinie ochrony środowiska pod nazwą Climate – KIC (Knowladge & Innovation Community), więcej informacji na temat dostępnych jest na stronie http://www.climate-kic.org/

Projekt InclusiveEV realizowany jest w konsorcjum przez czterech partnerów z różnych państw UE. Liderem projektu jest reprezentujący region West Midlands Cenex, Centre of Excellence in Low Carbon and Fuel Cell Technologies, obok niego konsorcjum tworzą: Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Modena (Emilia Romagna, Włochy), Lower Silesian Regional Development Agency Lower Silesia ( (Dolny Śląsk, Polska) oraz University of Valencia UVEG – LISITT (Walencja, Hiszpania). Partnerzy projektu opierając się przede wszystkim na doświadczeniach ze stosowania samochodów elektrycznych w mieście Modena oraz najlepszych rozwiązaniach wypracowanych przez istniejące już w miastach europejskich wypożyczalnie samochodów elektrycznych, zamierzają przetestować mechanizmy finansowania tego typu inwestycji oraz sprawdzić wykonalność techniczną stworzenia wypożyczalni samochodów elektrycznych we wcześniej wyselekcjonowanych obszarach.

W ramach swoich zadań w projekcie Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. skupia się przede wszystkim na zbadaniu potrzeb oraz oczekiwań lokalnych społeczności dotyczących lokalnego transportu. We współdziałaniu z lokalnymi władzami oraz uczelnią wyższą badany jest również potencjał, wstępnie wybranych obszarów w kontekście uruchomienia w jego graniach wypożyczalni samochodów elektrycznych. Brane są przede wszystkim pod uwagę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zasilania samochodów, utrudniony dostęp mieszkańców do komunikacji miejskiej, znaczna odległość od miejsc użytku codziennego (np. praca szkoła), wystarczający odsetek mieszkańców zainteresowanych korzystaniem z pojazdów elektrycznych. Dalsze działania będą skupiały się głównie na akcji promocyjnej, informującej o korzyściach wynikających z korzystania z samochodów elektrycznych. Bowiem istotnym założeniem projektu jest wypracowanie metod angażowania mieszkańców w rozwój zrównoważonego transportu oraz wskazanie źródeł finansowania takich inicjatyw, które w przyszłości mogą być wdrażane w całej Europie.

Na podstawie zebranych informacji możliwe będzie wyłonienie obszaru, na którym lokalizacja wypożyczalni samochodów elektrycznych będzie przynosiła optymalne rezultaty
i przygotowanie dla tej inwestycji studia wykonalności. Zakończenie projektu nastąpi
z końcem roku 2015 i właśnie wtedy dowiemy się gdzie w przyszłości może powstać wypożyczalnia samochodów elektrycznych.

Zapraszamy do śledzenia wyników realizacji projektu InclusiveEV na profilu DARR S.A. na facebooku https://pl-pl.facebook.com/pages/Dolno%C5%9Bl%C4%85ska-Agencja-Rozwoju-Regionalnego-SA/156244021063031

Może wypożyczalnia samochodów elektrycznych powstanie w Twoim sąsiedztwie!

KOMPETENCJE – MOJĄ SZANSĄ. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE…

31 października 2014

Wzmocnienie zasobów i kompetencji społeczno zawodowych osób niepełnosprawnych; wsparcie w zakresie poszukiwania własnych kierunków rozwoju zawodowego.

Szanowni Państwo,
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność poinformować, iż realizuje Projekt pn. „KOMPETENCJE – MOJĄ SZANSĄ. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY.”

Projekt realizowany jest w okresie od 2013 r. do października 2014 r. na obszarze DOLNEGO ŚLĄSKA i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(PO KL Priorytet VI; działanie 6.1.1.).

Projekt skierowany jest do 20 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na Dolnym Śląsku, pozostających bez zatrudnienia co najmniej 12 miesięcy , zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia na co najmniej ½ etatu.

Projekt jest odpowiedzią na zaobserwowane problemy osób niepełnosprawnych z terenu Dolnego Śląska, dlatego też kompleksowo traktuje cały proces aktywizacji zawodowej od wsparcia doradczego poprzez zatrudnienie .

Wzmocnienie zasobów i kompetencji społeczno zawodowych osób niepełnosprawnych; wsparcie w zakresie poszukiwania własnych kierunków rozwoju zawodowego.

Przedsięwzięcia podjęte w projekcie obejmują działania wspierające osoby niepełnosprawne do wejścia na rynek pracy w formie indywidualnych oraz grupowych konsultacji mających na celu wsparcie psychologiczne , aktywizacje społeczną, aktywizacje zawodową.

Komplementarność wsparcia to przede wszystkim pośrednictwo pracy, indywidualne szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie Trenera Pracy/ Trenera Zawodu; zatrudnienie wspomagane; wspieranie mobilności geograficznej (zawodowej).

Działaniami skierowanym do instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także do pracodawców jest organizacja indywidualnych spotkań informacyjno-promocyjnych, spotkań bezpośrednich upowszechniającej rezultaty projektu.

Ścieżka wsparcia

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy

Celem projektu jest wzmocnienie zasobów i kompetencji społeczno zawodowych osób niepełnosprawnych; wsparcie w zakresie poszukiwania własnych kierunków rozwoju zawodowego; spostrzeganie siebie jako pełnowartościowego pracownika na otwartym rynku pracy , wsparcie decyzyjności w zakresie mobilności w odniesieniu do poszukiwania zatrudnienia.

Przedsięwzięcia podjęte w projekcie obejmują działania wspierające osoby niepełnosprawne do wejścia na rynek pracy w formie indywidualnych oraz grupowych konsultacji mających na celu wsparcie psychologiczne , aktywizacje społeczną, aktywizacje zawodową.

Komplementarność wsparcia to przede wszystkim pośrednictwo pracy, indywidualne szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie Trenera Pracy/ Trenera Zawodu; zatrudnienie wspomagane; wspieranie mobilności geograficznej (zawodowej).

Działaniami skierowanym do instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także do pracodawców jest organizacja indywidualnych spotkań informacyjno-promocyjnych, spotkań bezpośrednich upowszechniającej rezultaty projektu.

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE- SKIEROWANY DO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

31 października 2014

Pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach.

W związku z zakończeniem działań realizowanych w ramach Projektu pt. „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE –pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach„, oddajemy w Państwa ręce wyniki pilotażu, zebrane i opublikowane w formie raportu.
Zachęcamy z zapoznania się z treścią publikacji oraz praktycznego wykorzystania zawartej w niej wiedzy i doświadczeń.

Raport z pilotażowego wdrożenia praktyk zawodowych jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodów.

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4: Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3: Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe

Projekt „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach” to projekt realizowany pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W ramach projektu planujemy opracowanie i wdrożenie, we współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodach związanych z handlem i reklamą, pilotażowych programów praktyk w przedsiębiorstwach dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu.

Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli/ek i instruktorów/ek kształcących w zawodach sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik cyfrowych procesów graficznych poprzez praktyki w przedsiębiorstwach.

Praktyki będą odbywały się w kraju i zagranicą (Niemcy) w renomowanych przedsiębiorstwach związanych z handlem i reklamą. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele/ki i instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodów zapoznają się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem i reklamą.

W szczególności zależy nam na:

 • aktualizacji wiedzy nauczycieli/ek i instruktorów/ek na temat rozwiązań technologiczno – organizacyjnych stosowanych w branży handel i reklama,
 • zwiększeniu umiejętności nauczycieli/ek i instruktorów/ek w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody ćwiczeń/warsztatów praktycznych,
 • zwiększeniu świadomości nauczycieli/ek i instruktorów/ek w zakresie potrzeby ustawicznego samokształcenia w zakresie najnowszych rozwiązań techniczno – organizacyjnych stosowanych w branży handel i reklama.

Okres realizacji projektu: 02.10.2011 r. – 31.10.2014 r.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej www.handelireklama.darr.pl

 

DISTRICT +

31 grudnia 2013

Projekt District + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), realizowany jest w ramach programu Interreg IV C (Priorytet 1 – Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy).

Celem projektu DISTRICT + jest wsparcie transformacji regionów o tradycyjnej formie gospodarki w kierunku nowego modelu rozwoju, którego podstawą jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe projektu:

 • Wzrost współpracy wewnątrz oraz na zewnątrz regionu w zakresie rozwoju innowacji.
 • Wsparcie rozwoju inkubatorów oraz przedsiębiorstw typu start-up i spin-off.
 • Rozwój i poszerzenie zdolności innowacyjnych regionu.
 • Wzrost zdolności projektowania oraz długofalowego planowania strategii na poziomie regionów.

W projekcie DISTRICT + uczestniczy sześć regionów partnerskich:

 • Toskania (Włochy)
 • West Midlands (Wielka Brytania)
 • Dolny Śląsk (Polska)
 • Saksonia-Anhalt (Niemcy)
 • Västra Götaland (Szwecja)
 • Braszów (Rumunia)

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity budżet projektu: 3 375 000,00 euro
Wartość projektu dla Dolnego Śląska: 500 000, 00 euro
Wysokość dofinansowania z EFRR dla Dolnego Śląska: 425 000,00 euro
Wkład własny Dolnego Śląska do projektu: 75 000,00 euro

W ramach projektu przewiduje się realizację subprojektów, których podstawą będzie międzyregionalne partnerstwo nawiązane pomiędzy różnymi instytucjami wspierającymi rozwój innowacji w danym regionie. Zatwierdzone subprojekty poświęcone są następującym zakresom tematycznym (priorytetom):

 • Finansowanie firm typu start-up i spin-off
 • Inicjatywy wspierające wzmacnianie powiązania biznesu i nauki
 • Strategie internacjonalizacji
 • Inicjatywy klastrowe
 • Inkubatory oraz Parki Technologiczne
 • Eco-innowacje

W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji komitet sterujący projektu District+ rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację subprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł się dwa subprojekty przygotowane przez partnerstwa, w skład których weszła Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:

 • Science Park Without Walls (SPWW),
 • Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation (KNOW-ECO)

Akademia Kompetencji

31 grudnia 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Projekt dedykowany kobietom pracującym na Dolnym Śląsku, obejmujacy bezpłatne szkolenia, dzięki którym uczestniczki podniosą swoje kompetencje zawodowe w zakresie finansowania innowacji, własności intelektualnej oraz prawa zamówień publicznych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012r. – 31.12.2013r.

W ramach Projektu oferujemy udział w trzech modułach szkoleń (jeden moduł do wyboru) z zakresu wiedzy przydatnej w branżach zwiazanych z B+R oraz innowacjami. W ramach każdego modułu proponujemy dwudniowe weekendowe szkolenie wyjazdowe.

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, skorzystają z bezpłatnych noclegów i wyżywienia. Oferujemy również zwrot kosztów podróży, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną niezbednej na czas udziału w szkoleniu.

Regulamin

BIZNESKLASA BEZ BARIER – SKIEROWANY DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 października 2013

PROJEKT „BIZNESKLASA BEZ BARIER”

Spotkanie podsumowujące

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt zaprosić na spotkanie podsumowujące projekt „Biznesklasa bez barier” i upowszechniające jego rezultaty.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapewniamy poczęstunek i materiały drukowane.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2013r. w siedzibie DARR SA. przy ul. Szczawieńskiej 2 w Szczawnie-Zdroju.

W dniu spotkania, uczestnikom/czkom projektu, którzy w zgłoszeniu zadeklarują taką potrzebę, zostaną udostępnione miejsca stoiskowe do zaprezentowania oferty własnej firmy. Prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia w terminie do dnia 21.10.2013r. pocztą na adres siedziby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub faxem na numer 074 64 80 417 lub e-mailem (skan) na adres: monika.ambroziak@darr.pl.

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnicy projektu: minimum 32 osób niepełnosprawnych (13 kobiet i 19 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych intelektualnie), z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa dolnośląskiego. W Projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące (5 uczestników/czek) jak i niepracujące (27 uczestników/czek), ale nie zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie prowadzące działalności gospodarczej min. przez rok przed przystąpieniem do Projektu.

Ramy czasowe: 02.01.2012 – 31.10.2013

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dwuetapowy proces rekrutacji od lutego 2012 do kwietnia 2012 roku.

Obowiązująca wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier do pobrania na stronie projektu http://www.biznesklasabezbarier.darr.pl/46/dokumenty-rekrutacyjne/

Etap I – składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.

Etap II – rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem oraz ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie sumy oceny (punktowej) I i II etapu wybór 32 uczestników/czek projektu z najwyższymi ocenami. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa (do 10 osób).

Podstawowe wsparcie oferowane w ramach Projektu:

Etap I – SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 40-godzinne, 5-dniowe, wyjazdowe. Zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport. Planowany termin realizacji szkoleń to maj-czerwiec 2012r.

Szczegółowe terminy i miejsca szkoleń zostaną uzgodnione z uczestnikami/czkami projektu po zakończeniu rekrutacji.

Ramowy, planowany zakres szkolenia:

Lp. Tematyka szkolenia Liczba godzin
I Etap Szkolenie Innowacyjność: do 10 h lekcyjnych
Motywowanie, wzmocnienie potencjału, rozwijanie własnych pomysłów i kreatywności, równość płci w biznesie, nauka poszukiwania przewag konkurencyjnych i budowania pozycji konkurencyjnej w oparciu o plan, nauka metodologii rozwijania pomysłów biznesowych i planowania w biznesie. Na tym etapie krystalizuje się już istniejący pomysł lub generuje nowy np. na podstawie banku pomysłów
II Etap Szkolenie specjalistyczne: minimum 30 h lekcyjnych
– założenie, organizacja firmy i kontakt z instytucjami publicznymi około 4 h
– planowanie i ryzyko w biznesie, negocjacje, sprzedaż i marketing okolo 6 h
– elementy prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego, przepisy BHP w przedsiębiorstwie, sanepid około 6 h
– podstawy zarządzania, rachunkowość i finanse, w tym m.in.: prowadzenie księgowości w firmie, praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatki i formy opodatkowania, rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów, biznesplan, dotacje w biznesie około 8 h
– wykorzystanie ICT w biznesie, w tym m.in. wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US) około 6 h
Razem 40h

Zakres szkoleń może ulec pewnym modyfikacjom, w zależności od potrzeb danej grupy. Obowiązkowa jest obecność na co najmniej 80% zajęć.

Etap II – COACHING BIZNESOWY I – 8 godzin na osobę indywidualnego doradztwa biznesowego m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje, realizowanego w okresie od maja do lipca 2012r. Dodatkowo zapewniamy zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport.

Ramowy, planowany zakres coachingu biznesowego I:

Lp. Tematyka doradztwa Liczba godzin
1 Sprecyzowanie posiadanych i potrzebnych aktywów, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej; ocena możliwości i potrzeb finansowych niezbędnych do rozruchu firmy 2-3 h
2 Doprecyzowanie pomysłu, pomoc w opracowaniu biznesplanu i wniosków o przyznanie dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego 3-4 h
3 Określenie kompetencji uczestnika/czki wsparcia w zakresie reguł prowadzenia własnego biznesu – planowania, zarządzania płynnością, oceny rentowności oraz znajomości reguł formalno-prawnych, regulujących zasady działalności ogólnie jak i w wybranym sektorze. Ocena wpływu porażki w prowadzeniu działalności gospodarczej na sytuację życiową 1-2 h
4 Inne, niezbędne tematy z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 0-1 h
Razem 8 h

Zakres doradztwa może ulec zmianie, w zależności od potrzeb danego/j uczestnika/czki projektu.

Etap III – DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY – zostaną przyznane minimum 27 uczestnikom/czkom projektu/mikroprzedsiębiorcom (min. 11 kobiet i 16 mężczyzn), których wnioski o dotację zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. Średnio 36 000 zł na osobę/mikroprzedsiębiorcę i maksymalnie 40 000 zł. Niezbędne będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% dotacji. Planuje się, że posiedzenia Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, odbędą się w okresie lipiec – sierpień 2012r.

Środki finansowe na rozwój firmy mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z:

 • zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów),
 • zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakupem środków obrotowych,
 • kosztami prac remontowych i budowlanych.

Powyższe koszty są jedynymi kosztami kwalifikowanymi możliwymi do pokrycia z przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Nie ma ograniczeń co do % udziału danego rodzaju wydatku w całej inwestycji, ale wydatki muszą być niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzasadnione z punktu widzenia powodzenia całego przedsięwzięcia. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności tj. np. na różnego rodzaju składki ubezpieczeniowe, czynsz, reklamę, obsługę prawną i księgową itp.

Etap IV – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE – przysługuje wszystkim uczestnikom/czkom projektu, którzy otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego mikroprzedsiębiorcom zostanie przyznana pomoc finansowa, w średniej wysokości 1300 zł na miesiąc, przez okres 6 miesięcy.

Środki pieniężne można będzie przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży.

Dodatkowo mikroprzedsiębiorcy skorzystają z 6-godzinnego indywidualnego doradztwa z zakresu prowadzenia firmy i efektywnego wykorzystania dotacji. Termin składania i oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie zbieżny z terminami planowanymi w Etapie III.

Ramowy, planowany zakres coachingu biznesowego I:

Lp. Tematyka doradztwa Liczba godzin
1 rozwiązanie i/lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej; wdrożenie zaproponowanego rozwiązania 3 h
2 rozwiązanie i/lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu związanego z efektywnym wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji; wdrożenie zaproponowanego rozwiązania 3 h
Razem 6 h

Zakres doradztwa może ulec zmianie, w zależności od potrzeb danego mikroprzedsiębiorcy.

Etap V – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – w uzasadnionych przypadkach zagrażających trwałości przedsięwzięcia, minimum 8 uczestników/czek projektu (mikroprzedsiębiorców) otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe, w średniej wysokości 1300 zł na miesiąc przez kolejne 6 miesięcy. Nabory wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędą się w ostatnim miesiącu otrzymywania wsparcia pomostowego podstawowego.

Środki pieniężne można będzie przeznaczyć wyłącznie na pokrycie tego samego rodzaju kosztów, jak w przypadku podstawowego wsparcia pomostowego.

Wsparcie towarzyszące:

COACHING PSYCHOLOGICZNY – po 6 godzin dla wszystkich uczestników/czek projektu.
ASYSTENT/KA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (dla osoby niewidomej, tłumacz/ka języka migowego itp.).
SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY – np. syntetyzator mowy, program powiększający do komputera, myszka dla osób z obniżoną motoryką.
PORADNICTWO ZAWODOWE – po 4 godziny dla uczestników/czek projektu, którzy/e nie otrzymają dotacji.

Biuro Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Pokój A201 (II piętro)
Osoba do kontaktu: Anna Pielich
Tel.: 074 64 80 428, 663 425 007
e-mail: anna.pielich@darr.pl
http://www.biznesklasabezbarier.darr.pl/

Biuro Rekrutacyjne:

Fundacja EUDAJMONIA – Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. Św. Antoniego 36/38, 50-073 Wrocław,
Osoba do kontaktu: Anna Puławska-Rodzik,
tel. 601 911 008
e-mail: rekrutacja@eudajmonia.pl

Lider Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Tel.: 074 64 80 400, fax: 074 64 80 417
e-mail: darr@darr.pl

Strona główna

Partner Projektu:

Fundacja EUDAJMONIA
Ul. Żarska 14/1, 59-100 Polkowice
Tel.: 601 911 008, e-mail: biuro@eudajmonia.pl
http://www.eudajmonia.pl/

ENHANCING KNOWLEDGE COLLABORATION IN ECO-INNOVATION (KNOW-ECO)

30 kwietnia 2013

W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji komitet sterujący projektu District+ (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację subprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł się m.in. subprojekt: Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation/ KNOW-ECO, przygotowany przez partnerstwo, w skład którego weszła Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Subprojekt realizowany będzie w ramach projektu DISTRICT + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Goog Practices), finansowanego z programu Interreg IV C (Priorytet 1 – Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy). Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Subprojekt Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation/ Know-Eco skupia się na zwiększeniu wykorzystania eko-innowacji w przedsiębiorstwach działających w sektorze budowlanym i transportowym. Celem projektu jest międzynarodowy transfer wiedzy, narzędzi i metodologii pomiędzy światem nauki a przedsiębiorcami, który przyczyni się do wprowadzania innowacji ekologicznych w produktach i usługach oferowanych przez te przedsiębiorstwa. Cel projektu ma zostać zrealizowany m.in. poprzez wsparcie już istniejącego klastra działającego w sektorze konstrukcyjnym i transportowym bądź zainicjowanie stworzenia tego typu organizacji.

Subprojekt KNOW-ECO realizowany będzie w okresie od maja 2011 do kwietnia 2013 roku w partnerstwie, w skład, którego weszli Partnerzy:

Projekt Know -Eco w swych założeniach przyczyni się do oceny aktualnego stanu innowacji ekologicznych w regionie, jak również dokona identyfikacji dobrych praktyk, które ułatwią wymianę doświadczeń pomiędzy województwem dolnośląskim a regionami partnerskimi.

W celu zapewnienia szerokiego upowszechniania i wykorzystania wyników projektu nawiązane zostaną kontakty z przedstawicielami sektora przemysłu, polityki, administracji i nauki na Dolnym Śląsku.

DARR S.A. w 2012 roku jest odpowiedzialna za organizację warsztatów tematycznych. W warsztatach będą brać udział Partnerzy projektu oraz zaproszeni eksperci z województwa dolnośląskiego.

Celem warsztatów będzie wskazanie kluczowych polityk i regionalnych instrumentów operacyjnych w kontekście wspierania innowacji ekologicznych w klastrach sektora transportowego i budowlanego.

Warsztaty zostaną podzielone na dwa dni:

Dzień I- prezentacja polityki regionalnej w odniesieniu do innowacji ekologicznych.
Dzień II- panel dyskusyjny → sesje robocze → opinie → uwagi i sugestie → w tym prezentacje dobrych praktyk.

Na podstawie dyskusji w ramach projektu zostanie opracowany plan działania na rzecz rozwoju Dolnego Śląska zawierający zalecenia i konkretne działania wspierające innowacje ekologiczne.

Prezentacja Projektu

Obszar realizacji: po stronie Polskiej, Dolny Śląsk

Całkowity budżet projektu dla DARR SA: 60 000,00 euro

Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zespół projektowy:

 • Barbara Buryta – Kierownik Projektu
 • Katarzyna Bienia – Specjalista ds. promocji projektu
 • Anna Izbińska – Specjalista ds. analiz i badań
 • Aleksandra Kucharska – Asystent Projektu
 • Marek Stankiewicz – Specjalista ds. organizacji wydarzeń
 • Iwona Wasiewicz – Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Więcej informacji na temat projektu District + http://www.districtplus.eu/web/

DOBRE ZARZĄDZANIE

15 lipca 2012

Zapraszamy osoby dorosłe, pracujące na Dolnym Śląsku na bezpłatne szkolenia, dzięki którym podniosą Państwo swoje kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania projektami

W ramach projektu oferujemy udział w pięciu poziomach szkoleń z zakresu zarządzania projektami metodą Project Cycle Managemant. Każdy z poziomów to dwudniowe szkolenie wyjazdowe. Pierwsze trzy etapy szkoleniowe poświęcone są zdobyciu kompleksowej wiedzy z Project Cycle Managemant w odniesieniu do planowania, organizowania, realizacji i rozliczania projektów. Czwarty i piąty etap szkoleniowy prowadzony w formie warsztatowej to zapoznanie uczestników ze specjalnie do tego celu przygotowaną aplikacją informatyczną do zarządzania projektami. Na tym etapie wcześniej zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w rozwoju i doskonaleniu umiejętności pracy z narzędziem. Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie czasową licencje na użytkowanie programu.

„Dobre zarządzanie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Zapraszamy osoby dorosłe, pracujące na Dolnym Śląsku na bezpłatne szkolenia, dzięki którym podniosą Państwo swoje kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania projektami

Europejski Fundusz Społeczny daje duże możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizacje przedsięwzięć podejmowanych w interesie regionalnych bądź lokalnych społeczności. Rosnąca świadomość społeczna w zakresie możliwości korzystania ze szkoleń (lub innego rodzaju wsparcia), dofinansowanych przez Unię Europejską, wymaga coraz lepszej jakości realizowanych projektów. Stawia to przed kadrą realizującą projekty konieczność podnoszenia swoich umiejętności w tym zakresie. Realizacja projektów finansowanych przez Unię wymaga specyficznej wiedzy i umiejętności zarządczych. To nie tylko znajomość obowiązujących przepisów czy dokumentów programowych oraz pełnienie funkcji urzędniczo – kontrolnej, ale przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami począwszy od fazy identyfikacji, programowania, oceny wstępnej, finansowania poprzez wdrażanie i ewaluację – czyli wszystkie kluczowe elementy gwarantujące powodzenie projektu. Działania podejmowane w projekcie umożliwiają rozwój umiejętności, które zwiększają kompetencje pracownika/pracownicy i są niezależne od aktualnie wykonywanej pracy. Beneficjenci/beneficjentki projektu będą mogli/mogły pełnić funkcję Project menagera/menagerki, nie tylko projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, ponieważ znajomość metodyki PCM to uniwersalna wiedza z zakresu zarządzania, a projektem może być każde z planowanych przedsięwzięć.

Wsparciem zostaną objęte dorosłe osoby pracujące na Dolnym Śląsku, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności poza godzinami pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. – 15.07.2012 r.

W ramach projektu oferujemy udział w pięciu poziomach szkoleń z zakresu zarządzania projektami metodą PCM. Każdy z poziomów to dwudniowe szkolenie wyjazdowe. Pierwsze trzy etapy szkoleniowe poświęcone są zdobyciu kompleksowej wiedzy z Project Cycle Managemant w odniesieniu do planowania, organizowania, realizacji i rozliczania projektów.

Podczas pierwszych trzech etapów przekazana zostanie wiedza z zakresu:

 • podstawowych informacji o Europejskim Funduszu Społecznym w Polsce,
 • zarządzania projektem, w tym zarządzanie zasobami kadrowymi, finansowymi i technicznymi zgodnie z metodyką PCM,
 • procesu zarządzania projektem (potrzeby, wybór projektu, planowanie projektu, realizacja projektu, kontrola, ocena, zakończenie) zgodnie z metodyką PCM,
 • dostępnych na polskim rynku narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami, zgodnie z metodyką PCM,
 • sposobu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL – kwalifikowalność wydatków, aspekty merytoryczne i techniczne, dodatkowo w trakcie szkoleń omówione zostaną zagadnienia dotyczące:
 • stosowanych formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów,
 • ewidencji i kwalifikacji poniesionych kosztów,
 • audytu wewnętrznego i jego roli,
 • istoty i znaczenia przygotowania harmonogramu płatności,
 • konieczności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, zasady konkurencyjności,
 • przygotowania sprawozdań finansowych i merytorycznych,
 • dobrych i złych praktyki dotyczące realizacji projektów.

Czwarty i piąty etap szkoleniowy prowadzony w formie warsztatowej to zapoznanie uczestników ze specjalnie do tego celu przygotowaną aplikacją informatyczną do zarządzania projektami. Na tym etapie wcześniej zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w rozwoju i doskonaleniu umiejętności pracy z narzędziem. Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie czasową licencje na użytkowanie programu.

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, skorzystają z bezpłatnych noclegów i wyżywienia.

Planujemy organizację weekendowych szkoleń wyjazdowych (z noclegiem) w miejscu umożliwiającym sprawny dojazd. W ramach działania zaplanowaliśmy zwrot kosztów podróży. Zwrot kosztów podróży odbędzie się na podstawie oświadczenia dot. kosztu dojazdu, powrotu komunikacją publiczną z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia (na podstawie ceny biletu PKS lub PKP/II klasa).

Uważamy, iż konieczna jest popularyzacja wiedzy na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn zwłaszcza u osób realizujących projekty współfinansowane przez Unię Europejską. W ramach projektu planujemy organizację warsztatów wzrostu motywacji do zarządzania (łącznie 5 warsztatów dla beneficjentem projektu). Warsztaty pozwolą wywrzeć wpływ na przeobrażenie wśród uczestniczek stereotypu kobiety – pracownicy. Dwudniowe warsztaty organizowane będą w formie wyjazdowej z zagwarantowaniem wyżywienia, noclegów, materiałów warsztatowych. Beneficjentki będą mogły otrzymać zwrot kosztów dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji warsztatów (podobnie jak w przypadku szkoleń).

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej projektu, która zostanie wkrótce przygotowana.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami, udziałem w projekcie prosimy o kontakt z P. Małgorzatą Rogożą – tel.: 74-64 80 412, e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

 

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, skorzystają z bezpłatnych noclegów i wyżywienia.

W ramach działania zaplanowaliśmy zwrot kosztów podróży.

Ramy czasowe: 01.01.2011r. -15.07.2012r.

Informacji o Projekcie udziela:
Małgorzata Rogoża
tel: 74 64 80 412
e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

Więcej szczegółów oraz dokumenty aplikacyjne znajdą Państwo na stronie internetowej Projektu
www.dobrezarzadzanie.darr.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Bezpieczny Debiut

1 marca 2012

Wsparcie firm startujących w biznesie. Program edukuje o tym, jakie zagrożenia mogą płynąć ze współpracy z nieuczciwymi kontrahentami.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest oficjalnym partnerem projektu Bezpieczny Debiut. Jest to program Krajowego Rejestru Długów pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Celem programu jest wsparcie firm startujących w biznesie. Program edukuje o tym, jakie zagrożenia mogą płynąć ze współpracy z nieuczciwymi kontrahentami, a także chroni początkujących przedsiębiorców przed konsekwencjami współpracy z nieuczciwymi uczestnikami rynku.

Do programu mogą przystąpić wszystkie funkcjonujące na naszym rynku nowe firmy, które prowadzą działalność nie dłużej niż 6 miesięcy.

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne wsparcie Krajowego Rejestru Długów, w ramach którego może on za darmo m.in. sprawdzić wiarygodność finansową swoich kontrahentów i dopisać do rejestru dłużników tych partnerów biznesowych, którzy zalegają z płaceniem faktur.

Przystępujący do programu przedsiębiorcy przez pół roku mogą bezpłatnie:

 • pobrać miesięcznie 10 raportów o podmiocie będącym lub niebędącym konsumentem,
 • dopisywać dłużników do rejestru KRD,
 • pobierać raporty o sobie z rejestru KRD,
 • uzyskać informacje z rejestru zapytań KRD.

Uczestnicy programu otrzymają także możliwość skorzystania z usług oferowanych przez partnerów strategicznych projektu. Są nimi: StreamSoft, Infor – wydawca Dziennika Gazety Prawnej, a także Rzetelna Firma.

Po sześciu miesiącach sami zdecydują, czy nadal chcą korzystać z usług Krajowego Rejestru Długów.

więcej informacji o projekcie: www.bezpiecznydebiut.pl

O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry