PL EN

Nowe Kwalifikacje Szansą na Zatrudnienie

1 sierpnia 2018

projekt nr RPDS.10.04.01-02-0020/17

Od 5 sierpnia 2019 roku w związku z dużym zainteresowaniem

projektem „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” zgodnie z zapisami

w Regulaminie projektu zawieszamy rekrutację do projektu tj. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych,

w celu realizacji dotychczas zaplanowanych wsparć doradczo – szkoleniowych.

 

Projekt „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. „Edukacja”, Działanie 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Wsparcie skierowane jest do 3000 osób (1650 kobiet i 1350 mężczyzn) dorosłych – w wieku 18 lat i więcej – w chwili przystąpienia do projektu nie uczących się, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia (tzw. osoby 50+), zamieszkałych (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w województwie dolnośląskim na Obszarach Strategicznej Interwencji, które zgłoszą się z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji/kwalifikacji w formach pozaszkolnych.

Projekt jest realizowany na Obszarze Strategicznej Interwencji województwa dolnośląskiego tj. na terenie:

 • Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji,
 • Obszaru Interwencji Doliny Baryczy,
 • Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej,
 • Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej,
 • Zachodniego Obszaru Interwencji.

Głównym rezultatem działań projektowych jest uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez 2100 osób (w tym 1150 kobiet i 950 mężczyzn) spośród 3000 osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu. W ramach projektu Uczestnicy/czki objęci wsparciem wybiorą przy pomocy doradcy zawodowego jeden lub więcej z kursów zawodowych, który będzie zgodny z ich indywidualnymi potrzebami na rynku pracy oraz będzie się wpisywała w zapotrzebowanie dolnośląskiego rynku pracy.

Operatorami projektu są:

 • KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą: ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa jako LIDER PROJEKTU
 • MDDP Sp. z o.o. AKADEMIA BIZNESU S.k. z siedzibą: Aleja Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa jako PARTNER PROJEKTU
 • DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. z siedzibą: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno Zdrój jako PARTNER PROJEKTU.

Wsparciem w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” zostaną objęte osoby, które spełniają w chwili przystąpienia do ww. projektu łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria grupy docelowej:

 • ukończyły 18 lat,
 • zgłaszają z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia poziomu kompetencji/kwalifikacji w formach pozaszkolnych,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • nie uczą się (nie uczestniczą w kształceniu w zorganizowanych formach edukacji),
 • zamieszkują, w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego na terenie województwa dolnośląskiego na jednym z Obszarów Strategicznej Interwencji tj.: Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, Obszaru Interwencji Doliny Baryczy, Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej, Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiej, Zachodniego Obszaru Interwencji

>> Wykaz obszaru realizacji Projektu

Uczestnicy projektu objęci zostaną wsparciem w zakresie:

 • Doradztwa w zakresie analizy potrzeb edukacyjnych:
  • średnio 3 godziny spotkań z doradcą zawodowym,
  • wypracowanie i akceptacja Indywidualnego Planu Działania,
  • diagnoza zasobów, deficytów i potrzeb Uczestnika/czki projektu,
  • wspólny z doradcą zawodowym wybór zgodnych z potrzebami Uczestnika form wsparcia tj. kursów wśród dostępnych w projekcie,
  • Uczestnik/czka otrzyma aktualną informację na temat sytuacji na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zapotrzebowaniu na kwalifikacje.
 • Dofinansowania kursów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj.:
  • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  • kursów umiejętności zawodowych,
  • kursów innych niż wyżej wymienione, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Z form wsparcia w ramach projektu Uczestnik/czka może skorzystać poprzez:

 1. udział, w miejscu i terminie wskazanym przez Operatora, w usłudze kształcenia prowadzonej bezpośrednio przez Operatora, w sytuacji gdy Operator może we własnym zakresie wykonać/zorganizować usługę zgodną z potrzebami Uczestnika/czki,
 2. udział w usłudze kształcenia wybranej przez Operatora, w porozumieniu z Uczestnikiem/czką, z Bazy Usług Rozwojowych,
 3. udział, w miejscu i terminie wskazanym przez Operatora, w usłudze kształcenia prowadzonej przez podmiot wybrany przez Operatora z rynku – w sytuacji gdy Operator nie ma możliwości samodzielnej realizacji danej usługi i jednocześnie wynikająca z potrzeb Uczestnika/czki projektu usługa nie znajduje się w ofercie Bazy Usług Szkoleniowych (takie rozwiązanie jest możliwe do końca 2018 r.).

Maksymalny koszt usług kształcenia (szkoleń/kursów zakończonych egzaminem) przypadający na Uczestnika/-czkę projektu wynosi 7 000,00 zł brutto.

Poziom dofinansowania kosztów usług kształcenia wynosi maksymalnie 92,5% kosztów usług.

Uczestnik/czka ma obowiązek wniesienia, przed rozpoczęciem udziału w usłudze, wkładu własnego w wysokości 7,5% kosztów usługi kształcenia zaplanowanej do realizacji.

W ramach projektu nie będą dofinansowane kursy m.in.:

 • kursy kompetencji ogólnych, o których mowa w § 3 pkt 3 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 • turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 • kursy/szkolenia, których obowiązek przeprowadzania na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bhp, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy);
 • kursy prawa jazdy kat. A i B;
 • kursy z zakresu kwalifikacji językowych i kwalifikacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, zgodnych z ramą DIGCOMP.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem projektu:

>>Regulamin Projektu

Zapraszamy do pobierania Formularzy zgłoszeniowych, które można składać m. in. w Biurze projektu.

Możliwe jest również przesłanie skanu poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: nowekwalifikacje-dolnyslask@kig.pl

>>Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
http://nowekwalifikacje-dolnyslask.pl

Biuro projektu:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
osoba do kontaktu: Małgorzata Rogoża
tel. 665 119 123, e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

CLIMATE KIC – INCLUSIVEEV

31 grudnia 2015

Wypracowanie technologii i rozwiązań wspierających powszechne użycie samochodów elektrycznych.

Według dostępnych badań transport drogowy jest odpowiedzialny za produkcje około 20% emisji dwutlenku węgla w UE. Z uwagi na to spora część sródków UE przeznaczona jest na wypracowanie technologii i rozwiązań wspierających redukcje negatywnego oddziaływania na środowisko. W wielu europejskich państwach dowiedziono również, że dostęp do wypożyczalni samochodów elektrycznych zmniejsza zależność od samochodów zasilanych paliwem ropopochodnym. Do zalet samochodów elektrycznych należy także dodać łatwość w dostępie w zatłoczonych miasta oraz nie generowanie szkodliwych dla środowiska spalin. Opisane wyżej zalety samochodów elektrycznych dostrzegli twórcy projektu InclusivEV- Inclusive use of electric cars in social housing neighbourhoods, którego głównym celem jest wypracowanie technologii i rozwiązań wspierających ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, właśnie w oparciu o samochody elektryczne. Opisany projekt realizowany jest ramach szerokiego zakresu działań wspierających innowacje w dziedzinie ochrony środowiska pod nazwą Climate – KIC (Knowladge & Innovation Community), więcej informacji na temat dostępnych jest na stronie http://www.climate-kic.org/

Projekt InclusiveEV realizowany jest w konsorcjum przez czterech partnerów z różnych państw UE. Liderem projektu jest reprezentujący region West Midlands Cenex, Centre of Excellence in Low Carbon and Fuel Cell Technologies, obok niego konsorcjum tworzą: Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Modena (Emilia Romagna, Włochy), Lower Silesian Regional Development Agency Lower Silesia ( (Dolny Śląsk, Polska) oraz University of Valencia UVEG – LISITT (Walencja, Hiszpania). Partnerzy projektu opierając się przede wszystkim na doświadczeniach ze stosowania samochodów elektrycznych w mieście Modena oraz najlepszych rozwiązaniach wypracowanych przez istniejące już w miastach europejskich wypożyczalnie samochodów elektrycznych, zamierzają przetestować mechanizmy finansowania tego typu inwestycji oraz sprawdzić wykonalność techniczną stworzenia wypożyczalni samochodów elektrycznych we wcześniej wyselekcjonowanych obszarach.

W ramach swoich zadań w projekcie Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. skupia się przede wszystkim na zbadaniu potrzeb oraz oczekiwań lokalnych społeczności dotyczących lokalnego transportu. We współdziałaniu z lokalnymi władzami oraz uczelnią wyższą badany jest również potencjał, wstępnie wybranych obszarów w kontekście uruchomienia w jego graniach wypożyczalni samochodów elektrycznych. Brane są przede wszystkim pod uwagę możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii do zasilania samochodów, utrudniony dostęp mieszkańców do komunikacji miejskiej, znaczna odległość od miejsc użytku codziennego (np. praca szkoła), wystarczający odsetek mieszkańców zainteresowanych korzystaniem z pojazdów elektrycznych. Dalsze działania będą skupiały się głównie na akcji promocyjnej, informującej o korzyściach wynikających z korzystania z samochodów elektrycznych. Bowiem istotnym założeniem projektu jest wypracowanie metod angażowania mieszkańców w rozwój zrównoważonego transportu oraz wskazanie źródeł finansowania takich inicjatyw, które w przyszłości mogą być wdrażane w całej Europie.

Na podstawie zebranych informacji możliwe będzie wyłonienie obszaru, na którym lokalizacja wypożyczalni samochodów elektrycznych będzie przynosiła optymalne rezultaty
i przygotowanie dla tej inwestycji studia wykonalności. Zakończenie projektu nastąpi
z końcem roku 2015 i właśnie wtedy dowiemy się gdzie w przyszłości może powstać wypożyczalnia samochodów elektrycznych.

Zapraszamy do śledzenia wyników realizacji projektu InclusiveEV na profilu DARR S.A. na facebooku https://pl-pl.facebook.com/pages/Dolno%C5%9Bl%C4%85ska-Agencja-Rozwoju-Regionalnego-SA/156244021063031

Może wypożyczalnia samochodów elektrycznych powstanie w Twoim sąsiedztwie!

Obóz innowacji – Karpacz 12-16.01.2015 roku

15 stycznia 2015

W dniach 12-16.01.2015 w Karpaczu odbędzie się ostatnio OBÓZ INNOWACJI, realizowany w ramach projektu „SpinQbator ZDolnego Śląska”.

więcej

GEOTERMALNY KLASTER UZDROWISKOWY AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

16 grudnia 2014

Zainicjonwanie powiązania klastrowego pn: ” Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność poinformować Państwa, iż od dnia 15 września 2014 roku rozpoczęła realizację zadania publicznego pn. „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej” finansowanego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Ramy czasowe: 15.09.2014 – 16.12.2014

Głównym celem zadania jest zainicjowanie powiązania klastrowego pn: „Geotermalny Klaster Uzdrowiskowy Aglomeracji Wałbrzyskiej”, który będzie realizowany poprzez następujące działania:

• Przygotowanie i opracowanie dokumentów budujących podstawę dla utworzenia klastra, struktury organizacyjnej oraz zasad jego zarządzania i finansowania działalności, a także strategii rozwoju działalności Geotermalnego Klastra Uzdrowiskowego Aglomeracji Wałbrzyskiej.
• Organizację szkolenia pn. „Perspektywy rozwoju energetyki i turystyki geotermalnej w Polsce”, którego celem będzie zwiększenie wiedzy Uczestników szkolenia na temat obecnego stanu oraz przyszłości działalności geotermalnej, przede wszystkim w zakresie perspektywy rozwoju geotermii na przykładzie wybranych miejscowości w Polsce w różnych aspektach: społecznym, gospodarczo-ekonomicznym, turystycznym, środowiskowym oraz współpracy krajowej i zagranicznej.
• Organizację międzynarodowej wizyty studyjnej do Austrii, w region Styrii (miejscowości Bad Blumau oraz Bad Waltersdorf), która przybliży jej Uczestnikom wiedzę na temat efektywnego wykorzystania źródeł geotermalnych na potrzeby uzdrowiskowe i ciepłownictwa. Austriacki land na południowym wschodzie kraju – Styria (Steiermark) znany jest między innymi z bogatych zasobów wód geotermalnych, które od wielu lat wykorzystywane są głównie na potrzeby balneoterapii i rekreacji.

Kontakt:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Osoba do kontaktu: Karolina Sobocińska, Aleksandra Kucharska
Tel.: 074 64 80 437, 074 64 80 423
e-mail: karolina.sobocinska@darr.pl

KOMPETENCJE – MOJĄ SZANSĄ. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE…

31 października 2014

Wzmocnienie zasobów i kompetencji społeczno zawodowych osób niepełnosprawnych; wsparcie w zakresie poszukiwania własnych kierunków rozwoju zawodowego.

Szanowni Państwo,
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma przyjemność poinformować, iż realizuje Projekt pn. „KOMPETENCJE – MOJĄ SZANSĄ. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY.”

Projekt realizowany jest w okresie od 2013 r. do października 2014 r. na obszarze DOLNEGO ŚLĄSKA i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(PO KL Priorytet VI; działanie 6.1.1.).

Projekt skierowany jest do 20 osób niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na Dolnym Śląsku, pozostających bez zatrudnienia co najmniej 12 miesięcy , zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia na co najmniej ½ etatu.

Projekt jest odpowiedzią na zaobserwowane problemy osób niepełnosprawnych z terenu Dolnego Śląska, dlatego też kompleksowo traktuje cały proces aktywizacji zawodowej od wsparcia doradczego poprzez zatrudnienie .

Wzmocnienie zasobów i kompetencji społeczno zawodowych osób niepełnosprawnych; wsparcie w zakresie poszukiwania własnych kierunków rozwoju zawodowego.

Przedsięwzięcia podjęte w projekcie obejmują działania wspierające osoby niepełnosprawne do wejścia na rynek pracy w formie indywidualnych oraz grupowych konsultacji mających na celu wsparcie psychologiczne , aktywizacje społeczną, aktywizacje zawodową.

Komplementarność wsparcia to przede wszystkim pośrednictwo pracy, indywidualne szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie Trenera Pracy/ Trenera Zawodu; zatrudnienie wspomagane; wspieranie mobilności geograficznej (zawodowej).

Działaniami skierowanym do instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także do pracodawców jest organizacja indywidualnych spotkań informacyjno-promocyjnych, spotkań bezpośrednich upowszechniającej rezultaty projektu.

Ścieżka wsparcia

Regulamin Projektu

Formularz zgłoszeniowy

Celem projektu jest wzmocnienie zasobów i kompetencji społeczno zawodowych osób niepełnosprawnych; wsparcie w zakresie poszukiwania własnych kierunków rozwoju zawodowego; spostrzeganie siebie jako pełnowartościowego pracownika na otwartym rynku pracy , wsparcie decyzyjności w zakresie mobilności w odniesieniu do poszukiwania zatrudnienia.

Przedsięwzięcia podjęte w projekcie obejmują działania wspierające osoby niepełnosprawne do wejścia na rynek pracy w formie indywidualnych oraz grupowych konsultacji mających na celu wsparcie psychologiczne , aktywizacje społeczną, aktywizacje zawodową.

Komplementarność wsparcia to przede wszystkim pośrednictwo pracy, indywidualne szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie Trenera Pracy/ Trenera Zawodu; zatrudnienie wspomagane; wspieranie mobilności geograficznej (zawodowej).

Działaniami skierowanym do instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także do pracodawców jest organizacja indywidualnych spotkań informacyjno-promocyjnych, spotkań bezpośrednich upowszechniającej rezultaty projektu.

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE- SKIEROWANY DO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

31 października 2014

Pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach.

W związku z zakończeniem działań realizowanych w ramach Projektu pt. „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE –pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach„, oddajemy w Państwa ręce wyniki pilotażu, zebrane i opublikowane w formie raportu.
Zachęcamy z zapoznania się z treścią publikacji oraz praktycznego wykorzystania zawartej w niej wiedzy i doświadczeń.

Raport z pilotażowego wdrożenia praktyk zawodowych jako formy doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodów.

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4: Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3: Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe

Projekt „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach” to projekt realizowany pod nadzorem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W ramach projektu planujemy opracowanie i wdrożenie, we współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodach związanych z handlem i reklamą, pilotażowych programów praktyk w przedsiębiorstwach dla nauczycieli/ek przedmiotów zawodowych i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu.

Podstawowym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli/ek i instruktorów/ek kształcących w zawodach sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik cyfrowych procesów graficznych poprzez praktyki w przedsiębiorstwach.

Praktyki będą odbywały się w kraju i zagranicą (Niemcy) w renomowanych przedsiębiorstwach związanych z handlem i reklamą. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele/ki i instruktorzy/ki praktycznej nauki zawodów zapoznają się z najnowszymi trendami i rozwiązaniami stosowanymi w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem i reklamą.

W szczególności zależy nam na:

 • aktualizacji wiedzy nauczycieli/ek i instruktorów/ek na temat rozwiązań technologiczno – organizacyjnych stosowanych w branży handel i reklama,
 • zwiększeniu umiejętności nauczycieli/ek i instruktorów/ek w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metody ćwiczeń/warsztatów praktycznych,
 • zwiększeniu świadomości nauczycieli/ek i instruktorów/ek w zakresie potrzeby ustawicznego samokształcenia w zakresie najnowszych rozwiązań techniczno – organizacyjnych stosowanych w branży handel i reklama.

Okres realizacji projektu: 02.10.2011 r. – 31.10.2014 r.

Więcej informacji na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej www.handelireklama.darr.pl

 

DISTRICT +

31 grudnia 2013

Projekt District + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), realizowany jest w ramach programu Interreg IV C (Priorytet 1 – Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy).

Celem projektu DISTRICT + jest wsparcie transformacji regionów o tradycyjnej formie gospodarki w kierunku nowego modelu rozwoju, którego podstawą jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe projektu:

 • Wzrost współpracy wewnątrz oraz na zewnątrz regionu w zakresie rozwoju innowacji.
 • Wsparcie rozwoju inkubatorów oraz przedsiębiorstw typu start-up i spin-off.
 • Rozwój i poszerzenie zdolności innowacyjnych regionu.
 • Wzrost zdolności projektowania oraz długofalowego planowania strategii na poziomie regionów.

W projekcie DISTRICT + uczestniczy sześć regionów partnerskich:

 • Toskania (Włochy)
 • West Midlands (Wielka Brytania)
 • Dolny Śląsk (Polska)
 • Saksonia-Anhalt (Niemcy)
 • Västra Götaland (Szwecja)
 • Braszów (Rumunia)

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity budżet projektu: 3 375 000,00 euro
Wartość projektu dla Dolnego Śląska: 500 000, 00 euro
Wysokość dofinansowania z EFRR dla Dolnego Śląska: 425 000,00 euro
Wkład własny Dolnego Śląska do projektu: 75 000,00 euro

W ramach projektu przewiduje się realizację subprojektów, których podstawą będzie międzyregionalne partnerstwo nawiązane pomiędzy różnymi instytucjami wspierającymi rozwój innowacji w danym regionie. Zatwierdzone subprojekty poświęcone są następującym zakresom tematycznym (priorytetom):

 • Finansowanie firm typu start-up i spin-off
 • Inicjatywy wspierające wzmacnianie powiązania biznesu i nauki
 • Strategie internacjonalizacji
 • Inicjatywy klastrowe
 • Inkubatory oraz Parki Technologiczne
 • Eco-innowacje

W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji komitet sterujący projektu District+ rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację subprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł się dwa subprojekty przygotowane przez partnerstwa, w skład których weszła Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:

 • Science Park Without Walls (SPWW),
 • Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation (KNOW-ECO)

Akademia Kompetencji

31 grudnia 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

Projekt dedykowany kobietom pracującym na Dolnym Śląsku, obejmujacy bezpłatne szkolenia, dzięki którym uczestniczki podniosą swoje kompetencje zawodowe w zakresie finansowania innowacji, własności intelektualnej oraz prawa zamówień publicznych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012r. – 31.12.2013r.

W ramach Projektu oferujemy udział w trzech modułach szkoleń (jeden moduł do wyboru) z zakresu wiedzy przydatnej w branżach zwiazanych z B+R oraz innowacjami. W ramach każdego modułu proponujemy dwudniowe weekendowe szkolenie wyjazdowe.

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, skorzystają z bezpłatnych noclegów i wyżywienia. Oferujemy również zwrot kosztów podróży, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną niezbednej na czas udziału w szkoleniu.

Regulamin

BIZNESKLASA BEZ BARIER – SKIEROWANY DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 października 2013

PROJEKT „BIZNESKLASA BEZ BARIER”

Spotkanie podsumowujące

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ma zaszczyt zaprosić na spotkanie podsumowujące projekt „Biznesklasa bez barier” i upowszechniające jego rezultaty.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, zapewniamy poczęstunek i materiały drukowane.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2013r. w siedzibie DARR SA. przy ul. Szczawieńskiej 2 w Szczawnie-Zdroju.

W dniu spotkania, uczestnikom/czkom projektu, którzy w zgłoszeniu zadeklarują taką potrzebę, zostaną udostępnione miejsca stoiskowe do zaprezentowania oferty własnej firmy. Prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia w terminie do dnia 21.10.2013r. pocztą na adres siedziby Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. lub faxem na numer 074 64 80 417 lub e-mailem (skan) na adres: monika.ambroziak@darr.pl.

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnicy projektu: minimum 32 osób niepełnosprawnych (13 kobiet i 19 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych intelektualnie), z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa dolnośląskiego. W Projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące (5 uczestników/czek) jak i niepracujące (27 uczestników/czek), ale nie zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie prowadzące działalności gospodarczej min. przez rok przed przystąpieniem do Projektu.

Ramy czasowe: 02.01.2012 – 31.10.2013

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dwuetapowy proces rekrutacji od lutego 2012 do kwietnia 2012 roku.

Obowiązująca wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier do pobrania na stronie projektu http://www.biznesklasabezbarier.darr.pl/46/dokumenty-rekrutacyjne/

Etap I – składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych oraz koncepcji biznesu.

Etap II – rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem oraz ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie sumy oceny (punktowej) I i II etapu wybór 32 uczestników/czek projektu z najwyższymi ocenami. W przypadku większej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa (do 10 osób).

Podstawowe wsparcie oferowane w ramach Projektu:

Etap I – SZKOLENIA z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 40-godzinne, 5-dniowe, wyjazdowe. Zapewniamy materiały szkoleniowe, noclegi i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport. Planowany termin realizacji szkoleń to maj-czerwiec 2012r.

Szczegółowe terminy i miejsca szkoleń zostaną uzgodnione z uczestnikami/czkami projektu po zakończeniu rekrutacji.

Ramowy, planowany zakres szkolenia:

Lp. Tematyka szkolenia Liczba godzin
I Etap Szkolenie Innowacyjność: do 10 h lekcyjnych
Motywowanie, wzmocnienie potencjału, rozwijanie własnych pomysłów i kreatywności, równość płci w biznesie, nauka poszukiwania przewag konkurencyjnych i budowania pozycji konkurencyjnej w oparciu o plan, nauka metodologii rozwijania pomysłów biznesowych i planowania w biznesie. Na tym etapie krystalizuje się już istniejący pomysł lub generuje nowy np. na podstawie banku pomysłów
II Etap Szkolenie specjalistyczne: minimum 30 h lekcyjnych
– założenie, organizacja firmy i kontakt z instytucjami publicznymi około 4 h
– planowanie i ryzyko w biznesie, negocjacje, sprzedaż i marketing okolo 6 h
– elementy prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego, przepisy BHP w przedsiębiorstwie, sanepid około 6 h
– podstawy zarządzania, rachunkowość i finanse, w tym m.in.: prowadzenie księgowości w firmie, praktyczna wiedza z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatki i formy opodatkowania, rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów, biznesplan, dotacje w biznesie około 8 h
– wykorzystanie ICT w biznesie, w tym m.in. wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US) około 6 h
Razem 40h

Zakres szkoleń może ulec pewnym modyfikacjom, w zależności od potrzeb danej grupy. Obowiązkowa jest obecność na co najmniej 80% zajęć.

Etap II – COACHING BIZNESOWY I – 8 godzin na osobę indywidualnego doradztwa biznesowego m.in. z zakresu zakładania firmy, pisania biznesplanów i wniosków o dotacje, realizowanego w okresie od maja do lipca 2012r. Dodatkowo zapewniamy zwrot kosztów dojazdu (również dla opiekunów), a w razie potrzeby specjalistyczny transport.

Ramowy, planowany zakres coachingu biznesowego I:

Lp. Tematyka doradztwa Liczba godzin
1 Sprecyzowanie posiadanych i potrzebnych aktywów, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej; ocena możliwości i potrzeb finansowych niezbędnych do rozruchu firmy 2-3 h
2 Doprecyzowanie pomysłu, pomoc w opracowaniu biznesplanu i wniosków o przyznanie dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego 3-4 h
3 Określenie kompetencji uczestnika/czki wsparcia w zakresie reguł prowadzenia własnego biznesu – planowania, zarządzania płynnością, oceny rentowności oraz znajomości reguł formalno-prawnych, regulujących zasady działalności ogólnie jak i w wybranym sektorze. Ocena wpływu porażki w prowadzeniu działalności gospodarczej na sytuację życiową 1-2 h
4 Inne, niezbędne tematy z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 0-1 h
Razem 8 h

Zakres doradztwa może ulec zmianie, w zależności od potrzeb danego/j uczestnika/czki projektu.

Etap III – DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY – zostaną przyznane minimum 27 uczestnikom/czkom projektu/mikroprzedsiębiorcom (min. 11 kobiet i 16 mężczyzn), których wnioski o dotację zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Oceny Wniosków. Średnio 36 000 zł na osobę/mikroprzedsiębiorcę i maksymalnie 40 000 zł. Niezbędne będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% dotacji. Planuje się, że posiedzenia Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, odbędą się w okresie lipiec – sierpień 2012r.

Środki finansowe na rozwój firmy mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z:

 • zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów),
 • zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakupem środków obrotowych,
 • kosztami prac remontowych i budowlanych.

Powyższe koszty są jedynymi kosztami kwalifikowanymi możliwymi do pokrycia z przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Nie ma ograniczeń co do % udziału danego rodzaju wydatku w całej inwestycji, ale wydatki muszą być niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzasadnione z punktu widzenia powodzenia całego przedsięwzięcia. Dotacja nie może być przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności tj. np. na różnego rodzaju składki ubezpieczeniowe, czynsz, reklamę, obsługę prawną i księgową itp.

Etap IV – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE – przysługuje wszystkim uczestnikom/czkom projektu, którzy otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach podstawowego wsparcia pomostowego mikroprzedsiębiorcom zostanie przyznana pomoc finansowa, w średniej wysokości 1300 zł na miesiąc, przez okres 6 miesięcy.

Środki pieniężne można będzie przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży.

Dodatkowo mikroprzedsiębiorcy skorzystają z 6-godzinnego indywidualnego doradztwa z zakresu prowadzenia firmy i efektywnego wykorzystania dotacji. Termin składania i oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego będzie zbieżny z terminami planowanymi w Etapie III.

Ramowy, planowany zakres coachingu biznesowego I:

Lp. Tematyka doradztwa Liczba godzin
1 rozwiązanie i/lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej; wdrożenie zaproponowanego rozwiązania 3 h
2 rozwiązanie i/lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu związanego z efektywnym wykorzystaniem i rozliczeniem dotacji; wdrożenie zaproponowanego rozwiązania 3 h
Razem 6 h

Zakres doradztwa może ulec zmianie, w zależności od potrzeb danego mikroprzedsiębiorcy.

Etap V – PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE – w uzasadnionych przypadkach zagrażających trwałości przedsięwzięcia, minimum 8 uczestników/czek projektu (mikroprzedsiębiorców) otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe, w średniej wysokości 1300 zł na miesiąc przez kolejne 6 miesięcy. Nabory wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędą się w ostatnim miesiącu otrzymywania wsparcia pomostowego podstawowego.

Środki pieniężne można będzie przeznaczyć wyłącznie na pokrycie tego samego rodzaju kosztów, jak w przypadku podstawowego wsparcia pomostowego.

Wsparcie towarzyszące:

COACHING PSYCHOLOGICZNY – po 6 godzin dla wszystkich uczestników/czek projektu.
ASYSTENT/KA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (dla osoby niewidomej, tłumacz/ka języka migowego itp.).
SPRZĘT WSPOMAGAJĄCY – np. syntetyzator mowy, program powiększający do komputera, myszka dla osób z obniżoną motoryką.
PORADNICTWO ZAWODOWE – po 4 godziny dla uczestników/czek projektu, którzy/e nie otrzymają dotacji.

Biuro Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Pokój A201 (II piętro)
Osoba do kontaktu: Anna Pielich
Tel.: 074 64 80 428, 663 425 007
e-mail: anna.pielich@darr.pl
http://www.biznesklasabezbarier.darr.pl/

Biuro Rekrutacyjne:

Fundacja EUDAJMONIA – Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. Św. Antoniego 36/38, 50-073 Wrocław,
Osoba do kontaktu: Anna Puławska-Rodzik,
tel. 601 911 008
e-mail: rekrutacja@eudajmonia.pl

Lider Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój
Tel.: 074 64 80 400, fax: 074 64 80 417
e-mail: darr@darr.pl

Strona główna

Partner Projektu:

Fundacja EUDAJMONIA
Ul. Żarska 14/1, 59-100 Polkowice
Tel.: 601 911 008, e-mail: biuro@eudajmonia.pl
http://www.eudajmonia.pl/

ENHANCING KNOWLEDGE COLLABORATION IN ECO-INNOVATION (KNOW-ECO)

30 kwietnia 2013

W dniu 28 kwietnia br. obradujący we Florencji komitet sterujący projektu District+ (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Good Practices), rozstrzygnął ogłoszony w grudniu 2010 konkurs na realizację subprojektów. Wsród 6 zwycięskich aplikacji znalazł się m.in. subprojekt: Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation/ KNOW-ECO, przygotowany przez partnerstwo, w skład którego weszła Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Subprojekt realizowany będzie w ramach projektu DISTRICT + (Disseminating Innovative Strategies for Capitalization of Targeted Goog Practices), finansowanego z programu Interreg IV C (Priorytet 1 – Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy). Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Subprojekt Enhancing Knowledge Collaboration in Eco-Innovation/ Know-Eco skupia się na zwiększeniu wykorzystania eko-innowacji w przedsiębiorstwach działających w sektorze budowlanym i transportowym. Celem projektu jest międzynarodowy transfer wiedzy, narzędzi i metodologii pomiędzy światem nauki a przedsiębiorcami, który przyczyni się do wprowadzania innowacji ekologicznych w produktach i usługach oferowanych przez te przedsiębiorstwa. Cel projektu ma zostać zrealizowany m.in. poprzez wsparcie już istniejącego klastra działającego w sektorze konstrukcyjnym i transportowym bądź zainicjowanie stworzenia tego typu organizacji.

Subprojekt KNOW-ECO realizowany będzie w okresie od maja 2011 do kwietnia 2013 roku w partnerstwie, w skład, którego weszli Partnerzy:

Projekt Know -Eco w swych założeniach przyczyni się do oceny aktualnego stanu innowacji ekologicznych w regionie, jak również dokona identyfikacji dobrych praktyk, które ułatwią wymianę doświadczeń pomiędzy województwem dolnośląskim a regionami partnerskimi.

W celu zapewnienia szerokiego upowszechniania i wykorzystania wyników projektu nawiązane zostaną kontakty z przedstawicielami sektora przemysłu, polityki, administracji i nauki na Dolnym Śląsku.

DARR S.A. w 2012 roku jest odpowiedzialna za organizację warsztatów tematycznych. W warsztatach będą brać udział Partnerzy projektu oraz zaproszeni eksperci z województwa dolnośląskiego.

Celem warsztatów będzie wskazanie kluczowych polityk i regionalnych instrumentów operacyjnych w kontekście wspierania innowacji ekologicznych w klastrach sektora transportowego i budowlanego.

Warsztaty zostaną podzielone na dwa dni:

Dzień I- prezentacja polityki regionalnej w odniesieniu do innowacji ekologicznych.
Dzień II- panel dyskusyjny → sesje robocze → opinie → uwagi i sugestie → w tym prezentacje dobrych praktyk.

Na podstawie dyskusji w ramach projektu zostanie opracowany plan działania na rzecz rozwoju Dolnego Śląska zawierający zalecenia i konkretne działania wspierające innowacje ekologiczne.

Prezentacja Projektu

Obszar realizacji: po stronie Polskiej, Dolny Śląsk

Całkowity budżet projektu dla DARR SA: 60 000,00 euro

Wkład własny instytucji z Dolnego Śląska, uczestniczących w subprojekcie, sfinansowany zostanie z budżetu projektu należącego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Zespół projektowy:

 • Barbara Buryta – Kierownik Projektu
 • Katarzyna Bienia – Specjalista ds. promocji projektu
 • Anna Izbińska – Specjalista ds. analiz i badań
 • Aleksandra Kucharska – Asystent Projektu
 • Marek Stankiewicz – Specjalista ds. organizacji wydarzeń
 • Iwona Wasiewicz – Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Więcej informacji na temat projektu District + http://www.districtplus.eu/web/

O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry