PL EN

Bionnale 2022 – nawiąż współpracę w sektorze life science i healthcare.

31 stycznia 2022

Zapraszamy do udziału w Bionnale 2022 – to wydarzenie networkingowe w branży healthcare i lifescience. Tegoroczne spotkanie przyjmie formę hybrydową i odbędzie się 11 maja (offline) i 12 maja (online). więcej

Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego

25 stycznia 2022

Informacje o projekcie

Projekt „Kompetentni Pracownicy Sektora Budowlanego” nr POWR.02.21.00-00-R112/21 realizowany jest na terenie całej Polski przez Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego oraz Dolnośląskimi Pracodawcami. Opracowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i jest realizowany pod jej nadzorem w ramach konkursu „Kompetencje dla sektorów 2”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Termin realizacji projektu: 1 października 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 6 772 876,88 , z czego 5 694 368,72 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Cel projektu

Podniesienie w okresie realizacji projektu, zgodnie z potrzebami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w Budownictwie przez 612 osób (minimum 31 kobiet) spośród 678 objętych wsparciem pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Sektora Budowlanego z obszaru całej Polski.

Grupa docelowa

Odbiorcami projektu są pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działający w Sektorze Budowlanym (Dział F: Budownictwo od kodu 41.1 do 43.99). Wsparciem zostanie objętych minimum 678 pracowników (w tym minimum 34 kobiety) z około 226 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Sektora Budowlanego z obszaru całej Polski.

Wsparcie w ramach projektu

Wsparcie w projekcie polega na refundacji do 80% kosztów szkoleń zgodnych z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. kompetencji w Budownictwie.

Oferujemy wsparcie do 7 953,60 zł na jednego pracownika.

Przedsiębiorca z branży budowlanej wybiera szkolenia, na które kieruje pracowników oraz firmę szkoleniową, realizującą kursy (firma szkoleniowa musi działać w Bazie Usług Rozwojowych). Operator wsparcia refunduje udział w szkoleniach do 80% wartości usługi.

Szkolenia objęte dofinansowaniem mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:

 • Sporządzanie kosztorysów oraz dokumentacji przetargowej na roboty budowlane.
 • Wykonywanie elementów betonowych lub żelbetonowych służących jako konstrukcje nośne budowli.
 • Wykonywanie i wbudowywanie zbrojenia oraz prefabrykowanie elementów zbrojenia.
 • Montowanie i demontowanie szalunków systemowych.
 • Wykonywanie ociepleń budynków, w tym docieplanie przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów oraz nakładanie tynków cienkowarstwowych.
 • Prowadzenie gospodarki odpadami budowlanymi lub rozbiórkowymi.
 • Użytkowanie rusztowań.
 • Planowanie i wdrażanie działań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i zdrowia na budowie.
 • Wykonywanie posadzek jastrychowych płynnych i suchych.
 • Wykonywanie izolacji ciepłochronnych sieci cieplnych.
 • Montowanie konstrukcji stalowych na parkingach wielopoziomowych oraz halach.
 • Nadzorowanie budowy, demontażu i eksploatacji rusztowań.
 • Wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.
 • Montowanie obróbek blacharskich i systemów odwodnienia dachu.
 • Montowanie ścian działowych w technologii gipsowo-kartonowej.

 

Jeszcze w tym miesiącu w ofercie projektu znajdą się następujące szkolenia:

 • Znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie.
 • Umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami i sprzętem oraz narzędziami z napędem używanym w robotach budowlano – montażowych powyżej 1 KV – uprawnienia SEP.
 • Umiejętność bezpiecznej obsługi sprzętu budowlanego i maszyn budowlanych typu spycharki, równiarki, koparki.
 • Uprawnienia do obsługi podestów ruchomych przejezdnych – egzamin UDT.
 • Umiejętność operowania maszynami i urządzeniami roboczymi, budowlanymi i drogowymi w zakresie III klasy uprawnień (koparko – ładowarki klasa III – wszystkie, koparki jednonaczyniowe – klasa III do 25 ton, ładowarki jednonaczyniowe – klasa III do 20 ton).
 • Uprawnienia do pełnienia w ograniczonym zakresie samodzielnych funkcji w sektorze budownictwa.
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń (kursy kształcenia ustawicznego).
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej (kursy kształcenia ustawicznego).
 • Umiejętność projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych gazowych (kursy kształcenia ustawicznego).
 • Betoniarz – zbrojarz.
 • Wykonywanie wybranych robót budowlanych wykończeniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik.
 • Montowanie i rozbiórka szalunków ściennych i stropowych.
 • Wykorzystywanie dronów w budownictwie.
 • Wykorzystywanie najnowszych technologii IT w budownictwie.
 • Kierowanie projektami budowlanymi w zakresie technicznofinansowym.
 • Sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
 • Umiejętności w zakresie stosowania technologii BIM (Building Information Modelling).

_______________________________________________________

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w cyklicznych rundach naboru do kwietnia 2023 r., do momentu zrekrutowania 814 uczestników lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych.

Schemat rekrutacji

Jak skorzystać z dofinansowania do szkoleń dla pracowników z branży budowalnej?

 1. Złóż formularz rejestracyjny przez stronę internetową PARP

Formularz zgłoszeniowy – Kompetencje dla sektorów 2 

Z przedsiębiorcą, który prawidłowo wypełnił wstępne zgłoszenie do projektu skontaktuje się pracownik operatora.

 1. Zarejestruj się do systemu projekty.frw.pl

Na etapie rejestracji do systemu podają Państwo numer zgłoszenia z PARP (otrzymany z adresu rekomendacje-rs@parp.gov.pl), wskazują podstawowe informacje o firmie oraz dane kontaktowe.

Logują się Państwo do Systemu na podstawie adresu e-mail podanego podczas rejestracji poprzez utworzone przez Państwo hasło.

 1. Złóż przy wykorzystaniu systemu informatycznego dokumenty rekrutacyjne

Po zalogowaniu się do Systemu mogą Państwo pobrać i wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Aby móc wypełniać dokumenty aplikacyjne i załączać skany w pierwszej kolejności należy uzupełnić w systemie informatycznym formularz zgłoszeniowy – Z01 Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa. Dopiero po zapisaniu danych w formularzu zgłoszeniowym możliwe jest wypełnianie i załączanie pozostałych plików.

Na etapie rekrutacji wymagane jest również dołączenie zaświadczeń o niezaleganiu w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego. Dodatkowo firmy, które są zobowiązane do wypełniania sprawozdań finansowych oraz składania do GUS formularza Z06, powinny złożyć przedmiotowe sprawozdania oraz formularz Z06 za 3 ostatnie lata (2021, 2020, 2019).

Swoje zgłoszenie mogą Państwo wysłać wyłącznie w trakcie trwającej rundy naboru.

 1. Czekaj na weryfikację formalną złożonych dokumentów

Informacja o zakwalifikowaniu się lub braku możliwości objęcia wsparciem w ramach projektu przesyłana jest do przedsiębiorcy elektronicznie na adres e-mail wskazany w dokumentacji zgłoszeniowej oraz przez system informatyczny.

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie – zadzwoń – tel. 665 119 123

_______________________________________________________

II Runda naboru – od 09 03 2022 do wyczerpania alokacji

_______________________________________________________

I Runda naboru – od 17 02 2022 do 03.03.2022

_______________________________________________________

Dokumenty obowiązujące w projekcie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załączniki do ww. Regulaminu:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do projektu.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie przedsiębiorstwa określenie przynależności do danej kategorii przedsiębiorstwa.

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych   osobowych.

Załącznik nr 5.1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Załącznik nr 5.2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis.

Załącznik nr 7 –  Schemat rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 8 – Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze budowlanym

Załącznik nr 9 – Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowych.

Załącznik nr 10 – Ankieta oceniająca usługę rozwojową.

Załącznik nr 11 – Oświadczenie pracownika dot. udziału w usługach rozwojowych u pozostałych Operatorów.

Załącznik nr 12 – Karta wykonania usługi doradczej.

Załącznik nr 13 – Limity kwotowe dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika

Załącznik nr 14 – Oświadczenie dotyczące utrzymania statusu MMŚP i statusu pracownika

dokumenty w wersji kolorowej

Strona projektu zawierająca Aktualne informacje dot. projektu, naboru itp.: www.frw.pl/budowlany

 

ARCHIWUM

Projekt „Dobry Biznes”

21 stycznia 2022

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pozyskała środki  na wdrażanie projektu mającego na celu wsparcie osób młodych  w rozpoczęciu działalności gospodarczej. więcej

Dobry Biznes

21 stycznia 2022

10.06.2022 r

Zaproszenie do składania ofert w związku z realizacją projektu „Dobry Biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,

W związku z zamówieniem nr ZP/CPR/4/2022 dot. eksperckiej oceny „Biznesplanów” realizowanym w ramach projektu „Dobry Biznes”, zapraszamy do składania ofert na Ekspertów niezależnych – członków Komisji Oceny Wniosków.

W celu złożenia oferty, należy w terminie do 20.06.2022 r. (do godz. 14.00):

 • przesłać drogą mailową na adres dobrybiznes@darr.pl lub
 • dostarczyć do siedziby DARR S. A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój

zaparafowany i podpisany przez Wykonawcę „Formularz ofertowy Wykonawcy” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert na Ekspertów niezależnych – członków Komisji Oceny Wniosków wraz z CV i kopią dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zaproszenie do składania ofert na Ekspertów niezależnych – członków Komisji Oceny Wniosków
 2. Formularz ofertowy Wykonawcy

W przypadku wyboru przesłania oferty drogą mailową, „Formularz ofertowy Wykonawcy” należy dostarczyć w oryginale do siedziby DARR S.A. najpóźniej w dniu podpisania z Zamawiającym umowy zlecenia dot. Eksperta niezależnego.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:

Mariola Stanisławczyk, tel. 665 119 123, e-mail dobrybiznes@darr.pl 

__________________________________________________________________

07.06.2022 r

Ogłoszenie o kolejnych naborach biznesplanów dla uczestników projektu pn. „Dobry Biznes” nr POWR.01.02.01-02-0002/20, którzy ukończyli szkolenia  z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej  realizowane w ramach projektu.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany należy składać do Biura projektu w następujących terminach:

6 NABÓR BIZNESPLANÓW od  06.2022r. godzina 7.30  do dnia 24.06.2022r. godzina 15.30

BIURO PROJEKTU: Biuro projektu znajduje się Szczawnie – Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno Zdrój ; e-mail: dobrybiznes@darr.pl, tel. 607 755 900

WYMOGI FORMALNE: Procedura składania biznesplanów została szczegółowo opisana w paragrafie 3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” . Szczegóły Projektu oraz Regulaminy dostępne są stronie Projektu:. www.dobrybiznes.darr.pl

 1. Uczestnik Projektu może złożyć biznesplan dopiero po zakończeniu usługi szkoleniowej.
 2. Biznesplan (zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” składany jest przez uczestnika Projektu do DARR S.A. w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze i w okresie trwania danego naboru.
 3. Biznesplan musi zostać złożony przez uczestnika Projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.
 4. Dokumenty należy dostarczyć do Biura projektu w 2 egzemplarzach  (oryginał + kopia).
 5. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta dla danego naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  – piątek od 7.30 do 15.30;

W okresie naboru biznesplanów  biuro projektu dodatkowo: otwarte w soboty (dyżur) od 8.00-14.00

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 1. Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty: dobrybiznes@darr.pl  Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o danym naborze nie będą rozpatrywane w tym naborze .
 3. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 4. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
 5. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 6. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 7. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

_________________________________________________________________________________

Imię i Nazwisko  Uczestnika /Uczestniczki Projektu …………………………………………….

Nr identyfikacyjny :  ………………………/DB/2022

NABOR nr…6

Biznesplan w ramach projektu „DOBRY BIZNES” 

DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ,

UL. SZCZAWIEŃSKA 2; 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________________

WAŻNE:

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny –  spotkania konsultacyjne można ustalić poprzez kontakt: email: dobrybiznes@darr.pl  pisząc w  temacie wiadomości :

‘nr identyfikacyjny”_”nazwisko”_konsultacje _nabor  nr”..”.

Ekspert dotacyjny ustali harmonogram spotkań. Liczba godzin na 1 Uczestnika śr 4 godzin konsultacji łącznie z pracą własną eksperta, forma zdalna lub bezpośrednia

Ekspert dotacyjny  dokonuje oceny formalnej biznesplanu przed złożeniem BIZNESPLANU (spotkanie obowiązkowe)

Proszę o kontakt zainteresowane osoby w sprawie ustaleniu harmonogramu wsparcia 607755900

 

 

07.06.2022 r

IV NABÓR FORMUARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU DOBRY BIZNES

W dniu 01.06.2022r., został ogłoszony IV nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu DOBRY BIZNES. W ramach aktualnego  naboru planujemy przyjąć maksymalnie 55 formularzy zgłoszeniowych od kandydatów.

Termin składania formularzy rekrutacyjnych : 13.06.2022r.  –  11.07. 2022r.

Dokumenty do pobrania : https://www.dobrybiznes.darr.pl/dokumenty-rekrutacyjne/11

__________________________________________________________

23.05.2022 r

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że ROZPOCZĄŁ SIE KOLEJNY NABÓR BIZNESPALNÓW

Biznesplany należy składać do Biura projektu w następujących terminach:

 • 4  NABÓR BIZNESPLANÓW  od  23.05.2022r. godzina 7.30  do dnia 31.05.2022r. godzina 15.30
 •  5 NABÓR BIZNESPLANÓW od dnia 01.06.2022r. godzina 7.30  do dnia 10.06 2022r. godzina 15.30

 

BIURO PROJEKTU:

Biuro projektu znajduje się w Szczawnie – Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno Zdrój ;

e-mail: dobrybiznes@darr.pl,

tel. 607 755 900

WYMOGI FORMALNE:

Procedura składania biznesplanów została szczegółowo opisana w paragrafie 3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” . Szczegóły Projektu oraz Regulaminy dostępne są stronie Projektu:. www.dobrybiznes.darr.pl

 1. Uczestnik Projektu może złożyć biznesplan  dopiero po zakończeniu usługi szkoleniowej.
 2. Biznesplan (zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”  składany jest przez uczestnika Projektu do DARR S.A. w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze i w okresie trwania danego naboru.
 3. Biznesplan musi zostać złożony przez uczestnika Projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.
 4. Dokumenty należy dostarczyć  do Biura projektu w 2 egzemplarzach  (oryginał + kopia).
 5. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami  w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta dla danego naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu.

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  – piątek od 7.30 do 15.30;

W okresie naboru biznesplanów  biuro projektu dodatkowo: otwarte w soboty (dyżur) od 8.00-14.00

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 1. Beneficjent  dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty: dobrybiznes@darr.pl  Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o danym naborze nie będą rozpatrywane w tym naborze .
 3. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 4. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
 5. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji  w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 6. W przypadku składania kopii dokumentów  powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 7. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

_________________________________________________________________________________

Imię i Nazwisko  Uczestnika /Uczestniczki Projektu …………………………………………….

Nr identyfikacyjny :  ………………………/DB/2022

NABOR nr……………………………………………………

Biznesplan w ramach projektu „DOBRY BIZNES” 

DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. ,

UL. SZCZAWIEŃSKA 2; 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

 

 

­­WSPARCIE ekspert dotacyjny

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu przed złożeniem BIZNESPLANU –  spotkania konsultacyjne można ustalić poprzez kontakt: email: dobrybiznes@darr.pl  pisząc w  temacie wiadomości :

nr identyfikacyjny”_”nazwisko”_konsultacje _nabor  nr”..”.

Ekspert dotacyjny ustali harmonogram spotkań. Liczba godzin na 1 Uczestnika to śr 4 godzin konsultacji łącznie z pracą własną eksperta, forma zdalna lub bezpośrednia .

_______________________________________________________________________

23.05.2022 r

Szanowni Państwo

Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 3 naborze (złożono 11 biznesplanów)

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 3 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”

 

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl

„LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ – III NABÓR” 

_____________________________________________________________________

23.05.2022 r

Szanowni Państwo

Zakończono ocenę biznesplanów złożonych w 2 naborze (złożono 7 biznesplanów)

Zamieszczamy wyniki OCENY BIZNESPLANOW złożonych w 2 naborze uszeregowane w kolejności malejącej liczby punktów

Informujemy, że wszystkie osoby przeszły pozytywnie ocenę  ( biznesplany uzyskały minimum 70 punktów ogółem oraz minimalną liczbę punktów w poszczególnych kategoriach oceny)  zostały zaakceptowane do etapu wsparcia finansowego

Każdy z Państwa otrzyma informację pisemną zawierającą zasady podpisania umowy na wsparcie finansowe zgodnie z „Regulaminem przyznawania  środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego”

 

W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez emil:dobrybiznes@darr.pl

„LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOSCI GOSPODARZCEJ – II NABÓR” 

_______________________________________________________________

29.04.2022 r

Wyniki I naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu Dobry Biznes

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Komisji Oceny Wniosków dot. I naboru Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:

Wyniki I naboru wniosków o dofinansowanie w ramach projektu Dobry Biznes.

_________________________________________________________

21.04.2022 r

Wyniki II edycji naboru

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczono wyniki 2 edycji naboru –  listę OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 

Informujemy, ze  lista osób zakwalifikowanych do Projektu została przygotowana zgodnie z zapisami Regulaminu  rekrutacji  paragraf 10 punkt  1do 6.

Wszystkie osoby z listy zostały zakwalifikowane do  Projektu i kolejnym etapem jest  wsparcie szkoleniowe.

Kontakt w sprawie wsparcia  szkoleniowego  (terminu, harmonogramu, formy itp. ) – na bieżąco  będzie uzgadniany z Państwem  telefonicznie lub poprzez spotkania bezpośrednie.

W razie pytań prosimy o kontakt  607957800  lub dobrybiznes@darr.pl

_________________________________________________________

07.04.2022 r.

REKRUTACJA  – III NABÓR  do projektu   „Dobry Biznes” nr projektu POWR.01.02.0102-0002/20 – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia.

Szanowni Państwo, informujemy o otwarciu kolejnej  III EDYCJI NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH  – w ramach aktualnego  naboru planujemy przyjąć  75 formularzy zgłoszeniowych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „DOBRY BIZNES ”,  mogą składać Formularze rekrutacyjne w terminie:  20.04.2022r.  –  20.05. 2022r.   Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA zapisanymi w  dokumencie „REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU’ Dobry Biznes” nr projektu POWR.01.02.0102-0002/20″. Zapraszamy  do kontaktu Wszystkich zainteresowanych, chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk / E-mail: dobrybiznes@darr.pl

Dokumenty rekrutacyjne (wzory dostępne w zakładka  „Rekrutacja”)

1. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne: w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno – Zdrój oraz na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl  zakładka  Rekrutacja

2. Na etapie składania Formularza rekrutacyjnego wystarczające jest złożenie stosownych oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu (stanowiących część Formularza rekrutacyjnego). Natomiast odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/tkę wskazaną w § 1 Regulaminu.  Osobiście dokumenty można składać w:

Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul. Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój Godziny otwarcia: poniedziałek  – piątek od 8.00 do 16.00;  w soboty (dyżur w każda pierwszą sobotę miesiąca ) od 8.00-12.00 . W godzinach popołudniowych we wtorki  16.00-18.00.

4. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone  w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru wskazanego w Regulaminie  paragraf 7 punkt 7.

5. Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

6. Każdy kandydat/tka, który przedłoży dokumenty rekrutacyjne, otrzyma Indywidualny Numer Identyfikacyjny. Wszelkie informacje na temat procesu rekrutacji publikowane na stronie internetowej projektu będą identyfikowane z kandydatem/-ką wyłącznie z wykorzystaniem wspomnianego numeru.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz ogółem 158  uczestników zakwalifikowanych do projektu łacznie we wszystkich rundach naboru.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu– DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS,  kopii ostatniego  świadectwa pracy/ umowy zlecenia oraz oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału w projekcie (więcej na stronie www.dobrybiznes.darr.pl  Rekrutacja _pytania i odpowiedzi)

_______________________________________________________

01.04.2022 r

Ogłoszenie o naborze biznesplanów dla Uczestników Projektu nr POWR.01.02.01-02-0002/20, którzy ukończyli szkolenia . Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje,  że biznesplany należy składać do Biura projektu w następujących terminach:

 • 1 NABÓR BIZNESPLANÓW

od  13.04.2022r. godzina 7.30  do dnia 20.04.2022r. godzina 15.30

 

 • 2 NABÓR BIZNESPLANÓW

od dnia 22.04.2022r. godzina 7.30  do dnia 28.04 2022r. godzina 15.30

 

 • 3 NABÓR BIZNESPLANÓW

dnia 04.05.2022r. godzina 7.30  do dnia 10.05.2022r.  godzina 15.30

BIURO PROJEKTU:

Biuro projektu znajduje się Szczawnie – Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno Zdrój ; e-mail:dobrybiznes@darr.pl, tel. 607 755 900

WYMOGI FORMALNE:

Procedura składania biznesplanów została szczegółowo opisana w paragrafie 3 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” . Szczegóły Projektu oraz Regulaminy dostępne są stronie Projektu:. www.dobrybiznes.darr.pl

 1. Uczestnik Projektu może złożyć biznesplan dopiero po zakończeniu usługi szkoleniowej.
 2. Biznesplan (zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego” składany jest przez uczestnika Projektu do DARR S.A. w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze i w okresie trwania danego naboru.
 3. Biznesplan musi zostać złożony przez uczestnika Projektu przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej.
 4. Dokumenty należy dostarczyć do Biura projektu w 2 egzemplarzach  (oryginał + kopia).
 5. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do złożenia biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta dla danego naboru, zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji wskazaną w §1 Regulaminu.

 

Osobiście dokumenty można składać w Biurze Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S,A,  ul.Szczawieńska 2, Szczawno Zdrój  .

Godziny otwarcia: poniedziałek  – piątek od 7.30 do 15.30;

W okresie naboru biznesplanów  biuro projektu dodatkowo: otwarte w soboty (dyżur) od 8.00-14.00

Elektronicznie dokumenty można przesyłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 1. Beneficjent dopuszcza składanie dokumentów w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty: dobrybiznes@darr.pl  Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji biznesplanu do Biura Projektu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wersji przesłanej e-mailem.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o danym naborze nie będą rozpatrywane w tym naborze .
 3. Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu. W przypadku, gdy uczestnik projektu złoży więcej niż jeden biznesplan, ocenie podlegał będzie tylko ten, który wpłynął jako pierwszy. Możliwe jest wycofanie złożonego biznesplanu i złożenie nowego w terminie trwania naboru.
 4. Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
 5. Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 6. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 7. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

_________________________________________________________________________________

Imię i Nazwisko  Uczestnika /Uczestniczki Projektu …………………………………………….

Nr identyfikacyjny :  ………………………/DB/2022

NABOR nr……………………………………………………

Biznesplan w ramach projektu „DOBRY BIZNES” 

DOLNOSLASKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. , UL. SZCZAWIEŃSKA 2; 58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ

______________________________________________________________________________WAŻNE:

W technicznym wypełnieniu biznesplanu pomocą Uczestnikowi projektu będzie służył ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu przed złożeniem BIZNESPLANU –  spotkania konsultacyjne można ustalić poprzez kontakt: email: dobrybiznes@darr.pl  pisząc w  temacie wiadomości :

‘nr identyfikacyjny”_”nazwisko”_konsultacje _nabor  nr”..”.

Ekspert dotacyjny ustali harmonogram spotkań. Liczba godzin na 1 Uczestnika do 4 godzin konsultacji łącznie z pracą własną eksperta, forma zdalna lub bezpośrednia .

_______________________________________________

09.03.2022 r

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 09.03.2022 r. Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną i merytoryczną  wniosków złożonych w ramach I Rundy naboru do projektu „Dobry Biznes”. Lista kandydatów na uczestników projektu  tutaj.

Jednocześnie informujemy, iż wszystkie osoby, które otrzymały ocenę pozytywną, zostaną zaproszone na spotkanie z doradcą zawodowym, który w najbliższych dniach będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie.

______________________________________________

07.03.2022 r

Ruszył kolejny nabór do projektu DOBRY BIZNES– Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia – osób bezrobotnych (niezarejestrowanych w PUP) lub osób biernych zawodowo, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. i do dnia przystąpienia do projektu pozostawały poza rynkiem pracy.

Więcej na stronie  www.dobrybiznes.darr.pl

W związku  z  wpłynięciem w trakcie aktualnego naboru niewystarczającej liczby zgłoszeń i braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu (158  osób) , DARR S.A. ogłasza dodatkowy  nabór 100 Formularzy Rekrutacyjnych w kolejnym okresie od  16.03.2022r.  do  05.04.2022r.Dokumenty rekrutacyjne są dostępne: w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno – Zdrój oraz na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl    Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA.

https://www.dobrybiznes.darr.pl/rekrutacja/9

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych.

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Mariola Stanisławczyk

Telefon: 607755900

e-mail: dobrybiznes@darr.pl

—————————————————————————–

02.02.2022 r

REKRUTACJA – OTWARCIE 1 EDYCJI NABORU FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH  DO PROJEKTU „DOBRY BIZNES” SKIEROWANEGO DO OSOB PONIZEJ 30 ROKU ŻYCIA ZAINTERESOWANYCH  ZAŁOŻENIEM WŁASNEJ FIRMY

Informujemy, iż osoby  w wieku do 30 roku życia, zamieszkałe lub uczące się na terenie województwa dolnośląskiego zainteresowane  założeniem  własnej działalności gospodarczej poprzez otrzymanie wsparcia  w kwocie do 38 tys zł. w ramach udziału w projekcie „DOBRY BIZNES ” , mogą składać w terminie 14.02.2022r.  –  04.03.2022r.  Formularze rekrutacyjne w ramach rozpoczętej 1 edycji  rekrutacji do ww. projektu. Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami dostępnymi w zakładce REKRUTACJA. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne: w Biurze Projektu: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. S.A. ul. Szczawieńska 2 , 58-310 Szczawno – Zdrój oraz na stronie internetowej projektu: www.dobrybiznes.darr.pl

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie na rzecz ogółem 158  uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE:

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu– DARR S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. W niniejszej sytuacji DARR S.A., poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów.

Ponadto informujemy, że weryfikacja spełniania kryteriów grupy docelowej odbywać się będzie na podstawie zaświadczenia z ZUS, orzeczenia lub innego dokumentu dotyczącego stanu zdrowia, oświadczeń niezbędnych w weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących warunków udziału.

ZAPRASZAMY do kontaktu Wszystkich zainteresowanych,

chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.

Telefon: 607755900  Mariola Stanisławczyk

E-mail: dobrybiznes@darr.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI- 1 edycja naboru

 1. Ogłoszenie o terminie rozpoczęcia naboru Formularzy rekrutacyjnych  02.02.2022r.
 2. Nabór Formularzy rekrutacyjnych w terminie

14.02.2022 r. – 04.03.2022 r. (14 dni roboczych)

 1. Ocena formalna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 07.03.2022 r.
 2. Ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych, do dnia 09.03.2022 r.
 3. Rozmowa z Doradcą zawodowym w ramach rekrutacji do projektu, do dnia 11.03.2022r.

Wyłonienie uczestników projektu – LISTY RANKINGOWE –  do dnia 14.03.2022 r.

___________________________________________________

21.01.2022 r

DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. pozyskała środki  na wdrażanie projektu mającego na celu wsparcie osób młodych  w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 155 firm prowadzonych przez młode osoby. OFERUJEMY  W RAMACH PROJEKTU 38 TYSIĘCY ZŁOTYCH :  23 050,00  zł –  WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE  I  PONAD 15 TYSIĘCY ZŁOZTYCH  NA UTRZYMANIE  DZIAŁALNOŚCI PRZEZ PIERWSZE 6 MIESIĘCY.

Jeśli w ostatnim  czasie (po 1 marca 2020 roku) w wyniku zmian  na rynku pracy jako młody pracownik/zleceniobiorca straciłeś/aś zatrudnienie  ponieważ zostałeś/łaś zwolniony/a  z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy lub wygasła  Ci umowa zlecenie/umowa o pracę  terminowa lub rozwiązałeś umowę za porozumieniem stron.

To możesz być Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu i rozpocząć działalność gospodarczą przy naszym wsparciu -więcej informacji na stronie  www.dobrybiznes.darr.pl

Chcemy poinformować, że w zakładce: REKRUTACJA dostępne są  dokumenty Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami. Ogłoszenie naboru Formularzy rekrutacyjnych do projektu planujemy lutym 2022r. ; natomiast Formularze Rekrutacyjne zgodnie z zapisami Regulaminu będzie można składać w okresie 14 dni roboczych od daty ogłoszenia naboru- prosimy o śledzenie na bieżąco strony projektu. Prosimy o wstępne zapoznanie sie  Regulaminem i załącznikami, zwłaszcza z wzorem Formularza Rekrutacyjnego !

Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego  wraz z załącznikami, które jest umieszczony w zakładce  WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

JESLI JESTESCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI  PROJEKTEM  TO PROSIMY O KONTAKT : formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT lub na adres: dobrybiznes@darr.pl

lub  telefonicznie 607755900

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

19 stycznia 2022

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza 1 i 2 Rundę naboru „Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego” więcej

Pożyczka Antyinflacyjna

17 stycznia 2022

Od dnia 04.01.2022r. dostępny jest nowy rodzaj finansowania Pożyczka Antyinflacyjna. więcej

Nabór biznesplanów do projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”

11 stycznia 2022

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. ogłasza III i IV Rundę naboru „Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i biznesplanów”. więcej

O Agencji

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Kontakt

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. – pt. 7.30 – 15.30

Do góry