Stymulowanie współpracy nauki biznesu jest jednym z filarów procesu budowy gospodarki opartej na wiedzy. Wraz z powołaniem do życia Dolnośląskiego Parku

Technologicznego T-Park postawiliśmy sobie za cel aktywny udział w tym procesie poprzez aktywne animowanie działań mających za zadanie zbliżenie świata nauki z biznesem.

Nasze cele realizujemy poprzez bardzo szeroki wachlarz kompleksowych działań, wśród których istotne miejsce zajmują:

 1. Staże dla pracowników naukowych w przesiębiorstwach.

  Celem zadania jest rozwinięcie efektywnej współpracy między nauką a biznesem poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w latach 2013/2014 staży dla 20 pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego Obszary tematyczne staży dotyczyą takich dziedzin jak: nauki medyczne, technologie środowiskowe, technologie pomiarowe i technologie informacyjne i komunikacyjne.

  więcej...

 2. Wizyty w innowacyjnych firmach.

  DARR S.A. działając w partnerstwie z firmą DOZAMEL Sp. Z o.o. jest organizatorem wizyt studyjnych w innowacyjnych firmach Dolnego Śląska. Do udziału w wizytach zapraszamy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych szkół wyższych, doktorantów, studentów oraz absolwentów. W latach 2013 – 2015 zorganizowanych zostanie 10 wizyt studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach działających w branżach, wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji jako potencjalne obszary innowacji i nowoczesnych technologii.

  więcej...

 3. Szkolenia dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

  Zakres realizowanych szkoleń obejmuje następujące tematy:

  • Pozyskanie kapitału na przedsięwzięcia podwyższonego ryzyka
  • Prowadzenie działalności gospodarczej, Zarządzanie własnością intelektualną
  • Autoprezentacja / Wystąpienia publiczne

  Szkolenia skierowane są do studentów, absolwentów (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktorantów, pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

  więcej...

 4. Granty na badania i rozwój.

  DARR S.A. działając w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Badań EIT + udziela bezzwrotnych grantów dla firm z regionu Dolnego Śląska, które prowadzą innowacyjną działalność pomagającą w walce ze zmianami klimatu. Grant w wysokości do 20 000 euro może zostać przeznaczony na badania i rozwój produktów / usług m.in. służących minimalizacji skutków zachodzących zmian klimatycznych, zapobieganiu dalszej degradacji środowiska czy podnoszących świadomość negatywnych skutków, jakie niesie niewłaściwa polityka energetyczna.

  więcej...

 5. Obozy Innowacji.

  Program Obozów Innowacji powstał w oparciu Campguide – przewodnik metodologiczny duńskiego instytutu IDEA. Obozy Innowacji realizowane przez instytut IDEA nagrodzone zostały przez Generalną Dyrekcję Komisji Europejskiej ds. Przedsiębiorczości, jako Best Practice w dziedzinie wspierania Przedsiębiorczości Akademickiej.

  Do udziału w Obozach Innowacji zapraszamy indywidualnych uczestników, a także 5-osobowe zespoły projektowe posiadające innowacyjne pomysły biznesowe, które rozwijane będą w trakcie Obozów Innowacji. Zgłaszane pomysły biznesowe muszą wpisywać się w założenia/branże Dolnośląskiej Strategii Innowacji.

  więcej...

 6. Otwarte wykłady i Dni Młodej Przedsiębiorczości

  Działając w porozumieniu z naszymi partnerami organizujemy otwarte wykłady, a także Dni Młodej Przedsiębiorczości. Spotkania poświęcone przedsiębiorczości akademickiej odbywają się w dolnośląskich uczelniach wyższych.

  więcej...

 7. Współpraca z Kołem Robotyki.

  Działając w porozumieniu z Zespołem Szkół Nr 8 w Wałbrzychu organizujemy Zawodów Robotów „T-BOT”. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, których pasją jest robotyka a w szczególności do mieszkańców regionu wałbrzyskiego. Wydarzenie to jest innowacyjnym i prekursorskim działaniem, pierwszym w naszym regionie promującym robotykę jako jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin techniki zarówno tej przemysłowej, jak i do użytku domowego oraz wojskowego. Zarówno tematyka jak i cel Zawodów Robotów dobrze wpisują się w profil działalności Dolnośląskiego Parku Technologicznego którego jednym z celów jest komercjalizacja osiągnięć naukowych i propagowanie nowoczesnych technologii.

 8. Wspieranie przełomowych rozwiązań:

  1. Ochrona klimatu:

   Działając w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Badań EIT+ realizujemy program CLEAN LAUNCHPAD COMPETITION - to największy w europie konkurs przeznaczony dla pomysłów biznesowych związanych z tematyką przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W konkursie biorą udział uczestnicy z następujących Państw: Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia, Dania, Niemcy, Austria, Węgry, Włochy, Grecja, Cypr oraz Polska. Konkurs skierowany jest do start-upów, studentów, pracowników naukowych oraz osób fizycznych.

   więcej...

  2. Wspieranie inicjatyw typu spin-off:

   Działając w partnerstwie z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu wspólnie realizujemy przedsięwzięcia proinnowacyjne, inicjujemy projekty badawczo-rozwojowe, których celem jest wspieranie procesu komercjalizacji i transferu technologii. Kreujemy wspólne przedsięwzięcia biznesowe bazując na innowacyjnych pomysłach wytworzonych w ramach działalności INTiBS PAN oraz wiedzy i doświadczeniu specjalistów DARR S.A.

   W ramach dotychczasowej współpracy oraz dzięki wsparciu kapitałowemu DARR S.A. powołana została spółka typu spin-off, której zadaniem jest komercjalizacja technologii wytwarzania pianosilikatów, czyli porowatych, ogniotrwałych i ekologicznych materiałów termoizolacyjnych. Wspierana przez DARR S.A. technologia ukoronowana została dwoma złotymi medalami na targach Brussels Innova.

   więcej...

  3. Wsparcie dla innowatorów:

   Celem wsparcia dla innowatorów jest przygotowanie studentów, absolwentów, pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out w branżach kluczowych dla gospodarki Województwa Dolnośląskiego. Udzielane wsparcie polega na indywidualnych sesjach coachingowych oraz doradczych w trakcie których przygotowywane są dokumenty umożliwiające uczestnikom doradztwa ubiegać się o wsparcie biznesowe planowanego przedsięwzięcia. Doświadczeni doradcy pomagają w przygotowaniu: wniosków do funduszy Venture Capital, banków, funduszy pożyczkowych, programów dotacyjnych itp.

   więcej...

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: tpark@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00