W dniu 17 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A z kwoty 9.790.000,00 zł do kwoty 9.470.000,00 zł, to jest obniżenia kapitału zakładowego o wartość nominalną umorzonych 320 akcji Spółki, które DARR S.A nabyła celem ich umorzenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia DARR S.A nr 16/2016 z dnia 31 maja 2016r.

Umorzenie akcji oraz odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie przepisów art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych, w trybie wynikającym z tych przepisów.

W związku z powyższym zmianie ulega treść §8 Statutu DARR S.A, który przyjmuje następujące brzmienie:

§8


Kapitał zakładowy spółki wynosi dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych (9.470.000,00 zł) i dzieli się na dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt (9 470 ) akcji imiennych podzielonych następująco :

  • 915 akcji imiennych serii A po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 153 akcje imienne serii B po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 460 akcji imiennych serii C po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 677 akcji imiennych serii D po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 500 akcji imiennych serii E po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 1000 akcji imiennych serii F po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 200 akcji imiennych serii G po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 400 akcji imiennych serii H po jeden tysiąc złotych każda akcja
  • 5 165 akcji imiennych serii I po jeden tysiąc złotych każda akcja

Jednolity tekst statutu DARR S.A po zmianie zarejestrowanej w KRS w dniu 17 stycznia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce STATUT SPÓŁKI.

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00