Projekty

Przedmiotem zlecenia w ramach projektu pilotażowego jest wykonanie usług aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy prowadzących do zatrudnienia.

 Od 9 maja br. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w ramach Konsorcjum realizuje na zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy projekt pilotażowy pn. „PARTNERSTWO DLA PRACY" na podstawie umowy NR 3/2013 zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.

Konsorcjum realizujące zlecenie:

Lider konsorcjum, firma WYG International Sp. z o.o., jako jedna z wiodących polskich firm doradczych wyspecjalizowana w obszarze zarządzania projektami rozwoju zasobów ludzkich,

Partner konsorcjum, firma WYG Consulting Sp. z o.o., to z kolei spółka doradcza, specjalizująca się w tematyce zarządzania oraz wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami.

Partner konsorcjum, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., z siedzibą w Szczawnie-Zdroju.

W ramach projektu konsorcjum pełni rolę DOSTAWCY USŁUG.

Potencjalni uczestnicy projektu pilotażowego:

Osoby bezrobotne skierowane przez właściwy dla miejsca zamieszkania PUP należące do kategorii: długotrwale bezrobotni lub 50 + lub kobiety bezrobotne po urodzeniu dziecka wracające na rynek pracy lub osoby niepełnosprawne.

Założenia projektowe ogółem dla wyznaczonych 3 powiatów z obszaru Dolnego Śląska

pdp

Okres realizacji: maj 2013 -sierpień 2014

Obszar realizacji: obejmuje:trzy powiaty województwo dolnośląskiego tj. powiat lubański, powiat jeleniogórski oraz powiat kłodzki, w których jest najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy i najwyższy poziom bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

pdp2

Na obszarze w/w powiatów DOSTAWCA USŁUG utworzył biura projektowe do kontaktu dla Uczestników Pilotażu:

DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W JELENIEJ GÓRZE:

Ośrodek Aktywizacji w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 10 lokal nr 5, Jelenia Góra
tel. 502 604 620
e-mail: jeleniagora@wyginternational.pl

DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W KŁODZKU:

Ośrodek Aktywizacji w Kłodzku
ul. Okrzei 2a, Kłodzko
tel. 691 973 999
e-mail: klodzko@wyginternational.pl

DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W LUBANIU:

Galeria Łużycka, ul. Rynek-Sukiennice 38
lokal na I piętrze, Lubań
tel. 697 991 325
e-mail: luban@wyginternational.pl

Pobierz ulotkę

Informacji o Projekcie udziela:

Mariola Stanisławczyk
tel: 74 64 80 411
e-mail: mariola.stanislawczyk@darr..pl lub powiatowe Ośrodki Aktywizacji

PROCES REALIZACJI USŁUG AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY PROWADZĄCYCH DO ZATRUDNIENIA

ETAP 1. DIAGNOZA

Planowana diagnoza obejmuje diagnozę sytuacji zawodowej i osobistej bezrobotnego, motywację do podjęcia zatrudnienia, szanse na ulokowanie na rynku pracy, ale również dodatkowe aspekty, w szczególności bariery środowiskowe i rodzinne w podjęciu zatrudnienia. Dzięki temu będziemy mieli pełny obraz potencjału oraz sytuacji danej osoby.

Elementy diagnozy:

pdp3

Sekwencja sesji diagnostycznych:
Sesja 1 - Analiza potrzeb pracownika
Sesja 2.- Badanie potencjału i deficytów zawodowych
Sesja 3. : 3A - wywiad psychologiczny / 3B - wywiad środowiskowy / 3C - wywiad lekarski / 3D - warsztaty grupowe / 3F - wywiad z doradcą biznesowym
Sesja 4.- Opracowanie Profilu Kompetencji Zawodowych Uczestnika oraz Indywidualnego Programu Rozwoju Zawodowego. Opracowanie Bilansu Otwarcia .

Finalizacją procesu diagnostycznego będzie opracowanie dwóch uzupełniających się dokumentów składających się na „BILANS OTWARCIA".

Profil Kompetencyjny Uczestnika (PKU) będzie podsumowaniem wyników dotychczasowych sesji zawierając kluczowe informacje o danej osobie, z punktu widzenia jej aktywizacji i powrotu na rynek pracy, w szczególności informacje o celach, planach, wartościach, preferencjach i przeciwskazaniach danej osoby do wykonywania określonej pracy; informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji, posiadanych uprawnień, poziomu kompetencji specjalistycznych, ogólnozawodowych i społecznych, stanu psychofizycznego, motywacji, ewentualnych barier środowiskowych w podjęciu zatrudnienia (strukturę planu przedstawiono na końcu podrozdziału).

Indywidualny Program Rozwoju Zawodowego (IPRZ), będzie określał nie tylko formy, zakres i harmonogram działań aktywizacyjnych wobec pracownika, ale także cele rozwojowe, jakie mają być osiągnięte za pomocą poszczególnych działań i wskaźniki realizacji celów zgodnie z poniższym rysunkiem.

ETAP 2. AKTYWIZACJA

Ścieżka wsparcia dla danej osoby będzie pochodną wyników indywidualnej diagnozy każdego z uczestników pilotażu.

W tym etapie ze względu na specyfikę i złożoność problemów osób bezrobotnych przewidujemy:

  • wsparcie mające na celu zmotywowanie uczestników do aktywnego uczestnictwa w projekcie i do poszukiwania pracy;
  • wsparcie mające na celu podniesienie umiejętności zawodowych;
  • wsparcie mające na celu ograniczenie problemów emocjonalnych mogących utrudniać podjęcie pracy;
  • wsparcie mające na celu wzrost umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy;
  • wsparcie mające na celu eliminację / ograniczenie negatywnego wpływu barier środowiskowych w podejmowaniu pracy;
  • wsparcie mające na celu poszukiwanie i dopasowanie ofert pracy zgodnych z profilami kompetencyjnymi osób bezrobotnych;
  • wsparcie mające na celu ułatwienie adaptacji danej osoby w nowym miejscu pracy.

pdp4

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Aktywny Biznes
 Aktywny Biznes
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00