ZP/PN/SZP/1/2009 - Przetarg nieograniczony-"Przetarg nieograniczony o wartości łącznej nie przewyższającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstaiwe art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 223, poz 1655 z późn. zm.) na usługę publikacji ogłoszeń w prasie regionalnej, lokalnej i ogólnopolskiej w latach 2009-2010".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- część I

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- część II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- część III