ZP/PN/SZP/20/2009 - Przetarg nieograniczony- "Usługi poligraficzne polegające na przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druku materiałów promocyjnych".

Zamówienie zostało udzielone w ramach budżetu projektu pn: "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej" realizowanego przez Zamawiającego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wynik postępowania