Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa polegająca na: przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druku folderu i torby promocyjnej oraz przygotowaniu teczek konferencyjnych wraz z długopisem, notatnikiem i miejscem na CD, przygotowanie gadżetu promocyjnego (Łamigłówka K-Dron), zakupie i dostarczeniu publikacji książkowej związanej z tematyką projektu" na potrzeby projektu: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP".

Termin składania ofert: 28.05.2010r. godz. 11:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Wykaz usług

Załącznik nr 5 Oświadczenie (osoby fizyczne)


Wyniki postępowania