Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia

 

otwartego konkursu na wybór Partnera
w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie,


na Partnera DARR S.A. przy tworzeniu i realizacji projektu j/w, wybrana została firma WYG International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W ramach konkursu wpłynęła tylko 1 oferta, która została pozytywnie rozpatrzona przez komisję konkursową, otrzymując łącznie 266 punktów.

24.05.2011