Dolnośląski Bon na Innowacje 

DBnI

Realizatorem Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje", prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest Partnerstwo utworzone przez: Województwo Dolnośląskie, działające jako Lider oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., działającą jako Partner.

Projekt wspiera realizację przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) usług o charakterze badań przemysłowych i/lub eksperymentalne prac rozwojowych.

Projekt oferuje Przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

  • konsultacje i doradztwo udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się Przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki projektu, pomocy w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach usługi,
  • wsparcie w formie Grantu przeznaczone na dofinansowanie Usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową. Usługa może obejmować:
  • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach Usługi – do 5% otrzymanego Grantu. Przedsiębiorca odpowiada we własnym zakresie za procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania Usługi;
  • Prace badawczo-rozwojowe – usługi obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe zgodne z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu m.in. opracowanie nowej lub udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, jak na przykład:
    • zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego;
    • wydatki na wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,
    • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań.

Przedmiotem Usługi mogą być takie badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których zakres wpisuje się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje (zgodne z dokumentem „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska").

Wykonawcą Usługi (świadczonej dla MMŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wsparciem zostanie objętych 76 przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania pojedynczej Usługi realizowanej przez jednostkę naukową wynosi maksymalnie 73 815,00 zł i obejmuje 90% wartości netto Usługi. Pozostałe 10% wartości Usługi oraz podatek VAT stanowi wkład własny przedsiębiorstwa.

Grant udzielany w ramach projektu stanowi pomoc de minimis.

ZASADY APLIKOWANIA, REALIZACJI USŁUGI I JEJ ROZLICZENIA W RAMACH PROJEKTU

Uczestnictwo Przedsiębiorcy w Projekcie przebiega w ramach następujących etapów:


1. Złożenie przez Przedsiębiorcę Formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej

2. Ocena kwalifikowalności Przedsiębiorstwa
(jeżeli pozytywna to) ↓
3. Wybór Wykonawcy Usługi dokonywany przez Przedsiębiorcę

4. Złożenie Wniosku o udzielenie Grantu w formie papierowej

5. Weryfikacja formalna Wniosku

6. Weryfikacja merytoryczna Wniosku
(jeżeli pozytywna to) ↓
7. Decyzja o przyznaniu Grantu

8. Podpisanie Umowy z Przedsiębiorcą

9. Świadczenie Usługi przez Wykonawcę Usługi

10. Wystawienie przez Wykonawcę Usługi faktury/rachunku dla Przedsiębiorcy za wykonaną Usługę

11. Dokonanie płatności za wykonaną Usługę przez Przedsiębiorcę

12. Dostarczenie przez Przedsiębiorcę Wniosku o refundację

13. Weryfikacja formalna oraz merytoryczna Wniosku o refundację
(jeżeli pozytywna to) ↓
14. Wypłata Grantu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU (nabór jest realizowany w okresie od 16 sierpnia do 30 kwietnia 2018 roku)

Wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć (aktualizacja z dnia 18.12.2017)
Wykaz osób, które nabyły uprawnienia do przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie grantu (bonu na innowacje).

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU NA TEMAT PROJEKTU kamera

Informacje o Projekcie na witrynie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Okres realizacji Projektu: 01.04.2017 – 31.08.2019.

WITRYNA PROJEKTU:
www.dolnoslaskibon.pl

BIURO PROJEKTU
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
Tel.: 71 776 91 77
E-mail: katarzyna.salamacha@umwd.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
Tel.: 74 64 80 450
E-mail: bon@darr.pl

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b. Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację".

 

 

bon

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: tpark@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00