19.03.2010r- Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii reklamowej promującej projekt „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP" oraz świadczenie usług public relations."

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz usług

Wykaz osób

Wzór umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ

Odpowiedź na zapytania do SIWZ (od 2 o 9)