Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania dotacji, realizowanego w ramach projektu pn. „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy".

Otwarcie ofert- 10.05.2010r. godz. 09:30.

11.05.2010r.- Unieważnienie postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1- Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 2- Harmonogram Realizacji Wsparcia

Załącznik nr 3 - Zasady Obliczania Wynagrodzenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oferta

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 8 - Wykaz zamówień

Załącznik nr 9 - Wykaz osób

Załącznik nr 10 - Podwykonawcy

Unieważnienie postępowania