Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego)

Projekt nr POKL 08.01.02-02-069/09 „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy", realizowany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Partnerstwie, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie".

1. Podczas posiedzenia ocenie poddano 7 Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (każdy wniosek oceniany przez 2 osoby):
2. Wyniki oceny formalnej 7 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
7 wniosków przeszło ocenę pozytywnie,
3. Wyniki oceny merytorycznej 7 wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
7 wniosków przeszło ocenę pozytywnie, czyli uzyskało punktację ponad minimalne wymagania, tj. ponad 40 pkt i zostało rekomendowanych do dofinansowania, w tym 2 wnioski zostały dodatkowo skierowane do negocjacji.
4. W wyniku negocjacji przeprowadzonych w dniach 08 - 12 września 2011r., uzgodniono zakres i wysokość dofinansowania 2 wniosków, które Komisja skierowała do negocjacji.
Lista rankingowa wniosków wraz z przyznaną punktacją oraz kwotami przyznanego dofinansowania po negocjacjach stanowiZałącznik nr 1 do Informacji.
Załączniki:
1. Lista rankigowa wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wyniki oceny merytorycznej po negocjacjach.

Wnioskodawcy proszeni są o niezwłoczny kontakt z Panem Markiem Kosińskim: 
siedziba Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, 
pokój A 110,
telefon: 074 648 04 35.

14.09.2011