Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia:
pierwszego otwartego konkursu na wybór Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach 
Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki",

 

na Partnera DARR S.A. przy tworzeniu i realizacji projektu j/w, wybrana została Fundacja EUDAJMONIA z siedzibą w Polkowicach. W ramach konkursu wpłynęła tylko 1 oferta, która została pozytywnie rozpatrzona przez komisję konkursową, otrzymując w trakcie oceny 81,33 punkty.

 

13.03.2012