WAŻNE : Informacja dla uczestników projektu „Biznesklasa bez barier"

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Lider Projektu „Biznesklasa bez barier"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

ogłasza nabór wniosków o
o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.


Uczestnicy/czki projektu, którzy/e otrzymali/ły podstawowe wsparcie pomostowe, proszeni/one są o zapoznanie się procedurami dotyczącymi udzielania przedłużonego wsparcia pomostowego na działalność gospodarczą, zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz z procedurami oceny wniosków, opisanymi w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie internetowej Projektu http://www.biznesklasabezbarier.darr.pl/58/kow-i-wyniki-oceny