Zaproszenie do składania ofert w naborze na 2 ekspertów/ek zewnętrznych -
członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu"

Informujemy, że w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE została zamieszczona dokumentacja dotycząca konkursu na wybór członków Komisji Oceny Wniosków Aplikacyjnych w projekcie pn.: „Laboratorium biznesu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu: VIII Regionalne kadry gospodarki. Działania: 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.