ZP/PN/ZPT/1/2009 - Przetarg nieograniczony - Opracowanie koncepcji kreacyjnej i scenariusza oraz produkcja 30 filmów reklamowych dla firm uczestniczących w projekcie "Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP".

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP”  umowa Nr UDA-POIG.03.03.00-00-866/08-00, działanie 3.3, Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

wyniki postępowania