ZP/PN/SZP/10/2009 - Przetarg nieograniczony - "Usługa polegająca na przeprowadzeniu badań jakościowych techniką swobodnego pogłębionego wywiadu indywidualnego IDI z przedstawicielami instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz z przedstawicielami grupy docelowej projektu tj. klientami pomocy społecznej i urzędów pracy".

Badania będące przedmiotem zamówienia są realizowane w ramach projektu pn. „Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzenia zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej"", finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wyniki postępowania:

Rozstrzygnięcie protestu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty