ZP/PN/SZP/22/2009 - Przetarg nieograniczony - "Usługi poligraficzne polegające na przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druku materiałów promocyjnych na potrzeby Projektów: "Obserwator rynku pracy regionu jelenigórsko legnickiego" oraz "Poznaj siebie- wykorzystaj szansę. Podniesienie aktywności zawodowej niepełnosprawnych".

Zamówienie realizowane w ramach budżetu Projektów pn. „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko- legnickiego" w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" oraz „Poznaj siebie- Wykorzystaj szansę. Podniesienie aktywności zawodowej niepełnosprawnych" dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Wyniki postępowania