ZP/PN/SZP/19/2009 - Przetarg nieograniczony - "Świadczenie usługi publikacji ogłoszeń i artykułów prasowych w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującej teren województwa dolnośląskiego w latach 2009-2010".

Zamówienie zostało udzielone w ramach budżetu projektu pn: "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich firm branży elektronicznej" realizowanego przez Zamawiającego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Wyniki postępowania