ZP/PN/SZP/23/2009 - Przetarg nieograniczony - "Dostawa komputerów przenośnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania na rzecz Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A."

Zamówienie realizowane w ramach budżetów Projektów:
"Projekty finansowane z Unii czyli jak dobrze zarządzać w warunkach różnorodności"- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej.
"Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego"- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
"Poznaj siebie-wykorzystaj szansę. Podniesienie aktywności zawodowej niepełnosprawnych"- Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
"Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko legnickiego"- Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wynik postępowania