17.02.2010r. - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Opracowanie koncepcji kreacyjnej i scenariusza oraz produkcja 20 filmów reklamowych dla firm uczestniczących w projekcie: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP".

W wyniku realizacji zamówienia powstanie 20 filmów reklamowych dla firm uczestniczących w projekcie „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (3)- przedłużenie terminu składania ofert na dzień 01.03.2010

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Wykaz zamówień

Załącznik 3 Wykaz osób

Załącznik 4 Oświadczenie

Załącznik 5 Oświadczenie

Załącznik 6 Wzór umowy